وبلاگ حقوقی محمد حسنی
گردآوری مقالات و مطالب حقوقی
hassani.org
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

ضرورت توجه به مثلی یا قیمی بودن انواع پول

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان،نسبت به واقعیت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم، گوسفند، ماشین و... خواهد شد، و در نتیجه احکام مترتب بر هریک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد، متفاوت گردیده، پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی، در جامعه به دنبال خواهد داشت.

هم چنین پول و انواع مصادیق آن، در صورتی که مال محسوب گردند، در صورت مثلی بودن،احکام شرعی مترتب بر آن و کارکردهای اقتصادی آن، نسبت به فرض قیمی، تفاوت های زیادی را در پی خواهد داشت.

از باب نمونه:آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض،غصب، سرقت،مهریه و ... از مصادیق ربا محسوب می گردد؟ آیا بردارایی مخمّس که در طول سال بر اثر تورم، ارزش قیمی آن بالا رفته، به میزان افزایش اسمی، خمس تعلق می گیرد؟

همچنین مسایل متعدد دیگر که بر فرض مثلی بودن پول پیامدهای فقهی، حقوقی و اقتصادی فراوانی را در سطح کلان ایجاد نموده، گاه ممکن است هزاران میلیارد ریال ثروت جامعه را در اختیار شخصی قرار دهد، که در فرض قیمی بودن چنین تبعاتی را به همراه نخواهد داشت.

پیدا است شریعت اسلامی با توجه به چنین تفاوت و تبعات کلان با فرض مثلی یا قیمی بودن پول، تنها یک فرض را صحیح می شناسد، بنا بر این باز شناخت نظر گاه شریعت و تبیین و ضابطه مند کردن هر یک از آن دوعنوان، جهت تطبیق بر مصادیق مهمی مثل پول، بسیار ضروری می نماید.

روش ضابطه مند کردن مثلی وقیمی

می دانیم که معنا و مفهوم اصطلاحی مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است؛ و آنچه در تعریف اصطلاحی این دو عنوان گفته شده، تعریفی است که از طرف فقیهان در باب ضمان بیان گردیده است.

به این معنا که ضامن در موقع ادای حق ذی حق، اگر آن حق مثلی باشد باید مثل آن را بدهد، و اگر قیمی باشد می بایست قیمت آن را پرداخت کند. بنا بر این مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی نظر عرف در مثلی یا قیمی بودن ملاک قضاوت خواهد بود.

عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی لوازمی را در پی دارد که به آنها اشاره می شود:

1 اگر بخواهیم تعریفی درست در بارؤ این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنی عرف عام را در ارتباط با اشیاء و اموال خارجی کشف کرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماییم.

علت اینکه از روش ذکر شده برای شناختن اشیای مثلی و قیمی استفاده می شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعی می باشند.

برای روشن شدن مطلب،این توضیح لازم است:

عناوینی که فقیه می بایست احکام آنها را بیان کند، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: عناوین شرعی. این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیؤ شرع وضع و اعتبار شده است؛ مثل نماز،روزه، حج و... یا آنکه حدود آن از سوی شرع مشخص گردیده است؛ مثل آب کُر، آب قلیل و...

برای شناختن این گونه عناوین و احکام آنها باید در ادلؤ شرعی به جست وجو پرداخت.

دسته دوم: عناوین عرفی و عقلایی. این عناوین به اموری اطلاق می گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنها هیچ گونه دخالتی ندارد.

عناوین عرفی و عقلایی خود به اعتبار معنون به انواعی منقسم می باشند که عبارتند از:

الف عناوینی که عرف و عقلا به امور تکوینی موجود در خارج اطلاق می کنند؛ مانند: عنوان گندم.

ب عناوینی که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار می گردد، یا اینکه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را می پذیرند؛ به عنوان مثال، عقلا پذیرفته اند که در مبادلات برای برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپای، شئ خاصی تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفی، مورد استفاده قرار گیرد.

ج عناوینی که عرفی و عقلایی محسوب می شوند،اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آنها بعضی از اشیا را به نحوی مورد استفاده قرار می دهند که از نحوؤ استفادؤ آنها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع می گردد. از این رو آن را عناوین انتزاعی می گویند. به عنوان مثال، عقلا در زندگی خود، حاضراند برای به دست آوردن اشیای مفیدی مانند گندم از چیزهایی که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می گردد.

اما از آنجا که هوا چنین رفتاری را اقتضا نکرده وعرف بابت آن از شئ ارزشمندی نمی گذرد؛ از این رفتار می توان فهمید که عرف هوا را مال نمی داند.

می دانیم که عناوین انتزاعی گاهی از نحوؤ قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می گردد؛ مانند عنوان فوقیّت و گاه نیز از نحوؤ بکارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع می شود.به نظر می رسد احکام شریعت تنها براین نوع از عناوین انتزاعی مترتب می گردد. بنا بر این مقصود ما از عناوین انتزاعی همین نوع می باشد.

د عناوینی که توسط عرفی خاص وضع و اعتبار می گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... که عرفِ اقتصادی آنها را اعتبار می کند؛ یعنی عرف خاص اقتصادی حالت خاصی از افزایش قیمتها(افزایش سطح عمومی قیمتها) را تورم می گوید.

در صورتی که بر این عناوین احکامی مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقی از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب می گردد. اما اگر تطبیق عنوانی بر مصداقی مورد تردید عرف قرار گیرد، تنها راه آن است که به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد تردید و شک از شک و گمان خارج گردد.

برای بدست آوردن ضابطه در مورد عناوین عرفی تکوینی باید از استعمال آن عنوان از سوی عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن،ضابطه یا ویژگیهای آن را دریافت. وجود این ضابطه به ما کمک می نماید تا در صورت تطبیق آن بر مورد مشکوک، حکم نمائیم که آن مورد از مصادیق آن عنوان می باشد.

در مورد قسمت دوم(عناوین عرفی و عقلایی که توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابی و شناخت ویژگی های آن ،مانند قسمت نخست می باشد. با این تفاوت که در این مورد، توجه و نظر ما در کشف آن ضابطه به امری است که توسط عرف و عقلا وضع شده است .

شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی سخن گفت. زیرا در آن صورت ممکن است به خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگی های قسمت سوّم(عناوین انتزاعی عرفی که منشأ انتزاع آنها افعال و رفتار عرف می باشد)، کاری نسبتاً دقیق و مشکل است. برای نیل به مقصود یاد شده، چنانکه گفته شد،نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی اقدام نمود. زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. برای شناختن ضابطه و ویژگیهای این نوع عناوین از دو روش می توان سود جست:

روش نخست: مقصود همان روشی است که برای قسمت اول ودوم بیان نمودیم.

روش دوم: از آنجا که این عناوین از عناوین انتزاعی است به این معنا که منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوؤ به کارگیری اشیا توسط آنها می باشد، باید با تحلیل روانی صحیح از منشأ انتزاع آن ضابطؤ واقعی آن را کشف نماییم.

به نظر می آید این روش به دلیل انتزاعی بودن عناوین با توجه به منشأ انتزاع آنها روش موفق تری بوده و ضریب خطای آن نسبت به روش پیشین کمتر باشد.

2 لازمه دوم عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی این است که اگر موضوع یا عنوان عرفی در ادلؤ شرعی وارد شده باشد، مقصود از آن، همان معنای عرفی و عقلایی است که عرف و عقلا از آن می فهمند؛ و همان موضوع حکم شرعی قرار می گیرد. به عنوان مثال وقتی قرآن می فرماید:

لا تَأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ؛ اموالتان را میان خود به نحو باطل و ناروا مخورید.1

منظور از لفظ اموال همان معنایی است که در ذهن عرف و عقلا مرتکزاست ؛دو عنوان مثلی و قیمی نیز چنین خواهد بود.

3 اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعی، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، مقصود،عرف اهل نظر و دقت است ، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اینکه شارع آن تسامحات عرفی را بپذیرد.

در این باره امام خمینی(ره) می نویسند:

ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هو العرف المسامح...المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقّته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق، و ان تشخیصه هو المیزان،مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی... ان الموضوع للاحکام الشرعیة لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقةً من غیر تسامح.

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق می باشد و تشخیص چنین عرفی میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی ،مقابل عقل دقیق برهانی قرار دارد... موضوع احکام شرعی از آنهایی نیست که عرف در آن تسامح کند بلکه موضوع حکم شرعی، موضوع عرفی حقیقی است؛ بدون اینکه هیچ گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.2

4 اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخیص موضوع حکمی دخیل باشد، مقصود از آن، عرف لَو خُلیَ و طَبعَهُ می باشد؛ یعنی عرفی که در معرض آموزشهایی همچون «موءمن باید در دینش احتیاط کند، چون دین، برادر او است.» یا «هرکس مرتکب امور مشتبه گردد سر انجام غرق در امور حرام خواهدشد.»3 و مواردی از این دست قرار نگرفته باشد. بنا بر این رفتار عرف متشرعه برای فقیه حجت نیست.

به نظر می رسد رفتارعرف جامعؤ ما که سالها در معرض چنین آموزه هایی قرار گرفته است، نمی تواند برای تشخیص موضوع به کار فقیه آید. هر چند به عنوان عرف متشرعه، در مواردی که رفتارش در تشخیص موضوع، یا تطبیق حکمی بر موضوعی قابل استناد باشد، مورد توجه خواهد بود.

5 لازمه پنجم عرفی بودن دو عنوان مثلی و قیمی این است که تعاریفی که فقیهان یا غیر فقیهان از مثلی و قیمی ارائه داده اند، ضرورتاً تعاریفی نخواهند بود که در همؤ عصرها مورد قبول باشد؛ زیرا ممکن است دیدگاه عرف نسبت به این گونه امور در عصرهای مختلف تغییر کند. بنا بر این، تعاریف ارائه شده،در صورت صحیح بودن، ناظر به اشیایی است که مربوط به همان عصر می باشد؛ در نتیجه فقیهان عصرهای دیگر نمی توانند به تعاریف عصرهای گذشته اکتفا نمایند، بلکه باید با مراجعؤ دقیق به ارتکازات ذهنی عرف عام در عصر خود، دقت نظر کافی را در آن تعاریف، به عمل آورند. امام خمینی(ره) در این مورد می فرمایند:

تعاریف فقیهان در عصرهای مختلف، بر طبق اشیای مثلی در همان عصرهاست.4

تحول معنایی دو اصطلاح مثلی و قیمی در اثر تغییر زمانها، در مورد مکانها نیز صادق است؛یعنی ممکن است در منطقه ای، عرف یک شیئی را مثلی بداند، ولی درمنطقؤ دیگر، همان شئ از نظر عرف قیمی محسوب گردد. در این باره آیة الله خویی(ره) می فرمایند:

مثلی و قیمی به حسب زمانها و مکانها اختلاف پیدا می کنند؛ به عنوان مثال،پارچه و لباسها در قرنهای سابق از قیمی ها محسوب می شد، در حالی که در عصر حاضر از قبیل مثلی هاست؛ زیرا اکثر آنها به نحو واحدی بافته شده و غالباً در خارج، افرادشان مثل هم هستند.5

آیة الله یزدی طباطبایی صاحب عروة کلام گویاتری را بیان نموده اند:

روشن و واضح است که مادر هر حال و زمانی نیازمندیم که مثلی و قیمی را تعیین نماییم... مثلی و قیمی بر حسب زمانها و مکانها و کیفیتها، متفاوت می شوند... و آن مواردی را که فقیهان و علما به عنوان مثلی و قیمی شمردند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده و برای مکانها و زمانهای دیگر حجیّت نخواهد داشت.6

نظیر مطلب ذکر شده را مرحوم محقق اصفهانی نیز بیان داشته اند.7

براساس آنچه بیان شد، اجماعهایی که از فقها بر مثلی یا قیمی بودن مالی نقل شده، برای ما حجیت ندارند. مگر اینکه فقیهان عصرهای گذشته، ملاکی برای مثلی و قیمی بیان کرده باشند و آن ملاک در عصر حاضر نیز در آن اشیای خاص موجود باشد.

این امر بدان جهت است که اجماع فقیهان در این گونه پدیده ها ناظر به تلقی آنها نسبت به ارتکازات ذهنی عرف و عقلای همان عصر از اشیای همان دوران است، و چه بسا در عصر ما ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن اشیا تغییر کرده باشد به نظر می رسد این مطلب، در مورد اشیایی که ازطریق روایات به عنوان مثلی یا قیمی معرفی شده اند نیز جاری باشد.

آنچه ذکر شد، به طور قطع در مورد مصادیق مثلی و قیمی نیز صادق است.باز شناخت معیار و میزان ثابت برای مثلی و قیمی بودن از نظر عرف و عقلا به گونه ای که از زمانی به زمان دیگر یا از مکانی به مکان دیگر تغییر نکند زمانی میسّر است که مصادیق مثلی و قیمی عصرهای قبل، تغییر ننموده و هم چنان به وضعیت سابق خود باقی مانده باشد. بنا بر این گفتار امام خمینی(ره) که پیش از این گذشت ، مبنی بر اینکه تعاریف فقهاء طبق اشیای دوران خود آنها است، در صورتی که ملاک و معیار مثلی و قیمی بودن به نحو صحیح کشف نشده و فقط بر اساس ویژگیهای ناپایدار اشیای خارجی ارائه شده باشد؛صحیح خواهد نمود . در حالی که مثلی و قیمی دو عنوان انتزاعی بوده که از نحوهءرفتار عرف و عقلا در ارتباط با اشیای خارجی انتزاع می گردند، از این رو می بایست با تحلیل روانی رفتار عرف، ارتکازات ذهنی او را نسبت به اشیای خارجی کشف کرده، ضابطؤ اشیای مثلی و قیمی را بیان نمود.

دیدگاهها در تعریف مثلی و قیمی

از آنجا که فقهاء تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده اند؛ نمونه هایی از آنها را ذکر و مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.

این تعاریف را در نگاه کلی می توان به چهار دسته تقسیم کرد. که به بررسی آنها می پردازیم .

دستؤ اوّل: در این دسته از تعاریف، به اتحاد دو شئ در نوع یا صنف اشاره شده است.محقق اصفهانی(کمپانی)می نویسد:

صفات در مقابل ذات، اگر از قبیل صفاتی باشندکه نوعاً افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات را مثلی گویند. و اگر از نظر نوع چنین نباشند، قیمی خواهند بود.8

محقق خویی(ره)می نویسد:

اوصاف اشیا بر دو دسته اند: یک دسته از آنها دخیل در مالیت شی ء هستند،و دسته دیگر هیچ گونه دخالتی در آن ندارند. دستؤ اول اگراز آنهایی باشد که برای موصوف به حسب نوع یا صنف،افراد مماثل وجود داشته باشد، مثلی است... و اگر موصوف این دسته از صفات، به نحوی که ذکر شده نباشد، قیمی است... آنچه که از مماثلت بین افراد موصوف ذکر کردیم، اختصاص به اتحاد نوعی و صنفی دارد، اما در اتحاد جنسی، مماثلت در جمیع موارد آن لازم نمی باشد.9

دربیان هردو محقق تعبیری وجود دارد که شبهه دور را به ذهن خواننده بر می انگیزد. عبارت«افراد مثل هم یا مماثل هم »به نوعی تعریف مثلی به مثلی است؛زیرا درتعریف مثلی، درپی ضابطه مثل هم بودن درنظر عرف وعقلا هستیم،درحالی که درکلام این دومحقق ملاک «مثل هم بودن » مشخص نشده است.

دستؤ دوم : این تعریف را شیخ انصاری(ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقهاء نقل کرده، و آن را به مشهور نسبت داده است. وی می نویسد:

مثلی عبارت از آن اشیایی است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند.10

آنگاه خود ایشان توضیح می دهد که منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم آن شئ بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق می کند، در حالی که ممکن است اسم گندم برغذایی که از آن درست می شود صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد، نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد، چنانکه در گندم چنین است، اما در یک گوسفند ذبح شده آن گونه نیست. مرحوم شیخ آنگاه اشکالات زیادی که بر این تعریف شده را نقل می کند، و خود ایشان هیچ گونه تعریفی برای مثلی و قیمی ارائه نمی دهد.

دستؤ سوم: در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» و «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» آمده است:

مثلی آ ن است که نمونه های مشابه داشته باشد و به عبارت دیگر افراد آن دارای خصوصیات مشابهی باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است،همه دارای یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و دارای یک سطح از مطلوبیت می باشند.11

این تعریف ، نسبت به تعاریف گذشته صحیح تر به نظر می رسد؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار می گرفت. زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شئ یا حتی کارخانه سازندؤ آن، متفاوت می باشد معذلک ممکن است افراد آن مثلی محسوب گردد؛ چرا که افراد آن برای عرف و عقلا دارای مطلوبیت یکسان است.

دستؤ چهارم: این دسته از تعاریف، به صفاتی اشاره دارد که نتیجؤ آن تساوی در میزان رغبت و تمایل افراد به آن، و در نتیجه تساوی در مالیت و قیمت افراد آن می باشد. به عبارت دیگر،شیئی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبیت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.

ثمره و تبلور خارجی چنین امری،تساوی در مالیت و قیمت می باشد. برخی از محققان و فقیهان بزرگ معاصر،طرفدار این نظریه هستند. ما به شماری ازگفتار آنان اشاره می کنیم. آیة اللّه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره) می نویسد:

مثلی آ ن است که افراد آن، دارای خصوصیات و ویژگیهایی باشند که میزان رغبت مردم نسبت به آن افراد و قیمت افراد به واسطؤ آن خصوصیات و ویژگیها اختلاف پیدا نکند. هر چیزی که غالباً این گونه باشد مثلی است و این مطلب به حسب زمانها، مکانهاو کیفیتها اختلاف پیدا می کند.12

آیة اللّه سید محسن حکیم(ره) هم در این باره می نویسد:

آنچه از تعاریف عالمانه فقه، در مورد مثلی استفاده می شود، این است که، مثلی شیئی است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در آنها،تفاوت پیدا نکند.13

آیة اللّه میرزا جواد تبریزی معتقدند:

مقصود از مثل برای شئ تلف شده، آن است که از نظر اوصاف، قریب به شئ تلف شده باشد و منظور از قریب ، قریب در اوصافی است که مالیت و زیادی آن به آ ن اوصاف محقق گردد. بنا بر این در مثلی تنها اوصافِ دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافی که گاه غرض شخصی نه نوعی به آن تعلق گرفته و قیمت آن را تغییر دهد، شئ را از مثلیت خارج نمی کند. زیرا چنین خصوصیتی در اشیا، مقصود عقلا قرار نمی گیرد.

بنا بر این چنانچه اشیای خارجی غالباً نسبت به هم از چنین ویژگی برخوردار باشند،مثلی محسوب می گردند، و گرنه قیمی خواهند بود.14

و از ظاهر کلام امام خمینی(ره) بر می آید که ایشان هم، چنین نظری را قبول دارند. ایشان در ردّ قول کسانی که مثلی بودن دو شئ را منوط به تساوی مقدار مالیت آن دو می دانند،می نویسند:

مالیت اشیاء از رغبتهای مردم به آنها، برخاسته می شود و خود رغبت مردم به اشیا تابع خواص و منافع آنها است. اشیای مثلی آنهایی هستند که صفات و خصوصیات قریب به هم داشته باشند.15

همچنین در مورد قرض دادن مال مثلی چنین آورده است:

در مثلی معتبر است از اشیایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیاتی که به وسیلؤ آنها قیمت و رغبت مردم مختلف می گردد، امکان داشته باشد.16

بنا بر این به یک واسطه می گوید:

دو شئ وقتی مثل هم است که خصوصیات و ویژگیهای آنها به نحوی شبیه هم باشند که باعث یکسان شدن رغبت و مالیت آنها گردد.

مناسب ترین تعریف مثلی

به رغم اختلافات بسیاری که در تعاریف مثلی و قیمی مشهود است، همه آنها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی بوده و در هیچ آیه یا روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است.

چنانکه پیش از این اشاره کردیم، دو عنوان مثلی و قیمی ، از عناوین انتزاعی هستند، که می بایست برای تعریف آنها به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگیهای اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را ضابطه مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه داد.

اشکال عمدؤ اغلب تعاریف ذکر شده این است که از حوزؤ تحلیل مورد اشاره خارج می باشد. در نتیجه از فراگیری لازم نسبت به زمان،مکان و کیفیات بر خوردار نمی باشند. در برابر تعریف دسته چهارم از روش ذکر شده بهره جسته و موفق به ارائؤ ضابطه مناسبی برای مثلی و قیمی شده است.

زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم به شمار می آیند که آنها حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند. این امر در صورتی محقق می شود که خصوصیات افراد آن شئ به گونه ای باشد که باعث تفاوت رغبت،مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آنها نگردد . با این بیان به نظر می آید که تعریف دسته چهارم در مقایسه با سایر تعاریف به واقع نزدیکتر بوده و فراگیری آن نسبت به زمان، مکان و کیفیت گسترده تر می باشد.

با توجه به این تعریف می توان اظهار داشت که در عصر حاضر برخی از آفریده های طبیعی که در زمانهای سابق مثلی محسوب می شده اند، از مثلی بودن خارج شده اند. درمقابل بسیاری از مصنوعات کارخانه ها و تولیدات ماشینی که پیش از این قیمی بوده اند، از آنجا که در نظر عرف دارای ویژگیهای یکسانی هستند به این معنا که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آنها، همسنگ بوده و در پی آن،از مالیت یکسانی برخوردارند مثلی به شمار می روند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیشتر در امور جزیی، از تسامحات خود کاسته و بر دقت خود افزوده اند . در نتیجه اوصافی از اشیاءکه در سابق مورد رغبت عقلا نبوده و مطلوبیتی برای وی قائل نبوده اند مرغوب واقع شده و برای آنها ایجاد مطلوبیت نموده است و از این رو برخی از اشیا را که در سابق مثلی نمی دانسته،مثل هم محسوب می کند.

پس از بیان ضابطؤ مثلی،اینک موضوع اصلی نوشتار یعنی باز شناخت مثلی باقیمی بودن پول را، مورد بررسی قرار می دهیم.

پول،مال مثلی یا قیمی

گفتنی است که بحث از مثلی یا قیمی بودن پول صرفاً آثار حقوقی ندارد؛ بلکه در روابط اقتصادی افراد و انواع عملکرد بانکها به ویژه بانک مرکزی تأثیر بسزایی دارد. بنا بر این مسوءولان پولی و اقتصادی،بدون توجه به نتایج این گونه بحثها در نظام بانکداری اسلامی در دستیابی به اهداف اقتصادی و پولی توفیق چندانی نخواهند یافت؛ اگر چه در نظام بانکداری ربوی هیچ گونه نیازی به طرح چنین مباحثی نیست.

ما در مورد اینکه پول کاغذی(اسکناس) کنونی مثلی است، به نقل گفتار چند نفر از محققان اکتفا کرده، آنگاه با توجه به ضابطه ای که برای باز شناخت مثلی و قیمی بیان نمودیم،نظر خود را بیان خواهیم کرد.

الف. آیة اللّه شهید صدر(ره) می نویسد:

پولهای کاغذی اگر چه مال مثلی می باشند، ولی مثل آن، صرفاً همان ورق و قیمت ظاهری آن نمی باشد، بلکه هر آن چیزی که قیمت واقعی آن را مجسم و بیان کند،مثل پول محسوب می شود. بنا بر این اگر بانک هنگام بازپرداخت سپرده ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده بود، پرداخت کند،مرتکب ربا نشده است.17

از کلام این شهید بزرگوار،دو مطلب بدست می آید: اولاً پول کالای مثلی است. و ثانیاً قدرت خرید پول نیز از اوصاف دخیل در مثلی بودن پول به شمار می رود.

ب. گفتار بعضی هم ناظر به آن است که اگر چه پول کاغذی فعلی مثلی هست، اما مثلی در اوصاف ذاتی است نه اوصاف نسبی. زیرا قدرت خرید پول از اوصاف نسبی است؛نه ازاوصاف ذاتی . در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» آمده است:

مالیت پول اعتباری، از نوع مثلی است و در فقه احکام مال مثلی بر آن مترتب می گردد... اما چه چیزی مقوم مثلیّت است؟ ارزش اسمی یا قدرت خرید پول.18

آنگاه برای اثبات اینکه قدرت خرید پول مقوم مثلیّت پول نبوده و تنها اوصاف ذاتی و نه نسبی مقوم مثلیّت است به پنج دلیل استناد نموده و در ادامه می نویسد:

بنا بر این ،می توان چنین نتیجه گرفت که تغییر ارزش پول، از ویژگیهای نسبی پول به عنوان یک مال مثلی است و ضمان آور نیست.19

آیة اللّه حایری چنین آورده است:

اشیای مثلی انواعی از اوصاف دارند، باید دید کدام نوع در مثلیت اشیا دخیل می باشند.

1 اوصاف ذاتی اشیا، مثل سیاهی و سفیدی که به لحاظ توجه به منشأ نیازهای انسان یا مقایسه با سایر اموال در آن شئ شکل نگرفته،بلکه با صرف نظر از آنها،شئ واجد آن می باشد.

2 اوصاف نسبی اشیا ، که خود به دو دسته تقسیم می شوند:

یک دسته اوصاف نسبی است که با توجه به منشأ نیازها در انسان، شکل می گیرد؛ مثل جلوگیری از سرما به وسیلؤ لباس، یا سیر شدن توسط نان به هنگام گرسنگی.

دسته دوم آن دسته از اوصاف نسبی است که در اشیا با مقایسؤ آنها با سایر اشیا شکل می گیرد؛ مثل بالا و پایین رفتن قیمتها و قدرت خرید اشیا.

اوصافی که از نظر عرفی دخیل در مثلیّت اشیا می باشند، یعنی مقوم مثلیت اشیا هستند، فقط اوصاف ذاتی اند،نه اوصاف نسبی. بنا بر این اگر چه پول کاغذی مثلی است، اما قدرت خرید مقوم مثلی در مثل قرض نیست.20

در واقع مفهوم این دو گفتار نقل شده است که پول مثلی است، اما مقوم مثلیت آن، کاغذ و رقم نوشته شده روی آن که هر دو از اوصاف ذاتی پول هستند می باشد و قدرت خرید در مثلیت پول کاغذی هیچ دخالتی ندارد. بنا بر این ضروری می نماید که ما بحث را در دو مقوله پی گیریم: یکی در اصل مثلی بودن پول؛ دیگر در اینکه پول در چه نوع اوصافی مثلی است.

پول های امروزی ماهیتاً مثلی اند

در آغاز بحث گفته شد که مثلی و قیمی، دو اصطلاح شرعی نیستند؛ یعنی معنا و مقصود ازآن در ادلؤ شرعی وارد نشده بلکه از ناحیه فقیهان بیان شده است. مقصود از آن، همان معنایی است که عرف از آن می فهمد؛ از این رو مصادیق آن، به حسب زمان ،مکان و کیفیت تغییر می یابد.

آنچه اهمیت دارد کشف ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به اشیای مثلی است.بدین منظور می توانیم از ابزار و امکانات علمی و یا نظریات و تئوری های روشن علوم دیگر کمک بگیریم.

با این بیان، برای اینکه روشن شود که اسکناس مال مثلی است یا قیمی یا اینکه اساساً ماهیت سومی دارد، از دو جهت ، این بحث را پی گیری می کنیم:

الف. با استفاده از پیشینؤ تاریخی پول.

ب. از طریق تعریفی که برای مثلی صورت گرفته است.

الف. بررسی پیشینه تاریخی پول

یکی از مطالبی که لازم است هماره مورد توجه قرار گیرد،علت و چگونگی وارد شدن شئ سوم در مبادلات که بعدها پول نام گرفت می باشد.

تلاش می کنیم تا واقعیت آن شئ سوم و عملکرد آن را آن طوری که بوده و هست کشف نماییم؛ تا در پی آن، قضاوت ما پیرامون ماهیت آن از جهت مثلی یا قیمی بودن آسان گردد.

به استناد شواهد تاریخی نخستین گونه دادوستد، معامله پایاپای یا کالا به کالا بوده است، این نوع معامله مشکلاتی را به همراه داشت ، از جمله اینکه هر یک از کالاها و خدمات بر اساس کار و میزان مطلوبیتی که برای افراد داشت،نزد آنان از ارزشهای مبادله ای مختلفی بر خوردار بود، در نتیجه ناهمگونی و ناهمسانی ارزشهای مختلف انواع کالاها و خدمات و فقدان کالای جانشین برای جبران کاستی در یک طرف معامله، این نوع دادوستد را کند می کرد.

بنابر این به چیزی نیاز بود که در همسان سازی انواع ارزش های اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند؛ همان گونه که انسان در مقام بیان کمیت اشیاء، به مقادیر و اوزان متوسل می شد، تعیین ارزش اقتصادی اشیا نیز نیازمند به معیار و مقیاسی بود تا بتواند به راحتی ارزش های مختلف ناهمگون اقتصادی را با آن مقایسه و در بارؤ آنها قضاوت کند.بدین ترتیب شئ سوم یعنی پول وارد مبادلات گردید تا به عنوان مقیاس و معیار ارزش اقتصادی انواع تولیدات مورد استفاده قرار گیرد.

مبادله کنندگان حتی در دوران مبادلات پایاپای، مقدار مالیت انواع تولیدات خود را با آن اشیا(پول کالایی) به عنوان مقیاس و معیار ارزش، مقایسه کرده و مبادلؤ پایاپای را انجام می دادند. بدین صورت که ارزش مبادله ای آ ن اشیا،(پول کالایی) را معادل همگانی ارزش سایر کالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادله ای پول کالایی، ارزش مبادله ای انواع کالاها و خدمات را شمارش می کردند، و در صورتی که عرفاً ارزش مبادله ای کالاها و خدمات را با ارزش مبادله ای پول کالایی مساوی می دیدند،مبادله انجام می گرفت.

این امر در صورتی امکان داشت و در عین حال مشکلات مبادلات پایاپای را حل می کرد که واحدهای مختلف پو ل عرفاً مثل هم باشند. و گرنه معیار سنجش متفاوت می گردید و امکان مقایسؤ ارزش مبادله ای کالاها با ارزش مبادله ای پول از بین می رفت و مشکلات پایاپای هم چنان باقی می ماند. و اگر شئ قیمی به عنوان پول، وارد مبادلات می گردید،باید نوع خاصی از آن باشد که افراد آن از نظر شکل ظاهر و ارزش مبادله، عرفاً تفاوت نداشته باشد؛ و گرنه امکان مقایسه از بین می رفت. نتیجؤ این گفتار این است که معیار سنجش باید ثابت باشد. بنا بر این پول در این مقطع مثلی بود.

در دورانی که فلزاتی مثل طلا و نقره وارد مبادلات شد،اهمیت آنها از جنبؤ پولی و ارزش مبادله ای برای عرف جامعه بیش از پیش نمایان گردید؛ به طوری که اگر دولتها در عیار آنها دست می بردند،فوراً واکنش نشان می دادند . اوج اهمیت ارزش مبادله ای یا همان جنبؤ پولی این اشیأ را در نزد عرف عام و عقلا، قانون «گرشام»21 نشان داد.

در این مقطع، این شئ خاص(پول فلزی) در صورتی که عیار و درجؤ خلوص آن نزد عرف و عقلا یکسان می بود به عنوان کالای مثلی محسوب می شد. در نتیجه عرف جامعه ارزش سایر کالاها و خدمات را همسنگ و همسان ارزش مبادله ای طلا و نقره قرار داده و بر اساس آن به واحدهای متعددی تقسیم می کرد. در مرحله ای که اسکناس وارد مبادلات شد، و رابطؤ آن کاملاً با طلا و نقره قطع گردید و در نظر عرف و عقلا در بردارندؤ ارزش مبادله ای گردید، پول جنبؤ متکامل تری از خود را نمایان ساخت در این مرحله، عرف، ارزش مبادله ای را که در سایؤ آن ، اشیای خاصی پول وظایفی را بر عهده می گرفتند،در کاغذ پاره های رنگی متبلور ساخته و در معاملات و مبادلات خود از آ ن استفاده می کردند؛ به طوری که مالیت آن شئ چیزی جز همان ارزش مبادله ای نبود؛ یعنی در نزد عرف،مطلوبیت این اشیاءصرفاً به خاطر همان ارزش مبادله ای بود و اگر آن ارزش مبادله ای منتفی می گشت،هیچ مطلوبیتی برای کسی از این جهت نداشت. تمام جهات و عللی که در مراحل قبلی برای اختراع و ظهور پول وجود داشت،دراین مرحله به نحو کاملتر و شدیدتر تحقق پیدا کرد؛ یعنی همان ارزش مبادله ای که اساس پول و وظایف آن بر آنها نهاده شده بود، خود را از دست اشیایی که با صرف نظر از این ارزش مبادله ای خاص، برای خود ارزشی داشتند، رها ساخت و براساس واحدی، همین ارزش مبادله ای تقسیم بندی شد، و هر چندتایی از آن واحدها در نوعی خاص از کاغذ پاره رنگی تبلور یافت. این کاغذ پاره ها در سایؤ آن ارزش مبادله، وظایف پول را بر عهده گرفتند. این کاغذ پاره (اسکناس) به جهت دارا بودن ارزش مبادله ای محض، در عرف، مال محسوب شدند؛ مالی که تمام مالیت آن در ارزش مبادله ای محضی است که اصل آن اعتباری است .

هزار ریال،ارزش مبادله ای است که ممکن است در یک کاغذ پارؤ رنگی خاصی با رقم 1000 ریال ظاهر شود،یا اینکه در دو قطعه کاغذ پارؤ دیگر با رقمهای 500 ریالی خود را نشان دهد. بنا بر این تمام قطعات 1000 ریالی به حسب مقدار ارزش مبادله ای که دارند، مثل هم محسوب می شوند. حتی پول 1000 ریالی با دو قطعه پول کاغذی 500 ریالی از جهت ارزش مبادله ای که دارند،مثل هم محسوب می شوند.22

پول تحریری چنانچه خواهد آمد ارزش مبادله ای اعتباری خالص است که بانکها آن را اعتبار می کنند و عرف و عقلای جامعه هم، آن را پذیرفته اند و مثلاً با واحد ریال، مقدار آن بیان می گردد. همچنین طبق بیانی که در مبحث پول اظهار می گردد،وظایف پول را همان ارزش مبادله ای اعتباری خالص انجام می دهد و پر واضح است که واحدهای آن در نزد عرف و عقلا مثل هم هستند.

ب مثلی بودن پول بر اساس تعریف مال مثلی

چنانکه پیش از این گذشت، تعاریفی که برای مثلی بیان شده است به چهار دسته تقسیم شده و یا تعریف چهارم را که مورد حمایت بزرگانی چون آیة اللّه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره) و آیة اللّه سید محسن حکیم(ره)و امام خمینی(ره) و ... بوده است، واقعی ترین و صحیح ترین تعریف دانستیم. خلاصؤ آن تعریف از این قرار بود: اشیای مثلی به اعتبار صفات و ویژگیهایی مثلی هستند که میزان رغبت،مالیت و ارزش مبادله ای آن، از آن صفات نشأت گرفته باشد. به علاوه مقدار آن ارزش و رغبت در افراد مثلی متفاوت نباشد.

با این بیان به خوبی آشکار می شود که پول کاغذی امروزی، با توجه به همهءصفاتی که در رغبت و مطلوبیت و در نتیجه در مالیت و ارزش مبادله ای آن موءثر است، مال مثلی به حساب می آید. زیرا پیدا است که صرف یک کاغذ پارهءرنگی که به هیچ کار نمی آید، هیچ گونه ارزشی نداشته و آنچه در نظر عرف اهمیت دارد مالیت، ارزش مبادله و قدرت خرید آن است .

پیش از این نیز بیان شد که شئ خاصی، به عنوان پول به اعتبار ارزش مبادله و قدرت خرید وارد مبادلات گردید و در اسکناس به اوج خود رسید؛ زیرا در اسکناس چیزی جز همان ارزش مبادله و قدرت خرید برای عرف مطلوبیت ندارد. بنا بر این نه تنها تمام پول های 1000 تومانی مثل هم هستند، بلکه هر قطعه اسکناس 1000 تومانی دقیقاً با ده قطعه اسکناس 100 تومانی نیز مثل هم می باشند؛ مگر اینکه ده قطعه اسکناس 100 تومانی از نظر مطلوبیت با یک عدد اسکناس 1000 تومانی تفاوت پیدا کند، که در این صورت مثلی نخواهد بود. ولی این تفاوت در نظر عرف، به نحوی که غیر قابل اغماض باشد، به شدت مورد تردید است. شاهد واضح و قاطع بر مثل هم بودن هر قطعه اسکناس 1000 تومانی با دو قطعه اسکناس 500 تومانی این است که هر روز هزاران نفر، پول های درشت مثل 1000 تومانی را با پول های دیگر معاوضه می کنند، و به تعبیر عرفی پول را خرد می کنند؛ بدون اینکه تفاوتی بین پول درشت و خرد ملاحظه کنند. در حالی که در نظر عرف نه خرید و فروشی صورت گرفته و نه معامله دیگری؛ بلکه عرف این عمل را به عنوان خرید و فروش لغو دانسته و آن را فقط معاوضه و رد و بدل کردن دو ارزش مبادله ای مساوی و تبلور یافته در دو شیئی می شمارد که با صرف نظر از ارزش مبادله، هیچ گونه ارزشی ندارند.

بنا بر آنچه در تعریف مثلی گذشت، می توان اظهار داشت که از نظر عرف و عقلا پول کاغذی و اسکناس به اعتبار ارزش مبادله ای مثلی است؛ چه ارزش مبادله ای آن را صفت نسبی بدانیم و یا صفت ذاتی.

سخن زیر، ادعای فوق را قوت می بخشد:

چیزی که در پول کاغذی منشأ مطلوبیت و رغبت برای عرف و عقلا می گردد،ارزش مبادله ای آ ن است و اگر ارزش مبادله ای پول کاغذی از آن الغا گردد، کاغذ پاره رنگی و اعداد باقی مانده روی آن برا ی عرف و عقلا هیچ گونه مطلوبیتی نخواهد داشت. اما در کالاها فایدؤ مصرفی(ارزش استعمالی)منشأ مطلوبیت می باشد؛ به طوری که اگر ارزش مبادله ای کالایی به صفر برسد، آن کالا برای عرف و عقلا به لحاظ فایدؤ مصرفی، هم چنان مطلوب خواهد بود.

بدین ترتیب اگر در کالاها ارزش مبادله ای آن از بین برود،هم چنان به آن ، کالا گفته شده و اسم خاص آن، بر آن اطلاق می گردد. به عنوان مثال، گندم وقتی که ارزش مبادله ای آن به صفر می رسد، هم چنان به آن گندم گفته شده و تمام فواید مصرفی را داراست. بر خلاف اسکناس که اگر ارزش مبادله ای آن به صفر برسد، دیگر به کاغذ پارؤ رنگی با چند عدد و رقم نوشته شده بر روی آن، پول گفته نمی شود. بنا بر این پول های کاغذی به اعتبار ارزش مبادله ای مثلی می باشند . در حالی که عرف و عقلا کالاها را به خاطر اوصاف آنها مثلی می داند.

پول تحریری

قضاوت پیرامون مثلی یا قیمی بودن پول تحریری قبل از تبیین صحیح ماهیّت آن ممکن نیست.

عقلای عالم برای آن که مبادلات خود را با کم ترین هزینه و آسان ترین راه انجام دهند،پولی را که هیچ گونه مادؤ فیزیکی نداشته و صرفاً ارزش مبادله ای اعتباری عام دارد،اختراع کردند.

امروزه در بسیاری از کشورها تا حدود 90% حجم مبادلات با این نوع وسیلؤ مبادله انجام می شود. در ایران هم سهم آن به عنوان وسیلؤ مبادله به بیش از 80% کل وسیلؤ مبادلات می رسد.23 به این نوع وسیلؤ مبادله «پول تحریری» گویند.

علی رغم اینکه تمام احکام فقهی ملحق به سایر پول ها در مورد این گونه پول نیز جاری بوده و به عنوان یک موضوع مهم فقهی، دارای پیامدهای فراوان فقهی و اقتصادی می باشد، ولی تاکنون ماهیت و ویژگیهای آن برای فقیهان ما به نیکی تبیین نشده است .

ماهیت چنین پولی تنها با درک صحیح از منشأ ایجاد آن،قابل درک است. این امر با آشنایی با نحوؤ عملکرد بانک های بازرگانی به ویژه در زمینؤ پرداخت وام و سرمایه گذاری و همچنین نقش بانک مرکزی در کنترل و هدایت بانک های تجاری،امکان پذیر می باشد.

فرض کنید شخص الف ،مبلغ 100/000 تومان پول به حساب جاری خود در نزد بانک Aواریز کرده است .بانک Aبراساس قانون بانکی موظف است درصدی(مثلاً 20 درصد)از سپرده های جاری را نزد بانک مرکزی به عنوان ذخیرؤ قانونی، ذخیر کند .میزان نسبت ذخیرؤ قانونی مهمترین اهرمی است که برای کنترل حجم پول،در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد،بنا بر این بانک Aموظف است20/000 تومان از سپرده های جاری شخص الف را به عنوان ذخیرؤ قانونی،نزد بانک مرکزی ذخیره کرده و80/000 تومان باقی مانده را می تواند وام دهد یا در طرح های دیگر به نحو مشارکت، تامین اعتبار کند تا از این رهگذر سودی عاید بانک گردد.

بانکA مبلغ 80/000 تومان باقی مانده را در حساب جاری شخص ب که متقاضی آن مبلغ به یکی از طرق پیشین است، واریز می کند، اکنون شخص ب قادر است تا مبلغ 80/000 تومان چک بکشد. بنابر این در این مرحله ،از 100/000 تومان اولیه، 80/000 تومان پول جدید به وجود آمده و مجموع حجم پول به 180/000 تومان رسیده است . اگر این جریان همچنان ادامه یابد،در نهایت نظام بانکی با شرط 20 درصد ذخیرهءقانونی، می تواند حجم پول را از 100/000 تومان به 500/000 تومان برساند. یعنی از 100/000 تومان سپردؤ اولیؤ به صورت اسکناس، 400/000 تومان پول تحریری جدید( کل وام های پرداخت شده)پدید آمده است .

خلاصه مطالب فوق، در جدول زیر آورده شده است.

صاحب حسابهای جاری

 حساب جاری

 ذخیره قانونی

 باقی مانده

 وام جدید

الف

000/100

000/20

000/80

000/80

ب

000/80

000/16

000/64

000/64

ج

000/64

800/12

200/51

200/51

د

000/51

240/10

960/40

960/40

جمع

000/500

000/100

000/400

000/400

آنچه در بالا بیان شد، حداکثر قدرت ایجاد پول تحریری،توسط نظام بانکی در شرایط زیر می باشد:

1 نرخ ذخیرؤ قانونی 20 درصد باشد.

2 پرداخت های افراد به یک دیگر از طریق چک انجام گیرد.

3 افراد دارندؤ حساب جاری ،تصمیم به پس انداز و ذخیرؤ پول به وسیلؤ اسکناس نگیرند.

4 شرایط برای پرداخت وام از طرف نظام بانکی و وام گیرندگان ،به طور کامل مهیا باشد.

در صورتی که هر یک از شرایط فوق محقق نگردد،یقیناً میزان خلق پول تحریری،توسط نظام بانکی به مبلغی که ذکر گردید،نخواهد رسید.

چنانچه ملاحظه شد با 100/000 تومان اسکناس اولیه، 400/000 تومان پول تحریری ایجادشد که هیچ گونه مادؤ فیزیکی ندارد. بنابر این می توان گفت که پول تحریری صرفاً ارزش مبادله ای اعتباری عام بوده و عدد و رقم در دفاتر حساب ها،تنها نشان دهندؤ مقدار آن می باشد و همان ارزش مبادله ای عام،تمام وظایف پول را انجام می دهد. زیرا بشر در مبادلات خود نیاز به معادل همگانی برای همسان سازی ارزش های مبادله ای گوناگون کالاها و خدمات دارد؛ تا در هنگام مبادله، آن را به صاحبان کالاها و خدمات تحویل دهد. این معادل همگانی ممکن است در هیچ امر فیزیکی محقق نگردد و فقط مقدار آن با واحدی همچون ریال به صورت عدد و رقم در دفتری ثبت شود و هر گاه صاحب حساب بخواهد می تواند با صدور چک و... از آن ارزش مبادله ای عام استفاده کند.

با به وجود آمدن پول تحریری، پول به اوج کمال خود رسیده است و چک، کارت های اعتباری، کارت های هوشمندو نظائر آن صرفاً ابزار انتقال همان ارزش مبادله ای اعتباری عام در مبادلات به شمار می آیند.

شایان توجه است که ارزش مبادله ای، قدرت خرید و مالیت پول، هر سه به یک معنا و مترادف هم می باشند.بنابر این،حقیقت پول تحریری ارزش مبادله ای اعتباری محض است که در نظر عرف و عقلا هر واحد ارزش مبادله ای آن، همسان و مثل سایر واحدهای دیگر آن می باشد.

بنابر این مثلی بودن پول تحریری در نظر عرف و عقلا به لحاظ ارزش مبادله ای آن، جای هیچ گونه شبهه ای را بر نمی تابد.

آنچه که می بایست در این بحث به طور دقیق مورد ملاحظه قرار گیرد،این است که عنوان مثلی یک عنوان عرفی و عقلایی است نه شرعی. بنابر این از این منظر اگر ارزش مبادله ای پول در طول یک سال دچار کاهش خفیفی گردد؛ یعنی سطح عمومی قیمت ها در اثر تورم مثلاً در حد دو درصد افزایش یابد،عرف و عقلا این مقدار تغییر در ارزش مبادله ای را باعث تفاوت نمی دانند و یک اسکناس 1000 تومانی را در پایان سال، در عین کاهش دو درصدی مثل اسکناس 1000 تومانی ابتدای همان سال می بینند. اما اگر در طول یک سال سطح عمومی قیمت ها پنجاه درصد افزایش یابد؛ یعنی از ارزش مبادله ای پول پنجاه درصد کاسته گردد، دیگر عرف و عقلا یک اسکناس 1000 تومانی را در پایان سال،مانند اسکناس 1000 تومانی ابتدای همان سال نمی شمارند.

این مطلب در مورد پول تحریری گویاتر است. زیرا حقیقت پول تحریری ارزش مبادله ای اعتباری آن است . از این رو اگر ارزش مبادله ای آن در طول یک سال دو درصد کاهش یابد،عرف و عقلا در پایان سال 1000 واحد ارزش مبادله ای آن را مثل 1000 واحد ابتدای سال می شمارند. امّا اگر این کاهش به پنجاه درصد برسد دیگر 1000 تومان پایان سال در نظر آنها مثل 1000 تومان ابتدای همان سال نخواهد بود.

هنگامی که نرخ تورم بالا باشد مثل پنجاه درصد هم در مورد اسکناس و هم در مورد پول تحریری، مورد از موارد تعذر مثلی است24؛ یعنی 1000 تومان(1000 تومان به عنوان مثال) پول کاغذی و تحریری در نظر عرف و عقلا در پایان یک سال،مانند 1000 تومان ابتدای سال نمی باشد. این امر در مدت طولانی تر مثلاً بیست سال با نرخ تورم بیست درصد، بسیار واضح تر می باشد.

تاکنون از شیوه ای که در فقه برای شناسایی موضوعات فقهی مرسوم است،استفاده کرده و نتیجه گرفته ایم که پولهای کاغذی و تحریری به لحاظ ارزش مبادله ای و قدرت خرید مثلی محسوب می گردند. اما با توجه به ویژگیهای اسکناس که در خلال مباحث گذشته به برخی از آنها اشاره شد ماهیت پول تحریری این پرسش به ذهن می آید که آیا پول تحریری و کاغذی(اسکناس) را می توان همانند درهم و دینار و سایر اموال مثلی و قیمی دانست؟ آیا ویژگیهای این دو نوع پول، آنها را از زمرؤ مثلی و قیمی خارج نساخته و ماهیت سومی،غیر از مثلی و قیمی را برای آنها اثبات نمی کند؟

در پاسخ به پرسش فوق ، باید به بررسی تفاوت های اساسی پول های پیشین(طلا و نقره) و سایر اموال با پول تحریری و اسکناس؛ بپردازیم.

بررسی تفاوت های طلا و نقره و پول های کنونی(تحریری و کاغذی)

1 طلا و نقره،چه آن هنگام که در مبادلات به صورت وزنی مورد استفاده قرار می گرفتند،و چه زمانی که به صورت مسکوک مبادله می شدند،با صرف نظر از جنبؤ پولی و ارزش مبادله ای آنها، دارای ارزش استعمالی(فائدؤ مصرفی) بوده اند؛ در حالی که پول های کاغذی کنونی با صرف نظر از ارزش مبادله ای ،هیچ گونه ارزش استعمالی نداشته، فایده ای هم بر آنها مرتب نمی گردد. در پول تحریری نیز، با صرف نظر از ارزش مبادله ای اعتباری آن، چیز دیگری وجود ندارد؛ زیرا همان گونه که پیش از این بیان شد، پول تحریری همان ارزش مبادله ای عام است.

2 اصل ارزش مبادله ای در اسکناس و پول تحریری، اعتباری و قراردادی می باشد؛ در حالی که در طلا و نقره،امری غیر قراردادی و اعتباری بوده است.

3 برای اینکه طلا و نقره به عنوان پول وارد مبادلات گردند، تنها به یک اعتبار از ناحیه عرف و عقلا نیاز داشتند؛ و آن اعتبار کردن ارزش مبادله ای آن به عنوان معیار سنجش سایر ارزش های مبادله ای کالاها و خدمات بود.

اما برای اینکه کاغذهای خاصی به عنوان پول در مبادلات پذیرفته گردد،حداقل دو اعتبار و قرارداد مورد نیاز بود. یکی اعتبار ارزش مبادله ای برای آن کاغذ خاص؛ دوم اعتبار ارزش مبادله ای آن به عنوان معیار سنجش. این دو نوع اعتبار در پول تحریری نیز مورد نیاز است .

4 در طلا و نقره، به ویژه زمانی که به صورت وزنی در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت،امکان نظر استقلالی به آن، به لحاظ ارزش استعمالی(فایدؤ مصرفی)موجود در آن، از طرف عرف و عقلا وجود داشت؛ در حالی که در پولهای فعلی، برای چنین دید و نظری از ناحیؤ عرف و عقلا وجهی وجود ندارد. زیرا پول های فعلی ارزش استعمالی(فایدؤ مصرفی)ندارند.

با توجه به تفاوت های اساسی که بین طلا و نقره و بین پول های فعلی وجود دارد، به نظر می رسد که پولهای فعلی ماهیتی غیر از ماهیت پولهای صدر اسلام دارد؛ یا لااقل از نظر مصداق یک پدیدؤ مستحدثه می باشد.

بنابر این پولهای کنونی را نمی توان در تمام جهات به پولهای گذشته ملحق کرد. بلکه باید آن را به طور مستقل به عنوان یک پدیدؤ اقتصادی مورد توجه قرارداد تا بدین وسیله جهات و ویژگیهای خاص آن را کشف شود؛ آنگاه براساس آن ویژگیها،احکام فقهی انواع مختلف به کارگیری آن در اقتصاد معلوم گردد.

همچنین تفاوت های اساسی که بین پولهای فعلی(کاغذی و تحریری) با سایر اموال وجود دارد، هشدار فوق را تأیید می نماید .

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 14، یوسفی، احمدعلی؛

- سه‌شنبه ۱۳۸۸/۱۱/٢٧

 

پول یکی از پدیده های پیچیده ء جهان مادیاست. از این رو  برای شناخت آن، می بایست علاوه بر انتخاب روش مناسب، ابعاد مختلف آن، مورد بررسی قرار گیرد. برای نشان دادن پیچیدگی ماهیت پول کافی است به گفتار برخی از اقتصاد دانانی که از تجربه ء چند صد ساله ء علم اقتصاد بهره مندند، توجه کنیم: کسی نیست که به پول دست نزده باشد یا نداند پول چیست، اما پول حاوی رازهای فراوانی است. مساله ء پول برای اقتصاددانان بسیار بغرنج و پیچیده است و بدون شک سال های متمادی اذهان آنان را به خود مشغول خواهد کرد.(1) این گونه گفتار در مورد پول از طرف اقتصاددانان ، به ما هشدار می دهد که پول ممکن است دارای ماهیت وویژگی های چند گانه و چند پهلو باشد. وقتی احکام مختلفی در اسلام بر اساس ماهیت ویژه ء پول ، بر آن منطبق می شود و اندک تفاوتی درحکم، بازتاب فراوانی در زندگی مردم و اجتماع خواهد داشت، حساسیت ما در شناختن چنین پدیده ای دوچندان می شود. برخی احکام فقهی- اقتصادی، که در پی مشخص شدن ماهیت پول های فعلی معین می شود از این قرار است:

1-آیا خرید و فروش پول، راهکار درست و مشروعی است؟ در صورت جواز، آیا لازم است مقدار ریالی مورد معامله مساوی باشد؟ و در صورت عدم تساوی، آیا از مصادیق ربای معاملی می شود؟ 2- آیا جبران کاهش ارزش (پول در قرض،غصب، دزدی ، مهریه و...) از مصادیق رباست؟ 3- آیا به پول های فعلی، مانند درهم و دینار زکات تعلق می گیرد؟ 4- آیا از نظر شرعی جایز است که انتشار پول از طرف بانک مرکزی ، آنچنان فزاینده باشد که باعث کاهش ارزش پول گردد؟ 5- آیا بردارایی مخمکس (خمس آن داده شده است) که در طول سال بر اثر تورم افزایش اسمی آن بالا رفته است، به مقدار افزایش اسمی، خمس تعلق می گیرد؟ به طور مثال اگر خمس مزرعه ای که یک میلیون تومان ارزش دارد پرداخت شود،در صورتی که در جامعه نرخ تورم 30درصد باشد، قیمت اسمی آن به مدت یک سال به یک میلیون و سیصد هزار تومان می رسد آیا به مقدار سیصد هزار تومان افزوده شده ء اسمی ، در پایان سال خمس تعلق می گیرد؟ همچنین احکام فقهی اقتصادی فراوان دیگری که از ذکر آنها خودداری می گردد. مشخص شدن احکام فوق در گروه پاسخ گویی به پرسش هایی پیرامون ماهیت پول است که شماری از آنها عبارتند از: 1-آیا پول های فعلی مالیت دارند و مال می باشند، یا حواله، سندوهستند؟ 2- پول های فعلی پدیده ء مستحدثه هستند یا غیر مستحدثه؟ 3- پول های فعلی با فرض مال بودن، آیا با سایر مالها و کالاها تفاوت دارند؟ 4- آیا پول های فعلی از مصادیق سرمایه می باشند؟ 5- آیا دید عرف و عقلابه پول،دید آلی و طریقی است یا استقلالی و هدفی؟ 6- ماهیت پول از منظر کلان چگونه است؟ 7- آیا عرف و عقلا در مقابل هر گونه تغییرات ارزش مبادله ای پول، از خود واکنش نشان می دهند؟ پاسخ به این گونه پرسش ها- که برخی از آنها بیان شد- راه پر فراز و نشیب را برای مشخص شدن احکام فقهی- اقتصادی انواع پول، هموار خواهد کرد. پرداختن به ماهیت 1انواع پول های فعلی در جمیع ابعادی که اشاره شد،از حوزه ء یک مقاله خارج است. در این نوشتار ما فقط در پی پاسخ گویی به این پرسش هستیم که آیا پول های فعلی، مالیت دارندو مال می باشند،یا حواله، سندو... هستند؟ اما قبل از پرداختن به اصل بحث، به چند مطلب اشاره می شود:

یادآوری چند مطلب لازم (2)

1- در اقتصاد مرسوم دنیا- از زمانی که به صورت یک علم در صحنه ء اجتماع ظهور کرد- شناخت ماهیت وویژگی پدیده های اقتصادی از جمله پول ، از ماهیت خاصی برخوردار نبوده است.زیرا عمده ء نیاز و تلاش اقتصاد آزاد، کشف قوانین رفتار اقتصادی افراد و بنگاهها در سطح خرد و کلان می باشد، در نتیجه خود را از بحث های دامنه دار و تحقیق در باره ء ماهیت پدیده های اقتصادی بی نیاز می بیند. اگر هم جایی چنین بحثی مطرح شود غالبا گذرا و غیر دقیق است. ولی از نظر فقه اسلامی، شناختن ماهیت وویژگی پدیده های اقتصادی از جمله پول، بسیار با اهمیت می باشد. زیرا اندک تفاوتی در فهم ماهیت وویژگی های پول، می تواند تفاوت های فراوانی در تطبیق احکام بر پول، در نتیجه در نوع سیاست های پولی اتخاد شده، درپی داشته باشد. 2- هدف ما در این بحث ، با تبیین چگونگی رفتار اقتصادی عرف و عقلا در ارتباط با پول، تفسیرواقعیت خارجی پول و کشف آن چیزی است که در خارج وجود دارد.ما از موضع حقوقی خاص و بایدی، درصدد تحقیق پیرامون ماهیت پول نخواهیم بود. زیرا تحقیق در باره ء پول از موضع بایدی و حقوقی اسلامی ، نیازمند آن است که ابتدا اهداف نظام اقتصادی و به دنبال آن نظام اقتصادی اسلام روشن گردد، آن گاه براساس آن پول و نظام پولی خاص مطمح نظر قرار گیرد. در این بحث می خواهیم ماهیت پول موجود را روشن سازیم، یا فقیه بتواند احکام فقهی انواع به کارگیری آن را از منابع اسلامی استخراج نماید. البته بعید به نظر نمی آید که یک پدیده ء اقتصادی خاص،برای مدتها با ضوابط حقوقی معینی، در جامعه ای توسط عرف آن جامعه به کار گرفته شود، با این حال در ماهیت آ ن از بعضی جهات نسبت به جوامع دیگر تفاوت هایی پیدا شود. ممکن است کسی بگوید پول هم آن گونه است، یعنی در جوامع مختلف باضوابط حقوقی خاص آن جامعه بکار گرفته شده است. بنابر این نمی توان به نحو کلی سخن از ماهیت پول به میان آورد، بلکه باید در هر جامعه ای ماهیت خاص آن را معین کرد. به بیان دیگر، ضوابط حوقی و رفتار قانونمند عرف و عقلاء هر جامعه، درحکم فصل منطقی برای آن پدیده خواهد بود و همان طوری که علاوه بر جنس، فصل هم در ماهیت شی دخیل است، ضوابط حقوقی هر جامعه هم در ماهیت پول موثر می باشد. این گفتار اجمالا صحیح است، ولی نمی توان آن را در مورد هر پدیده ء اجتماعی و اقتصادی صادق دانست. اگر در ایجاد پدیده ای ضوابط حقوقی خاصی دخیل باشد، مدعای فوق صحیح خواهد بود، ولی این گفتار در مورد هر پدیده ء اقتصادی ، از جمله پول، که ایجاد و تحولات تاریخی آن بر اساس نیاز اقتصادی عرف عام و عقلا با صرف نظر از هر گونه ضوابط حقوقی خاص شکل گرفته است، صحیح نخواهد بود. بنابر این می توان ماهیت و ویژگی های پول را به نحو عام و خارج از هر گونه ضوابط حقوقی از پیش تعیین شده، مورد بررسی قرار داد. البته اگر برای مدت های طولانی،پول در کشوری تحت ضوابط حقوقی خاصی بکار گرفته شود و در نتیجه احتمال تغییر ویژگی در بعضی جهات آن داده شود،این امر در شناخت ویژگی آن پول، و قهرا در تطبیق احکام فقهی بر آن،نباید مورد غفلت قرار گیرد. 3- عناوینی که فقیه می بایست احکام آنها را بیان کند،به دو دسته تقسیم می گردد: دسته ء اول عناوین شرعی و دسته ء دوم عناوین عرفی و عقلایی می باشند. دسته ء دوم خود به انواعی تقسیم می گردد. برای شناسایی وضابطه مند کردن هر عنوانی راه و شیوه ء خاصی وجود دارد. چون قبلا درمقاله ء (پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم) آمده است، لذا از ذکر آن خودداری می شود. 4- همان گونه که وضع و اعتبار عناوین عرفی توسط عرف و عقلا صورت می پذیرد، ساقط کردن آنها از اعتبار نیز فقط به وسیله ء خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود. بنابر این شارع (به عنوان اعتبار کننده ء اعتباریات شرعی) آن عناوین را از اعتبار عرفی ساقط نمی کند. زیرا در صورتی که عرف و عقلا با اسقاط شارع مخالفت کنند، آن عناوین اعتباری عرفی از اعتبار عرفی ساقط نمی گردد. اما در صورت موافقت عرف و عقلا با اسقاط شارع، این امر در واقع به اسقاط عرف و عقلا برگشت دارد نه اسقاط شارع. این بدان خاطر است که اعتبار و اسقاط شارع تابع مصالح و مفاسد می باشد، و در اسقاط عناوین عرفی و عقلایی هیچ گونه مصلحتی نهفته نیست، بلکه بر آثار و پیامدهای آن عناوین مصالح و مفاسدی مترتب است و نهی شارع متوجه آثار و پیامدهایی است که بر آنها مفاسدی مترتب باشد اگر عرف و عقلا نهی شارع را پذیرفته و بدان عمل نمایند، در آن صورت ممکن است آن عنوان خاص از شیئی ساقط گردد، مثلا برخی از آثار و پیامدهای مال بودن گوشت خوک، خرید و فروش و خوردن آن است. حال اگر شارع عرف و عقلا را از آن امور نهی کند، در صورتی که عرف مردم به نهی شارع عمل کرده و از آن امور پرهیز نمایند، ممکن است گوشت خوک از مالیت ساقط گردد. اما اگر عرف و عقلای مخاطب نهی شارع، از اموری که شارع آنها را نهی کرده است پرهیز نکنند، آن اشیاء از آن عنوان ساقط نمی گردند. مثلا اگر عرف مخاطب نهی شارع، همچنان گوشت خوک را برای خوردن مورد استفاده قرار دهند یا خرید و فروش کنند، گوشت خوک در نظر عرف و عقلا از مالیت ساقط نمی گردد. 5- اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعی رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود می باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل، مگر آنکه شارع آن تسامحات عرفی را بپذیرد. درمورد مطلب فوق امام خمینی(ره) می نویسند: ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هو العرف المسامح... المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق وان تشخیصه هو المیزان، مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی... ان الموضوع للاحکام الشرعیه لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقه من غیر تسامح. مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق دقیق باشد، و تشخیص چنین عرفی، میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی مقابل عقل دقیق برهانی قراردارد... موضوع احکام شرعی از اموری نیست که عرف در آن تسامح کند، بلکه موضوع حکم شرعی موضوع عرفی حقیقی است، بدون آنکه هیچ گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.(3) 6- اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخیص موضوع حکمی دخیل باشد، مقصود از آن، عرف(لوخلی وطبعه) می باشد یعنی عرفی که در معرض آموزش هایی همانند: (مومن باید در دینش احتیاط کند، زیرا دین برادر او است.) یا(هرکس مرتکب امور مشتبه گردد، سرانجام در امور حرام فرو خواهد رفت.)(4) بنا بر این رفتار چنین عرفی بما هو عرف مومن برای فقیه حجت نیست. به خاطر همین امر، رفتار و قضاوت عرف جامعه ء ما که سالها در معرض چنین آموزه هایی قرار گرفته، بعید است بتواند به مقدار کافی برای فقیه در تشخیص موضوع گویایی داشته باشد. در ادامه ء بحث ابتداء دیدگاههای برخی از اندیشمندان اسلامی پیرامون ماهیت انواع پول را مطرح ساخته آن گاه این نظرگاهها را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.

دیدگاههای اندیشمندان اسلامی پیرامون ماهیت پول

گفتار عالمان و دانشمندان در باب ماهیت انواع پول ، متفاوت و گاه متناقض است. برخی آن را حواله، رسید بدهی یا سند می شمارند. تعدادی هم اعتقاد دارند که پول های فعلی مالیت اعتباری دارند و بعضی هم آن رادر زمره ء سایر کالاها به حساب می آورند و نظرات دیگر که در ادامه ء بحث بیان خواهد شد. ازآن جا که هریک از نظرات فوق پیامدهای فقهی خاص و آثار گوناگونی در سطح خور و کلان، در روابط اقتصادی و مالی افراد و موسسات به دنبال دارد، ما ضمن طرح نظرات مختلف، با توجه به تاریخ تحولات پول و ضوابط مال و مالیت از دیدگاه فقیهان و اقتصاددانان، ماهیت آن را مورد بررسی خواهیم داد.

1- پول (اسکناس) مال است

گفتار کسانی که پول های فعلی را مال می دانند، با هم هماهنگ نیست. بخشی از این گفتارها بدین شرح است: الف . پول امروزی (اسکناس و مسکوک) به لحاظ این که حکومت برای آن ارزشی راجعل و اعتبار کرده، مال می باشد. مرحوم آیت اللّه خویی(ره) می نویسد: تمامی پول های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره های انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یاریال های ایرانی و امثال آنها مالیت دارند. زیرا از طرف هریک از دولت ها نسبت به پول های کاغذی خود، قیمتی معین شده که در تمام مملکت مورد قبول و رایج است، و بدین جهت مالیت پیدا نموده و هر موقعی بخواهند از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند.(5) از بیان فوق چند مطلب آشکار می گردد: یک. پول های فعلی مال بوده و مالیت دارند. دو.علت مالیت آنها این است که دولت ها برای آنها قیمت تعیین کرده، و مالیت اعتبار نموده اند. سه. این پول ها به دلیل اعتبار مالیت توسط دولت در تمام مملکت مورد قبول و رایج شده است. چهار. دولت هر زمانی بخواهد می تواند آن را از اعتبار و مالیت ساقط کند. برخی دیگر عقیده دارند: اسکناس عبارت است از: چیزی که یک مرجع قانونی، مالیت وقیمتی را به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار بکند.(6) همانند این دو دیدگاه را آیت اللّه مکارم شیرازی (7) و سید کاظم حائری(8)، نیز بیان نموده اند. ب. براساس این دسته از آراء از آنجاکه عرف و عقلا، پول را مال می دانند، پول مالیت پیدا می کند. آیت اللّه سید محمود هاشمی می گوید: پول نیز بی تردید، در واقع و نزد مردم مال به شمارمی آید، هرچند پول به گونه ء برگه های اعتباری باشد. زیرا مال جز آن چیزی که عرف و عقلا خواستارش بوده و در برابر آن مال دیگری می پردازند، معنا و مفهومی ندارد و چنین چیزی بر پول اعتباری تا آن گاه که اعتبار و رواج دارد صادق است.(9) شهید مطهری(ره) نیز در باره ء مالیت اسکناس نوشته است: قابلیت پول برای اینکه به وسیله ء آن کسب اموال دیگر شود، صفتی است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش بالذات برای بدل است، ولی وجود همین استعداد تبدیل در پول موجب ارزش پول است، یعنی صاحب پول از همین خاصیت پول منتفع می شود، همان طوری که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع می گردد و همین استعداد و ارزش آن، ملاک مالیت پول و بذر است.(10) واضح است که غرض استاد، مالیت پول در نزد عرف و عقلایی است که در جامعه زندگی می کنند. ج. از برخی نوشته ها بر می آید که هم دولت و حکومت و هم جامعه، هردو درمالیت اسکناس دخیل اند: ارزش و مالیت اسکناس از وجود فیزیکی و عینی آن سرچشمه نمی گیرد، زیرا به عنوان مثال: اسکناس هزار تومانی یک قطعه کاغذی است که فقط حاوی چند تصویر می باشد و اهمیتی ندارد.بلکه ارزش آن از اینجا سرچشمه می گیرد که تشکیلات پولی و حکومت و جامعه پذیرفته اند که اسکناس در مبادلات، واسطه و معیار ارزش باشد.(11) اینکه ماهیت پول چه است بعد از بیان نظرات دیگر و طرح مباحثی که بتوانیم ضابطه ء مال را کشف کنیم، معلوم خواهد شد. اما دو نکته در نظرات بیان شده شایان توجه است:

یک. دردسته ء دوم از نظریات (ب) تعبیرهایی وجود دارد که مشکل دور را متوجه خود می کند،و به نظر می رسد رهایی از این مشکل، کار آسانی نباشد. دو. برخی از این نظریه ها اعتبار دولت را منشا مالیت در پول های فعلی دانسته و شماری هم خواست عرف و عقلا و دسته ء دیگر هر دورا منشا مالیت دانسته اند. در اینجا مناسب است اشاره ء اجمالی به مطلب دوم داشته باشیم: امروزه در دنیا با توجه به قدرتی که نهاد دولت پیدا کرده است، جامعه اموری را براساس مصالح و خواست عرف عام اعتبار می کند. این اعتبار در صورتی که مورد قبول عرف و عقلای جامعه واقع شود جایگاه مناسب خود را در جامعه پیدا می کند. بنابر این تنها اعتبار دولت کفایت نمی کند، کما اینکه در مباحث آتی مواردی را که عرف جامعه در مقابل قرارداد دولت مقاومت کرده و او را در اقدامش ناکام نموده است ، اشاره خواهد شد. درخصوص پول باید دانست که تنها اعتبار مالیت آن از طرف دولت، بدون اینکه خواست عرف عام با اعتبار دولت هماهنگ گردد، راه به جایی نخواهد برد. چنان که خواهد آمد، مالیت اشیاء از نظر اقتصاد دانان (باگرایشات مختلف اقتصادی) و فقیهان، یک امر عرفی است و هیچ یک از گروههای فوق، هیچ مورد از مال را از قاعده ء عرفی و عقلایی بودن استثنا نکرده اند. درمورد اسقاط مالیت اشیا- چنانچه گذشت- از آنجا که مالیت اشیا یک امر عرفی است، حتی شارع- در صورتی که عرف و عقلا با اسقاط مالیت توسط شارع موافقت نکنند- قادر به اسقاط اعتباری مالیت اشیایی که عرف و عقلا برای آن مالیت قائلند، نمی باشد. اینها همه نشان از آن دارد که تحقق مالیت در پول کاغذی یک امر عرفی و عقلایی است. هر چند امروزه عرف و عقلا پذیرفته اند که تغییر و تحولات پولی از جمله اسقاط اعتبار پول کاغذی از شوون دولت ها می باشد.

2- اسکناس، سند اعتباری است

یکی از محققین اقتصاد می نویسد: اسکناس های موجود،سند اعتباری هستند که بنا به اعتبار دولت مورد قبول مردم است. در این صورت در حقیقت هر قدر طلا و جواهرات و یا ارز خارجی به عنوان پشتوانه ء اسکناس موجود باشد، این اعتبار به واحدهای اسکنا س های منتشر شده، تقسیم نشده نمی توان نگران درصد پشتوانه ء طلا و نقره بود. زیرا اعتبار امر کیفی و قابل تقسیم به اجزا نمی باشد.(12) از گفتار فوق مشخص نمی گردد که پول، سند اعتباری از چه چیزی می باشد. افزون برآن سند اعتباری معنا ندارد و سند همیشه یک امر حقیقی است، چه سند از یک امر حقیقی و یا اعتباری باشد. ملاحظات دیگری در سخن فوق است که به برخی از آنها قبلا اشاره شد.

3- رسید بدهی دولت

البته باید توجه داشت که خود اسکناس نیز رسید بدهی دولت یا بانک مرکزی به مردم است و یا اعتبار دولت به شمار می آید. ولی مردم به اسکناس به طور مستقل و به عنوان حامل ارزش مبادله نگاه می کنند.(13)

4- حواله

الف.حواله علیه دولت یا بانک مرکزی

آیت اللّه شهید بهشتی(ره) می نویسد: اسکناس حواله ای است علیه دولت یا بانک مرکزی، یعنی مردم در معاملات خود وقتی معامله ای انجام دهند در قبال شیئی که اخذ می کنند، پول کاغذی را به طرف مقابل می دهند، به عنوان اینکه به مقدار آن از دولت یا بانک مرکزی طلب دارند.(14)

ب.حواله ء انبار

بهترین تعبیر برای پول در این سطح عمومی،بحث (حواله ء انبار) است که در هر انباری آن را می پذیرند و در برابرش مقداری کار انباشته یا کارزنده تحویل می دهند. نقش پانصد ریال یا یک لیره یاده سکه ء نقره، این است که به هرجا ببرند یا پنج متر پارچه- که مقداری کارمجسم و متبلور است- تحویل می دهند، یا یک جفت کفش، چون کار انباشته و متبلور است.(15) آنچه گفته شد، برخی از اقوالی است که پیرامون ماهیت پول- آن هم فقط اسکناس- ارائه شده است. ماهیت پول کاغذی معرکه ء آرا بین اندیشمندان اسلامی شده و هر نظریه هم پیامدهای فقهی- اقتصادی خاصی را به دنبال دارد. اگر پول تحریری و برخی پول های جدید دیگر در مدار بحث قرار گیرد، به گستره و تعدد نظریه ها افزوده خواهد شد. برای این که این نزاع به سامان صحیحی برسد ضروری است مقدماتی به نحو صحیح کافی منقح و پیراسته شود، تا در بازیافت ماهیت انواع پول نظریه ء صواب فراچنگ آید و کاستی های سایر نظریه ها آشکار گردد. در این جا مناسب است فرضیه ء خود را پیرامون ماهیت انواع پول ها بیان نماییم، تا مسیر بحث آینده برای خواننده ء گرامی روشن شود. انواع پول ها اعم از کالایی، فلزی، کاغذی، تحریری... و از ویژگی مالیت برخوردارند و از مصادیق بارز مال محسوب می گردند. یکی از مقدماتی که برای اثبات فرضیه ء فوق مورد نیاز است، بررسی پیشینه ء تاریخی پول است زیرا نمی شود از ماهیت پیچیده ء شیئی (پول) که ریشه ء عمیق در تاریخ دارد، با موفقیت سخن گفت، مگر این که نگاهی دقیق و هر چند کوتاه، به پیشینه ء تاریخی آن انداخت.

پیشینه ء تاریخی پول

پول در مسیر تاریخی خود مراحل زیر را پیموده است:

1- پول کالایی (غیرفلزی)

در مبادلات پایاپای کالاهای گوناگون از نظر ظاهر، کمیت و کیفیت باهم تفاوت داشتند. هریک از کالاها براساس میزان کار و مطلوبیتی که برای افراد ایجاد می کرد، نزد آنان از ارزش مبادله ای مختلفی برخوردار بود. ناهمگونی و ناهمسانی ارزش های مختلف انواع کالاها، مشکل عمده و اساسی برای مبادلات پایاپای بود. بنابر این به وسیله ای نیاز بود تا در همسان سازی انواع ارزش های اقتصادی ناهمگون و ناهمسان به آنها کمک کند، همان گونه که وقتی انسانی می خواست کیفیت اشیاء را بیان کند به تصاویر روی می آورد، در مقام توصیف آنها، به مقادیر و اوزان متوسل می شد، همچنین در هنگام تعیین ارزش اقتصادی اشیاء نیازمند معیار و مقیاسی بود تا بتواند به آسانی ارزش های مختلف اقتصادی را با آن مقایسه مقدار آن راتعیین نماید. سرانجام وفاق عمومی برآن شد که کالایی وجود داشته باشد تا ارزش مبادله ای همه ء کالاهای دیگر به کمک ارزش مبادله ای آن کالا بیان شود. این نیاز را کالای معادل همگانی برآورده می ساخت. این معادل همگانی، علاوه بر اینکه برای همسان سازی یا آسان سازی مقایسه ء ارزش های اقتصادی مختلف،وارد مبادلات شد، به عنوان ذخیره کننده ء ارزش های اقتصادی نیز پذیرفته شد. این کالا همچنین می توانست به عنوان واسطه در مبادله محسوب گردد. این معادل همگانی نام (پول) به خود گرفت و در پی آن، مبادلات پایاپای جای خود را به مبادله ء کالا با پول داد. چند نمونه ء آن عبارت بود از: (نمک، صدف، ماهی خشک شده،توتون، پوست و...). پول در این مرحله دارای دو نوع ارزش بود:

الف. ارزش استعمالی.

 منظور از ارزش استعمالی، فائده ء مصرفی ای بود که اشیاء

 با صرف نظر از جنبه ء پولی، واجد آن بودند، مثلا اگر خوردنی بود به عنوان خوراکی، پوشیدنی بود به عنوان پوشاکی و اگر هم زینتی بود به عنوان زینت، استعمال می شد.

ب. ارزش مبادله ای.

 مقصود از ارزش مبادله ای ارزشی بود که به وسیله ء آن،

 ارزش مبادله ای سایر کالاها و خدمات اندازه گیری می شد. بعد از آن که این اشیا در نظر عرف و عقلا به عنوان پول پذیرفته شد، این امکان وجود داشت که بیش از پیش مورد تقاضا قرار گیرند. در نتیجه ارزش مبادله ای آنها نسبت به همین ارزش پیش از پول واقع شدن، بیشتر می شد. بنابراین میزان ارزش مبادله ای پول کالایی، قراردادی و اعتباری نبود کما اینکه اصل ارزش مبادله ای آن نیز خارج از مدار اعتبار و قرارداد بود. عرف و عقلا اصل ارزش مبادله ای شیئی را به عنوان واحد سنجش ارزش سایر کالاها و خدمات اعتبار می کرد. در نتیجه آن شی به عنوان واسطه در مبادلات به کار گرفته می شد. اگر عرف وعقلا اعتبار و قرارداد خود را ملغی می کرد، آن شی عنوان پول بودن خود را از دست می داد، اما ارزش مبادله ای و استعمالی آن از بین نمی رفت، هر چند ممکن بود تقاضا برای آن کاهش یافته، در نتیجه ارزش مبادله ای آن کاسته شود.

2- پول فلزی

در زمانی که کالایی به عنوان پول در صحنه ء مبادلات اقتصادی وظیفه ء خود را انجام می داد، بشر بر تخصص و تقسیم کار خود می افزود که نتیجه ء آن، افزایش تولید کالاها و خدمات قابل مبادله بود. با اشباع بازارهای محلی این کالاها باید به بازارهای دور دست حمل می شد اما نقل و انتقال پول های کالایی و نواقص دیگر آنها، اشکالات فراوانی را برای طرف های مبادله ایجاد می کرد. بنابراین باید به وسیله ء مبادله ای دیگر می اندیشید تا مبادله ء کالاها باواسطه شدن آن به آسان ترین نحو صورت گیرد. آن وسیله ء مبادله (پول فلزی) بود. نظام پول فلزی، برغم فوائد و امتیازاتی که نسبت به نظام پول کالایی داشت، دچار نارسایی هایی دربرآوردن انتظارات مردم بود. همین کاستیها به جایگزینی نظام پول کاغذی انجامید.

3- پول کاغذی (اسکناس)

انقلاب صنعتی باعث افزایش شتابنده درمازاد تولید بر مصرف خانوارها و بنگاهها گردید حتی بسیاری از کشورهای صنعتی نیاز به بازارهایی در آن سوی مرزهای ملی خود برای فروش کالاهای داخلی پیدا کردند. به طور کلی رشد نرخ تولیدات کالاها و خدمات قابل مبادله، به مقدار قابل توجهی نسبت به رشد نرخ استخراج و عرضه ء پول بیشتر بود. از طرف دیگر برای جلوگیری از رکود، اقتصاد به وسیله ء مبادله ای بیشتری نیاز داشت، اما پول های فلزی برای حجم مبادلات کفایت نمی کرد. این امر در کنار سایر معایب نظام پول فلزی، موجب گردید که انسان در فکر معادل همگانی دیگری به جای طلا و نقره باشد. مردم انتظار داشتند که این جایگزین، علاوه بر این که باعث تسهیل مبادلات آنان بشود،تغییر عمده ای در دارایی آنها ایجاد نکند. به مرور دریافتند که چنین چیزی پول کاغذی و اسکناس است که: با چاپ کردن چند صفر زیادتر یا کمتر در مبلغ اسکناس، ارزش این وسیله ء سبک و قابل حمل با حجم کوچک خود، زیاد یا کم شود. با استفاده از اعشار می توان آن را به هر مقدار که بخواهیم تقسیم کنیم.(16) اسکناس مراحل مختلفی را پشت سرگذاشت که آشنایی با آن،مارا درفهم بهتر ماهیت آن کمک خواهد نمود:

اول. اسکناس ابتدا به صورت رسیدی از طلا و نقره بود که به محض ارائه به صراف یا بانکدار به میزان آن، طلا و نقره دریافت می شد. مردم با اعتمادی که به این رسیدها پیدا کرده بودند، آن را در معاملات خود بکار می گرفتند، زیرا به کارگیری آن از پول فلزی به مراتب آسان تر بود. به کارگیری اسکناس بدین نحو یک ضرورت اقتصادی بود واگر این اسکناس ها وارد مبادلات نمی شدند، اقتصاد کشورها دچار رکود می گردید،یا حداقل از رشد و شکوفایی کافی برخوردار نمی شد. در این مرحله از نوشته های تاریخ اقتصادی خبری از تورم های لجام گسیخته نیست، کما اینکه در مورد پشتوانه ء اسکناس نیز سخنی مطرح نشده است. اما آنچه ممکن بود موجب نگرانی دارندگان اسکناس گردد، از بین رفتن اصل یابخشی از تضمین اسکناس ( طلا و نقره ء موجود در صندوق صراف یابانکدار) بود، یعنی جنبه ء حقوقی تضمین پول برای دارندگان اسکناس اهمیت فراوان داشت، نه کاهش ارزش پول، یعنی جنبه ء اقتصادی آن مورد توجه نبود. اسکناس چون سند طلا و نقره بود دارای هیچ گونه ارزشی نبود و ارزش استعمالی و مبادله ای، هردو، در فلز طلا و نقره تبلور می یافت. علت اینکه عرف و عقلا اسکناس را به عنوان واسطه ء مبادله پذیرفته بودند، آن بود که هم دارایی آنها به وسیله ء طلا و نقره محفوظ می ماند و هم مبادلات از طریق اسکناس به مراتب آسان تر صورت می پذیرفت.

دوم. هنگامی که بانکدار اعتبار زیادی نزد دارندگان اسکناس پیدا می کرد، اسکناس ها مقبولیت عمومی می یافت. از این رو لزومی نداشت که بانکدار اعطای وام خود را به مقدار پول فلزی موجود در صندوق خود محدود نماید، بلکه وی می توانست بیش از آن پول،قدرت خرید یاارزش مبادله ای ایجاد نموده، آن را به صورت وام در اختیار دیگران قرار دهد و آنها هم آن را کاملا بپذیرند.زیرا تصور دارندگان اسکناس آن بود که به ازای آن اسکناس ها در صندوق بانک ها طلا و نقره وجود دارد و هر وقت به بانک مراجعه کنند، می توانند آن را تبدیل به طلا و نقره نمایند. در حالی که به رغم تصور دارندگان اسکناس، مقدار طلا و نقره ء موجود در صندوق بانک ها به مراتب کمتر از میزان اسکناس در دست مردم بود. در این مرحله، اگر چه بانکداران از اعتماد دارندگان اسکناس سوء استفاده نمودند، ولی شرایط اقتصادی ایجاب می کرد که برای شکوفایی اقتصاد و تسهیل امر مبادله ء کالاهای فراوان، وسیله ء مبادله ء بیشتری به جریان بیفتد. اما مشکل هنگامی بروز نمود که آنان در امر انتشار و عرضه ء اسکناس افراط کردند. در نتیجه اسکناس های منتشره شده نسبت به طلا و نقره، به مقدار کمتری می توانست معادل سایر کالاها و خدمات قرار گیرد. بدین جهت اعتماد مردم به اسکناس ها کاهش یافته و ارزش آن روز به روز سیر نزولی را طی مینمود. آنچه در این مرحله برای دارندگان اسکناس شدیدا نگران کننده بود، مساله ء کاهش ارزش اسکناس بود. مردم آشکارا می دیدند که از دارایی آنها روز به روز کاسته شده و بازگشتی ندارد. در این گیرودار مردم به فکر ثبات ارزش اسکناس افتادند و بحث از پشتوانه ء آن مطرح شد. زیرا برخی تصور می کردند که اگر اسکناس ها پشتوانه ء فلزی طلا و نقره داشته باشند، ارزش آنها کاهش نمی یابد، در مقابل برخی دیگر موافق این نظر نبودند. سرانجام دودیدگاه در ارتباط با میزان انتشار اسکناس ظهورکرد.

1. دیدگاه یا اصل پولی براساس این دیدگاه بانک ناشر اسکناس باید صددرصد معادل ارزش اسکناس منتشره طلا داشته باشد، تا بتواند از حفظ ارزش پول پشتیبانی کند. بنابراین بانک ناشر اسکناس حق ندارد بیش از موجودی طلای خود، اسکناس منتشر نماید، حتی اگر شرایط اقتصادی برای تسهیل امر تجارت و صنعت ، نیاز به پول بیشتری داشته باشد.

2. اصل یا دیدگاه بانکی . به استناد این نظرگاه هیچ نیازی به پشتوانه ء طلا و نقره برای اسکناس نبوده و حجم اسکناس در گردش باید متناسب با نیاز اقتصاد باشد و هرگاه اقتصاد کشوری اسکناس بیشتری را طلبید،بانک ناشر اسکناس باید به نشر اسکناس بیشتر روی آورد. انگیزه ء اولیه در بحث های مربوط به پشتوانه ء فلزی گران بها برای اسکناس، حفظ ارزش و قدرت خرید آن بود. اما واقعیت غیر قابل انکاری در ورای این گونه بحث ها وجود داشت، و آن محدود کردن قدرت دولت ها در انتشار اسکناس از طریق محدود کردن حد انتشار اسکناس، حداکثر به مقدار ارزش طلا و فلزات گران بهای موجود در صندوق بانک ناشر بود. زیرا در بسیاری از مواقع دولت ها در انتشار اسکناس، از حد نیاز اقتصاد عدول می کردند و برای این که چهره ء خود رادر نظر مردم موجه نمایند، با فشار به مسوولان پولی کشور، آنها را وادار به چاپ پول بیشتر و تحویل به دولت ها می کردند. دولت ها هم آن پول را در جهت خرج های کاذب و چشمگیر مصرف می کردند. پل ساموئلسن براین باور است که: علت اینکه امروز اشخاص محافظه کار معقتدند که باید پول کاغذی پشتوانه ء طلا داشته باشد، آن نیست که طلا به پول ارزش می دهد. دلیل چیز دیگری است. این محافظه کاران می دانند که دولت می تواند ارزش پول را تغییر دهد همچنین معتقدند که نمی توان به حکومت اعتماد کرد تا در استفاده از این قدرت افراط نکنند.(17) شاید هنوز هم این تصور نادرست در مورد پشتوانه ء اسکناس در اذهان برخی اندیشمندان اسلامی وجود داشته باشد که قدرت خرید پول و ارزش آن به میزان پشتوانه ء فلزی گران بهای آن، مثل طلا و نقره بستگی دارد. در نتیجه برای حفظ ارزش آن، هنوز هم پشتوانه ء فلزی را برای اسکناس پیشنهاد می کنند. اگر حقیقت چنان باشد، چرا در زمانی که خود فلز طلا و نقره به عنوان پول در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفت، گاهی کاهش ارزش پول رخ می داد.چنان که نمونه هایی از آن در کتبی که به تاریخ پول پرداخته، آمده است؟(18) مطلب مهم در حفظ ارزش اسکناس و پول، تناسب صحیح اقتصادی بین میزان حجم پول و حجم کالاها و خدمات قابل مبادله می باشد.در غیر این صورت اگر تمام طلاهای دنیا در صندوق بانک مرکزی یک کشور قرار داده شود، یعنی پول در جریان، بیش از صددرصد پشتوانه ء فلزی داشته باشد، ولی از آن طرف، نرخ رشد حجم پول از نرخ رشد کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله بیشتر گردد، پشتوانه قادر نیست کمترین نقشی در کنترل نرخ تورم و کاهش ارزش پول داشته باشد. به عکس اگر پول کشوری حتی به اندازه ءیک گرم طلا- به عنوان پشتوانه- نداشته باشد، اما تناسب لازم بین نرخ رشد حجم پول و حجم کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله حفظ گردد، ارزش پول کاهش پیدا نخواهد کرد. از ا ین رو آنان که برای حفظ ارزش قدرت خرید پول، بر وجود پشتوانه ء فلزی گران بها برای پول اصرار داشتند، دریافتند که قوانین اقتصادی راه خود را خواهد رفت، بی آنکه پشتوانه ء فلزی گران بها قادر به حفظ ارزش پول باشد یا فشار دولت ها. اینان بدین سان نظرات خود را در باره ء نقش پشتوانه اصلاح کردند. به هر حال تا زمانی که پول های کاغذی دارای پشتوانه ء طلا و نقره بود، ماهیتا سند طلا و نقره محسوب می شد.

سوم. غیر قابل تبدیل شدن اسکناس به طلا و نقره . به دنبال بحران هایی که در پی انتشار بی رویه ء اسکناس روی داد، دولت ها یکی پس از دیگری غیر قابل تبدیل شدن اسکناس ها به طلا و نقره را اعلام کردند. عدم تبدیل اسکناس به پول فلزی گران بها، حادثه ء بسیار مهمی در امور تجارت به شمار آمد و تغییر عمده ای را در ماهیت اسکناس در پی داشت. زیرا عرف و عقلا از آنجا که اسکناس را سند طلا و نقره می دانستند آن را می پذیرفتند.اما اکنون چنین نیست و رابطه ء بین اسکناس و طلا و نقره قطع گردید، یعنی هیچ گونه تعهدی مبنی بر تبدیل اسکناس به فلز گران بها وجود ندارد، اما در عین حال در مبادلات از آ ن استفاده شده و مورد قبول عموم قرار گرفت. وقتی اسکناس به عنوان پول وارد مبادلات شد و غیر قابل تبدیل به فلز طلا و نقره اعلام گردید و عرف و عقلا نیز آن را پذیرفتند، اسکناس دارای ارزش مبادله ای اعتباری محض شد و هیچ گونه ارزش مبادله ای حقیقی و یا ارزش استعمالی (فایده ء مصرفی) غیر پولی در او مورد لحاظ قرار نگرفت. عرف و عقلا کاغذ پاره ای را که هیچ گونه ارزش حقیقی نداشت در مبادله ء با کالاها و خدمات مورد استفاده قراردادند. زیرا انتظاری را که آنان از اسکناس به عنوان پول داشتند، کاملا برآورد می کرد، به ویژه اگر در انتشار آن زیاده روی نمی شد.زیرا همین اسکناس واسطه ء مبادلات، معیار سنجش و ذخیره ء ارزش دارایی های مردم بود. پیداست که مردم از هر شیی به عنوان پول، بیش از این انتظار نداشتند. عقلا با اعتبار ارزش مبادله ای محض برای کاغذ پاره ای که با صرف نظر از آن اعتبار، هیچ گونه ارزش مبادله ای نداشت، تمام جنبه های خصوصی آن را الغا کردند و آنگاه آن را معادل همگانی سایر کالاها و خدمات تولیدی قابل مبادله قرار دادند. این اسکناس برخلاف پول های پیشین قابل خوردن، پوشیدن، تزیین... ونیست و تنها اعتبار و توافق عرف و عقلا به آن ارزش داده است و هرگاه عرف و عقلا از آن توافق و اعتبار دست بردارند، اسکناس فاقد ارزش شده، تبدیل به کاغذ پاره ء رنگی بی ارزش می شود که هیچ گونه مصرف غیر پولی هم ندارد، حتی ارزش نوشتن چند جمله بر روی آن. یادآوری چند نکته در پایان بحث اسکناس ضروری می نماید:

یک. منظور از ارزش مبادله ای در پول کاغذی و کالایی همان قدرت خرید است. با این تفاوت که در پول کاغذی اصل آن، اعتباری و قراردادی است در حالی که در پول کالایی اصل وجود ارزش مبادله ای در آن قراردادی و اعتباری نمی باشد. این عرف و عقلا هستند که آن را به عنوان معیار سنجش سایر ارزش های اقتصادی اعتبار کردند. از طرفی مقدار ارزش مبادله ای و قدرت خرید، چه در پول کاغذی و چه در پول غیر کاغذی، تابع حجم کالاها و خدمات قابل مبادله به وسیله ء پول در جامعه است، یعنی هر چه نرخ رشد کالاها وخدمات نسبت به نرخ رشد پول بیشتر شود، ارزش مبادله ای پول بیشتر خواهد شد. به عکس هر چه نرخ رشد کالاها و خدمات نسبت به نرخ رشد پول کاهش یابد، ارزش مبادله ای پول کمتر می شود.

دو. از آنچه گذشت روشن می گردد که نقش دولت ها در به وجود آمدن پول کاغذی، اعتبار اصل ارزش مبادله ای آن و... بسیار ضعیف بود. نقش دولت ها برای این که پول کاغذی به طور کامل جایگزین پول فلزی گردد، درحد پیشنهاد دهنده به عرف و عقلا بود، در صورتی که عقلا آن رامی پذیرفتند، پول کاغذی وارد مبادلات می شد. اگر چه در غالب اوقات پیشنهاد دولت ها همراه با زور واجبار بود، ولی تحمیل دولت بدون قبول و پذیرش عقلا راه به جایی نمی برد. چنان که وقایع تاریخی پول کاغذی شاهد و گواه قطعی براین مدعاست! جهت پرهیز از طولانی شدن بحث، از وارد شدن در این میدان خودداری می کنیم . بنابر این نقش اصلی را در تحولات پول کاغذی عرف و عقلا داشتند، نه دولت ها. عقلا برای برطرف کردن مشکلات مبادلات خود وانجام آن به سهل ترین و کم هزینه ترین صورت، به طور دایم در تلاش هستند. ثمره ء این تلاش بعد از پول کاغذی، پولی است که به نام (پول تحریر) وارد عرصه ء مبادلات شده است که هیچ گونه ماده ء فیزیکی نداشته، و صرفا دارای ارزش مبادله ای اعتباری عام می باشد و دربسیاری از کشورها تا حد 90 درصدحجم مبادلات با این نوع وسیله ء مبادله انجام می گیرد. (19) بنا بر آنچه گفته آمد، تفاوت های اساسی پول تحریری با پول کاغذی و اسکناس بدین شرح است:

1- درصورتی که تقاضای وام جدید به وجود نیاید ووام ها و اعتبارات پرداخت شده، پس از سررسید تمدید نگردد، پول تحریری، خود به خود، محو ونا بود می شود.به عنوان مثال، در هنگام رکود اقتصادی اگر دولت سیاست انبساط ی پولی در پیش گیرد و بخواهد میزان وام و اعتبارات را افزایش دهد، ممکن است درافزایش وام و اعتبارات توفیق نیابد. زیرا پرداخت وام و اعتبارات در صورتی ممکن است که برای آن متقاضی وجود داشته باشد، در حالی که در شرایط رکود اقتصادی، متقاضی وام کاهش یافته، پول تحریری موجود، خود به خود، نابود می گردد . اما در مورد اسکناس و پول کاغذی این چنین نیست زیرا هنگامی که پول کاغذی منتشر شودو به جریان بیفتد به خودی خود، بازگشتی ندارد و محو و نابود نمی گردد.

2- تغییر حجم پول تحریری با کاهش یا افزایش میزان اعتبارات و نرخ ذخیره ء قانونی امکان پذیر است، درحالی که حجم اسکناس با انتشار اسکناس های جدید یا محو اسکناس های موجود، ممکن می باشد. آیا اطلاق پول به آنچه پول تحریری خوانده شد(ارزش مبادله ای اعتباری عام)، صحیح است؟ بشر در مبادلات خود نیاز به معیار سنجش ارزش های اقتصادی وواسطه ء مبادله ای داشت تا بتواند مبادلات را به نحو کامل انجام دهد، و در عین حال این امکان را داشته باشد که ارزش های اقتصادی تولیدی خود را به طریقه ء آسان و بدون خطر حفظ و پس انداز نماید. انسان هماره خواهان آن بوده است ابزاری را در مبادلات به کار گیرد تا آن مبادلات را آسان ترو کم هزینه تر انجام دهد یکی از آن ابزارها چک می باشد، که مقدار آن در صورتی که اعتبار داشته باشد، نشان دهنده ء دست کم بخشی از محتوای حساب جاری صاحب چک می باشد. محتوای حساب جاری تنها اسکناس نمی باشد بلکه ممکن است فقط مقداری ارزش مبادله ای اعتباری عام باشد، بدون آن که هیچ گونه اسکناسی در آن حساب، یا به اعتبار آن حساب جاری، در صندوق بانک موجود باشد. یعنی فقط بر روی کاغذی در بانک، به نام حساب جاری آقای (الف) چند عدد و رقم نوشته شده است که نشان می دهد وی نزد بانک مزبور به میزان آن عدد و رقم، ارزش مبادله ای دارد. وقتی شخص (الف) دروجه فردی به نام (ب) چک می کشد، آن چک سند و حاکی از میزان ارزش مبادله ای است که شخص (الف) درهمان لحظه به شخص (ب) منتقل می کند. در صورتی که چک مدت دار باشد، بدان معناست که پرداخت آن مقدار ارزش مبادله ای را در آینده به آقای (ب) تعهد داده است و چک مزبور سند آن تعهد می باشد. شخصی که دریافت کننده ء چک است، از آنجا که مطمئن است مبلغ آن چک (ارزش مبادله ای عام تعهد شده) قابل وصول است، حاضر به دادن کالای خود به صاحب چک می باشد. در برخی زمان ها آن معادل همگانی همچون پول کالایی علاوه بر ارزش مبادله ای، ارزش استعمالی(فایده ء مصرفی) نیز داشت، و در زمانی دیگر بسان اسکناس در یک امر فیزیکی که فی نفسه و بدون اعتبار عقلا هیچ گونه ارزش استعمالی و مبادله ای ندارد، محقق می گردد. چنان که گاه ممکن است آن معادل همگانی (ارزش مبادله ای عام) در هیچ امر فیزیکی تحقق نیافته و فقط مقدار آن با واحدی مثل ریال به صورت عدد و رقم دردفتری یا حساب جاری مالک و صاحب آن، ثبت گردد. بنابراین، اطلاق پول بر پول تحریری کاملا صحیح است. با توجه به پیشینه ء تاریخی پول می توان برای آن تعریفی ارائه داد که کاملا ناظر به ماهیت وویژگی های پول باشد. این تعریف می تواند به واقعیت انواع پول بیشتر قابل قبول باشد، و هم نسبت به احکام فقهی پول جنبه راهبردی داشته باشد.(20)

تعریف پول

پول شی فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام، یاشی غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادله ای عام است، می باشد.

توضیح:

 زمانی که پول کالایی،فلزی و اسکناس درجریان باشد، عرف و عقلا خود آن اشیاء را بدون ارزش مبادله ای عام پول نمی دانند بلکه آن اشیاء را با ضمیمه ء ارزش مبادله ای عامشان به عنوان پول می پذیرند.ولی در پول تحریری فقط خود آن ارزش مبادله ای عام، بدون هیچ گونه ضمیمه ای پول است. قبل از آن که تکلیف ماهیت پول مشخص گردد، باید به چند بحث ضروری دیگری به طور خلاصه پرداخت:

وظایف پول در اقتصاد

الف. معیار ارزش

همان گونه که متر مقیاس و معیار مشترکی جهت قضاوت افراد نسبت به طول است، پول هم با وارد شدن در حوزه ء مبادلات، به عنوان مقیاس مشترکی برای اندازه گیری ارزش اقتصادی اشیاء مورد توافق افراد بشر قرار گرفت.

ب. واسطه ء مبادله

مشکلاتی از قبیل: حمل کالاهای مبادله شده با وزن زیاد و حجم گسترده به نقاط دوردست، انبار کردن و... موجب شد تا عرف و عقلا به این توافق و قرارداد دست یافتند که کالایی را که به عنوان معیار سنجش ارزش ها مورد استفاده قرار می گرفت، واسطه ء مبادلات نیز قرار دهند.

ج. ذخیره ء ارزش

عرف جامعه پذیرفته است که به جای در اختیار داشتن انواع کاهای نامتجانس،شیئی را در اختیار داشته باشدکه برخوردار از ارزش مبادله ای عامی باشد تا در مواقع لزوم بتواند با آن، انواع کالاهای دیگر را به دست آورد، یعنی مالک و دارنده ء آن احساس می کند که با در اختیار داشتن آن، واجد و مالک ارزش مبادله ای عامی است. چنین خاصیتی در پول- اعم از پول واقعی و اعتباری وظیفه ء دیگری را به نام ذخیره ء ارزش بر عهده ء آن می گذارد.

مال و مالیت

مال یک عنوان عرفی و عقلایی است که جعل و اعتبار خاصی ندارد. چه، تعریف وضابطه مند کردن اصطلاحاتی که در عرف عام شکل گرفته است، بسیار مشکل می باشد. زیرا مصادیق آنها در عرف های مختلف متفاوت است، چنانچه برخی از مصادیق آن در عرفی نسبت به عرف دیگر، چشمگیرتر می گردد.از طرفی تعریف ممکن است ناظر به اشیای اطراف خود یا مصداق روشن آن باشد، نه بیان ضابطه ء حقیقی آن. عنوان مال درکتب لغت دچارچنین امری شده است،(21) بدین جهت از بیان تعاریف لغوی و نقد و بررسی آنها خودداری می شود.آنچه بدان می پردازیم بررسی نظرگاههای مختلف در باره ء مال و مالیت است.

الف. مال و مالیت در منظر اقتصاددانان

نگاه اقتصاد دانانی که در مورد ارزش بحث کرده اند، عمدتا بدین جنبه بوده است که قیمت کالاهای تولیدی چقدر باید باشد، یا اینکه چه عواملی قیمت کالاهای تولیدی را تعیین می کند، ولی ما می توانیم از فحوای کلام آنان و گاهی هم از تصریحات کلامشان پیرامون مالیت اشیاء به نظراتشان دست یابیم. سه دیدگاه کلی به شرح ذیل در مورد ارزش و مالیت در نظریه های اقتصادی یافت می شود.

یک. نظریه ء (ارزش هزینه ء تولید یا کار)

نظریه ء کانونیست ها در مساله ء ارزش و مالیت اشیا:

کانونیست ها به مساله ء ارزش از نقطه ء فعالیت انسان به منزله ء تولید کننده توجه داشتند و می گویند عدالت و اخلاق حکم می کند که قیمت و مقدار ارزش اشیا بر اساس هزینه های تولید کننده باشد.(22) لازمه ء قطعی گفتار ایشان آن است که اشیایی دارای مالیت و ارزش اند که در تولید و تحصیل آنها، هزینه ای صورت گرفته باشد و گرنه اطلاق مال بر آن اشیاء صحیح نیست. بنا براین به نظر آنها (مال هر آن چیزی است که در تولید یا تحصیل آن، هزینه ای مصرف شده باشد.) اشکال اساسی این نظریه آن است که ناظر به مناسبات واقعی بین تولید کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان جهت یافتن صفت ارزش، مالیت و یا مقدار ارزش اشیا نمی باشد، و صرفا یک دیدگاه بایدی و اخلاقی است. در حالی که ارزش، مالیت و مال پدیده ای عرفی می باشند، از این رو برای ضابطه مند کردن آنها باید تلاش کنیم تا ارتکازات ذهنی عرف و عقلا را نسبت به مال کشف کنیم.

نظریه ء (ارزش- کار) آدام اسمیت

وی برای عوامل ارزش در جوامع ابتدایی و سرمایه داری فرق قائل است. او در مورد عامل ارزش در جوامع ابتدایی می نویسد: کار مقیاس واقعی ارزش قابل مبادله ء همه کالاست...(23) بهای واقعی هر چیز... برابر رنج و زحمتی است که می تواند خود را از آن معاف و انجام آن را به دیگران تحمیل کند. کاربهای واقعی کالاست.(24) (25) دیدگاه وی در باره ء ارزش و مالیت اشیاء در جوامع سرمایه داری چنین است: بهای بازاری عبارت است از: کل بهره ء مالکانه، مزد و سود که باید پرداخت شود تا جنس به بازار بیاید.(26) به نظر می آید اگر از اسمیت خواسته شود که مال را تعریف کند، خواهد گفت: مال به اشیایی که کاری روی آن انجام گرفته یا قابل اجاره یا سود دهی باشد، گفته می شود. در بخش نظریه (ارزش- مطلوبیت) معلوم خواهد شد که واقعیت خارجی- چه در جوامع ابتدایی وچه در جوامع سرمایه ای- خلاف ادعای اسمیت را نشان داد. زیرا اگرچه کار(مزد) سود و بهره ء مالکانه در ارزش و مالیت اشیاء موثراند، اما اینها تمام عوامل نیستند، بلکه گاهی اشیایی مال محسوب می شوند در حالی که هیچ یک از عوامل ذکرشده در نظریه ء اسمیت، درمالیت و ارزش آنها موثر نمی باشد. هرچند اسمیت مال را از دیدگاه اخلاق و عدالت خواهی مورد توجه قرار داده است ولی با طرح بازار رقابت و سپرده شدن جریان اقتصاد به (دست نامریی) در نظام اقتصادی، رسیدن به اهداف اخلاقی و عدالت خواهی، به شهادت تاریخ اقتصاد آزاد سرمایه داری، امری ناممکن به نظر می رسد. نظریه ء مارکس (ارزش مطلق -کار) و ریکاردو گرچه اندکی با نظریه ء اسمیت متفاوت است ولی درروش همان روش اسمیت را در مالیت و مال در پیش گرفته است.(27) برای رعایت اختصار از ذکر و نقد و بررسی آنها خودداری می شود.

دو. نظریه ء (ارزش- مطلوب)

این نظریه برفردگرایی و ذهنی بودن ارزش ومالیت اشیا تکیه داشته، تحلیل خود را درباره ء ارزش، از خصوصیات روانی افراد و حالاتی که در آن قرار دارند شروع می کند. این دیدگاه ارزش اشیاء را انعکاس واقعی رفتار عرف و عقلا می داند. وقیمت هر واحد شی ارزشمند را ترجمان و مقیاس فایده ء آن واحد می شمارد. این نظریه در آغاز مبنای ارزش و مالیت اشیا را فائده و مطلوبیت به طور مطلق می دانست و معتقد بود: شیی دارای ارزش و مالیت است که فائده و مطلوبیت داشته باشد. براساس این نظریه می توان گفت: مال هر آن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته باشد. این نگرش به ارزش و مالیت اشیاء تا مدتها با ایراد اسمیت مواجه بود که می گفت: چه بسا اشیای مفید مثل آب حائز ارزش چندانی نیست درحالی که اشیای نسبتا کم فائده مثل جواهر و تابلوهای استادان فن، دارای ارزش بسیارند.(28) دکتر قدیری در ادامه می نویسد: ولی در اواخر قرن نوزدهم، عده ای از متفکران متوجه این موضوع شدند که مطلوبیت یک جزءشی نسبت به دیگر (همان شی) متفاوت است. مثلا اگر بگوییم آب همیشه مفید ومطلوب است واقعیت ندارد، زیرا لیوان اول آب برای کسی که تشنه باشد خیلی مطلوب است و لیوان دوم کمتر و لیوان سوم بازهم مطلوبیت کمتری خواهد داشت و لیوان ششم یا هفتم که انسان را کاملا ارضا کند، دیگر مطلوب نیست و می توانیم بگوییم که مطلوبیت لیوان آخر برابر صفر است. بنابراین ارزش شی منوط به فائده ء آن به طور عام نیست بلکه به فائده یا مطلوبیت نهایی آن، یعنی به مطلوبیت آخرین واحد آن بستگی دارد براساس این نظریه، ارزش «مالیت » هر شی با مطلوبیت آخرین واحد موجود آن شی تعیین می شود.(29) بنابراین بر طبق این نظریه می توان گفت: مال آن اشیایی را گویند که دارای مطلوبیت نهایی مثبتی باشند. در مساله ء ارزش و مالیت اشیاء به دو نظریه ء آخر نظریات طرف تفاضا و به نظریات پیشین نظریات طرف عرضه اطلاق می گردد.

سه. نظریه ء تلفیق یا نظریه ء(ارزش- هزینه و ارزش- مطلوبیت)

بعدها آلفردمارشال بیان داشت که در ارزش اشیاء هم طرف عرضه و هم طرف تقاضا موثرند. جمله ء معروف وی این است: بحث در این باره که بدانیم تیغه ء بالایا تیغه ء پایین قیچی، کدام یک قطعه کاغذی را می برد، به همان اندازه مفید است که از خود سوءال کنیم ارزش را قیمت تمام شده تعیین می کند یا مطلوبیت(30) درتولید یا تحصیل اشیایی نیاز به صرف هزینه است که از(صفت کمیابی نسبی) برخوردار باشند. بنابر این در درون نظریه ء (ارزش- هزینه ء تولید)، خود به خود، کمیابی نسبی نهفته است. براساس این نظریه می توان گفت: مال هرآن شیی است که علاوه بردارا بودن فائده و مطلوبیت برای عرف و عقلا، دارای صفت کمیابی نسبی نیز باشد. فرض کنید هوا و آب درجایی که فراوانند، اگر چه فائده ء بسیاری برای انسان دارند، به طوری که حیات آنها به آن دو بستگی دارد، اما چون فاقد صفت کمیابی نسبی می باشند، در نظر عرف و عقلا ارزش مبادله و مالیت پیدا نمی کنند، به خلاف اتومبیل. نظریه ء تلفیق، با توجه به تفسیری که از آن نمودیم و نتیجه ای که از آن گرفتیم ، با نظریه ء بسیاری از عالمان بزرگ فقه اسلامی سازگاری دارد که در ادامه ء بحث روشن خواهد شد.

ب. مال و مالیت در منظر فقیهان

دراینجا تعاریفی که فقها پیرامون مال و مالیت درکتب فقهی بیان کرده اند، با اندکی نقد و بررسی ذکر می کنیم، آنگاه در پایان با تحلیل و تفسیری جامع، بیان خواهیم کرد که یک فقیه در ضابطه مند کردن مال و مالیت اشیا از چه شیوه ای می بایست استفاده کند. تعاریفی که فقیهان پیرامون مال اظهار کرده اند چند دسته است:

دسته ء اول:

 شرط مال بودن اشیاء را دارا بودن منفعت عقلایی دانسته اند، یعنی هرچیزی که دارای منفعت مورد توجه عرف و عقلا باشد، از نظر این دسته از فقها مال است. صاحب جواهر(ره) می نویسد: فلا یصح بیع ما لا منفعه معتدا بها غالبا فیه کالخنافس والعقارب و الدیدان... لعدم صلاحیتها للتملک، باعتبار عدم المنفعه المعتدبها غالبا فیها، حتی تندرج بذلک فی الاموال.(31) گفتار شیخ انصاری(ره) در مکاسب این است: درهر یک از عوضین درخرید و فروش شرط است که مال باشندث زیرا بیع در لغت همان مبادله ء مال در مقابل مال می باشد... بدین ترتیب چیزی که دارای منفعت عقلایی حلال نزد شارع نباشد، معامله ء آن صحیح نیست. چون اگر منفعت عقلایی نداشته باشد عرفا مال محسوب نمی شود، مثل سوسک ها و اگر منفعت آن حلال نباشد شرعا مال محسوب نمی شود، مثل خوک و شراب.(32) مقدس اردبیلی(ره) بر این باور است که: هر چیزی که دارای منفعت عقلایی باشد و شرع آن را حلال بشمارد، اگر چه خیلی کم و نادر باشد، مثل حفظ و نگهبانی مغازه توسط میمون، معامله ء آن جایز و مال محسوب می شود.(33) ملاحظه ای کوتاه در تعاریف بیان شده: به نظرمی آید که صرف برخورداری اشیاء از منفعت عقلایی، در تحقق مال کافی نباشد، چرا که اشیایی همانند هوا و آب در جایی که فراوان باشند، با اینکه دارای منفعت عقلایی بلکه حیاتی برای انسان هستند، اما در نظر عرف و عقلا مال محسوب نمی شوند. شاهد مدعا آنکه هیچ کس حاضر نیست برای تحصیل آنها چیز ارزشمندی بپردازد.

دسته ء دوم

این دسته از تعاریف مال را با عناصر تشکیل دهنده ء آن ضابطه مند کرده است، هر چند در عناصر تشکیل دهنده ء مال با هم توافق ندارند. محقق ایروانی(ره) در حاشیه ءخود بر مکاسب شیخ انصاری(ره) این گونه آورده است: ظاهرا اشکالی ندارد که در تحقق مفهوم مال، دو امر را معتبر بدانیم: 1- مردم درامر دنیا یا آخرت خود به آن شی نیاز داشته باشند. 2- آن شیی بدون تلاش و کوشش برای افراد قابل دسترسی نباشد. مقدار مالیت اموال به جهت دوامر ذکر شده، فرق می کند.بنابر این در تشخیص مقدار مالیت اموال باید مقدار نیاز افراد و کاری که درتحصیل آن صرف شده است، مورد توجه قرار گیرد. با این بیان نتیجه می گیریم که آب در کنار رودخانه مال محسوب نمی شود، ولی اگر همان آب از رودخانه دور گردد، در این صورت در زمره ء مال خواهد بود. اشیایی که دارای دو خصوصیت ذکر شده باشند اموالی هستند که اولا و با لذات مورد رغبت قرار می گیرند ولی اموال دیگری هم وجود دارند که چون آنها در معاملات به عنوان عوض مورد استفاده قرار گرفته اند، مالیت پیدا کرده اند، و گرنه اولا و بالذات- مگر در موارد نادر- هیچ گونه نیازی به آنها وجود ندارد. این اموال نقود و جواهرات می باشند... روی هم رفته تعریف مفهوم مال، به نحوی که جامع و مانع باشد و هیچ گونه اشکالی برآن وارد نشود، کار بسیار مشکلی است.(34) هرچند آن محقق گرامی در پایان گفتارش عذر نقص تعریف خود را خواسته است، ولی لازم است برای روشن شدن مطلب، به یک نمونه از کاستی تعریف ا یشان اشاره گردد: بسیاری از اشیا در نظر عرف و عقلا مال محسوب می شوند، ولی برای دست به آنها هیچ گونه تلاش و کوششی صورت نمی گیرد، مثل درختان جنگلی و خودرو که در بعضی باغستان ها به وجود می آید، و صاحب باغ بدون آن که کمترین تلاشی برای تولید و رشد آنها انجام داده باشد می تواند آن درختان را به قیمت قابل ملاحظه بفروشد، دست کم ارزش و مالیت آنها هیچ گونه تناسبی با میزان کار و تلاشی که صرف آنها می شود ندارد، بلکه ارزش و مالیت آنها به مراتب بیشتر از کار و تلاشی است که در تحصیل آنها بذل می شود. محقق نائینی(ره) چهار عنصر را در تحقق مالیت اشیا موثر می داند:(35) 1- آن شی باید یکی ازدو امری را که ذکرمی گردد، حتما دارا باشد: منفعت یا خاصیتی داشته باشند. مراد از منفعت، عبارت از: قابلیت انتفاع و بهره برداری از آن شی می باشد، با این شرط که عین آن شی باقی بماند، مثل سکونت خانه و سوار شدن بر حیوان. و مراد از خاصیت عبارت از: منافعی است که با بهره مند شدن از آنها، عین آن شی از بین می رود، مثل سیرشدن به وسیله ء نان که با تحقق سیری عین نان از بین می رود. 2- درنظر عقلا نگهداری آن به لحاظ منفعت و یا خاصیتی که برآن مترتب است صحیح باشد. 3- چیزی باشد که عقلا حاضر باشند به ازای به دست آوردن آن، مالی بپردازند، و گرنه مال محسوب نمی شود، مثل آب در کنار رودخانه. این سه امر از جهت عرفی در مالیت اشیا دخیل هستند. 4- منفعت یا خاصیتی که به عنوان مقوم مال شمرده شده، مورد نهی شرعی قرار نگیرد. زیرا چیزی که نهی شارع به منفعت یا خاصیت آن متوجه گردد، وجود و عدم آن یکسان است. بنابر این مثلا شراب مال نمی باشد، زیرا ملاک مالیت آن مورد نهی قرار گرفته است. این محقق بزرگ هر چند یک بیانی براساس موازین منطقی در بر شمردن عناصر مال اظهار داشته اند، اما به نظر می رسد اگر مطلب سوم را (مال چیزی است که عقلا حاضر باشند، به ازای آن، مالی پرداخت کنند) بپذیریم، مرتکب خطای دور شده ایم . به علاوه در مقدمه یادآوری شد همان گونه که وضع و اعتبار عناوین عرفی توسط عرف و عقلا صورت می پذیرد اسقاط آنها از اعتبار نیز، تنها به وسیله ء خود عرف و عقلا ممکن خواهد بود.(36) شهید بزرگوار علامه ء مطهری(ره) چنین گفتاری در باب مال و مالیت اشیا دارند: ارزش و مالیت، همچنین مراتب ارزش، نه ذاتی اشیاست، به این معنا که یک صفت واقعی شی فی نفسه و با قطع نظر از انسان باشد، و نه اعتباری است، به این معنا که قراردادی محض باشد و با حالت واقعی اشیاء بی ارتباط باشد، بلکه صفتی است که از طرفی با حالت واقعی شی مربوط است، یعنی با خاصیت تکوینی اشیاء به حسب جنس، ماهیت، یا صفت عرضی یا عارضی آنها ارتباط پیدا می کند و اشیاء به واسطه ء اثری که برآنها مترتب است دارای ارزش می شوند. واز طرف دیگر با انسان مرتبط است، یعنی ارتباط با انسان است که منشا انتزاع این صفت می شود.(37) ایشان در جای دیگر برای این که یک شی مال باشد، سه شرط را ذکر کرده اند: 1- شی مورد حاجت باشد. 2- فراوان و رایگان نباشد، مثل نور و هوا. 3- قابل اختصاص باشد. اشیایی مانند سند املاک افراد یا چکی که در وجه شخص خاصی صادر شده است، هر سه ویژگی را واجدند ولی مال محسوب نمی شوند. بنا بر این می توان گفت تعریف یاد شده مانع اغیار نیست.

دسته ء سوم

عمده ویژگی مشترک این دسته از تعاریف که نقطه ء تمایز آن با سایر تعاریف می باشد تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا در ارتباط با مال است. آیت اللّه حکیم(ره) می نویسد: مالیت یک اعتبار عقلایی است که ناشی از شیی می شود که دارای خصوصیتی است که موجب حادث شدن میل و رغبت مردم به آن می شود، به طوری که مردم در به دست آوردن آن با هم رقابت کرده و مسابقه می دهند و بر سر آن با هم نزاع می کنند. البته رقابت به مجرد منافع موجود در اشیاء حاصل نمی شود، بلکه کمیابی آن نیز در تحقق سبقت و رقابت برای به دست آوردن لازم است. بنا بر این آب در کنار رودخانه مال محسوب نمی شود.(38) نظر امام خمینی(ره) در باب مال و مالیت اشیاء از این قرار است: مالیت هر چیزی هم از جهت اصل وجود مالیت، و هم از نظر مرتبه و مقدار مالیت، تابع عرضه و تقاضاست... خلاصه آن شی به مجرد این که برایش تقاضا ایجاد شود، مالیت پیدا می کند و اگر تقاضا برای آن از بین برود، مالیت آن به طور کلی از بین می رود، کما اینکه مراتب مالیت هم تابع فراوانی عرضه و تقاضاست.(39) آ ن چیزی مال است که مورد رغبت و تقاضای عقلا واقع گردد، به طوری که چنین رغبت و تقاضایی باعث گردد که عقلادر عوض به دست آوردن آن بهایی بپردازد.(40) فقیه محقق آیت اللّه شهید صدر(ره) نیز در باب ارزش و مالیت اشیاء همانند امام خمینی(ره) هم به طرف تقاضا و هم طرف عرضه، تصریح دارند. ایشان در کتاب ارزشمند اقتصادنا می نویسد: ارزش مبادله ء کالا به طور کامل به میزان رغبت و میل اجتماعی آن بستگی مستقیم دارد.اگر میل و رغبت اجتماعی نسبت به کالایی کاهش پیدا کند به دنبال آن،ارزش مبادله ای آن کالا نیز کاهش می یابد.این مطلب به نحو واضح و آشکار اثبات می کند که ارزش مبادله ای هر کالا با برآوردن نیازهای انسان به وسیله ء آن کالا درارتباط است.(41) میل و رغبت اجتماعی به کالا از فایده و ارزش استعمالی آن ناشی می شود بنابر این نمی توان فایده ء استعمالی را در ارزش و قیمت کالا از نظر دور داشت. به همین خاطر کالایی که هیچ نوع فایده ای ندارد به طور مطلق عاری از ارزش مبادله ای، است اگر چه کارفراوانی در تولید آن مصرف شده باشد... .(42) بنابر این فائده ء استعمالی پایه ء رغبت و تمایل، و رغبت و تمایل به کالا سرچشمه ء ارزش و مالیت می باشد... هرچه فایده ء کالا بیشتر باشد رغبت و تمایل افراد به آن، بیشتر خواهد بود. همچنین نسبت تمایل و رغبت کالا با امکان دستیابی به آن معکوس است، بنابراین هرچه امکان دستیابی به کالا بیشتر باشد، رغبت به آن کاهش یافته، قیمت آن تنزل می یابد. و روشن است که امکان دستیابی به کالا تابع کمیابی و فراوانی آن می باشد. گاهی یک شی مفید، مثل هوا آ ن چنان فراوان می باشدکه دستیابی به آن بدون هیچ گونه تلاش میسر است. در این حالت ارزش مبادله به حسب عدم رغبت و تمایل به آن به حد صفر می رسد. بدین صورت هرچه امکان دستیابی به آن کاهش یابد، رغبت به آن بیشتر و در نتیجه، قیمت آن افزایش می یابد.(43) آنگاه ایشان در مورد نارسایی نظریه ء (ارزش- مطلوبیت نهایی) می نویسد: آنچه ما بیان کردیم در مقایسه با نظریه ء مطلوبیت نهایی، با واقعیت سازگاری بیشتری دارد.(44) در یک نگاه کلی و جامع، می توان نظریه هایی که در باب مالیت و مال مطرح هستند، به دو دسته تقسیم کرد:

1- نظریه هایی که از موضع بایدی و دیدگاه حقوقی و فلسفی خاصی مساله ء ارزش و مالیت اشیا را مورد بررسی قرارداده اند. در نتیجه در تفسیر و توجیه واقعیت خارجی براساس نظریه های خود ناکام بودند، هر چند تلاش آنها این بود که واقع خارجی را براساس نظریه های خود توجیه و تفسیر نمایند. نظریه ء (ارزش- کار) نمود نهایی این دیدگاه به شمار می رود. 2- دیدگاهی که در مقام تفسیر و کشف واقعیت خارجی در باب ارزش و مالیت برآمده، بدون آن که موضع ارزشی، فلسفی و حقوقی ویژه ای داشته باشد به تبیین روانی رفتار عرف عام و عقلا در ارتباط با اشیای خارجی پرداخته و بدین وسیله تلاش نموده تا به کشف ارتکازات ذهنی عرف عام و عقلا، در ارتباط با آنچه که آن را مال می داند، نیز آنچه را که مال نمی شمارد، نایل آید. بروز نهایی این دیدگاه، نظریه ء(تلفیق) می باشد. از گفتاری که از فقیهان در باب مالیت اشیا و مال گذشت، روشن می شود که تقریبا تمامی آنها به شیوه ء دوم با مساله ء ارزش و مالیت اشیا برخورد کرده اند. به ویژه از زمان مرحوم حکیم به بعد این امر در کلمات ایشان بیشتر آشکار شد، به گونه ای که حضرت امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره) براساس همین دیدگاه، تحلیل روشن تری ارائه داده اند. در تحلیل نهایی نظرگاههای فقهاء باید گفت هر چند تفاوت هایی در نظر آنها وجود دارد، ولی از نظر روش هیچ گونه تفاوتی بین این دیدگاهها وجود ندارد، از نظر نتیجه نیز بین نظر مرحوم حکیم و نظراتی که پس ازایشان از سوی فقهاء مطرح شد تفاوت قابل توجهی به چشم نمی خورد. چنانچه گذشت روش صحیح در برخورد با مساله ء مالیت اشیا و مال، همین روش است. ما هم با تکیه به همین روش بحث را دنبال می کنیم.

گام نهایی جهت شفاف تر شدن ضابطه وویژگی های مال

عنوان مال یک امر عرفی و عقلایی است، یعنی هر آن چیزی را که آنها آثار مالیت بر آن مترتب کنند، مالیت پیدا کرده و مال محسوب خواهدشد. برخی اشیای عالم به جهت فوایدی که دارند در نظر عرف و عقلا مطلوبیت پیدا کرده، مورد عرضه و تقاضا واقع می شوند. در نتیجه از آن اشیاء مالیت انتزاع می گردد.بنابراین مالیت پیدا کردن اشیا در نظر عرف بدان خاطر نیست که عرف آن اشیا را مال بداند بلکه از چگونگی بکارگیری آنها توسط عرف، می توان مالیت آنها را انتزاع کرد. شایان توجه است که وقتی عنوان مال را یک امری عرفی و عقلایی بدانیم، باید درهر زمانی کشف نماییم که عرف و عقلا چه اشیایی را مصداق مال می دانند. بنابر این اجماع فقیهان مبنی بر مالیت شیی خاص در نزد عرف و عقلا، فقط برای ترتیب آثار مال بر آن شی در همان زمان مفید خواهد بود، و در زمانهای دیگر هیچ گونه ارزشی ندارد. این مطلب در مورد مکان های مختلف نیز کاملا صادق است. با توجه به مطالب پیشین، می توان دریافت که روش فقیهان و اقتصاد دانان با گرایش اقتصاد آزاد، در باره ء کشف ضابطه و ویژگی های مال، یکسان بوده و هر دو گروه با تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا و کشف ارتکازات ذهنی آنها، به نظریه ء (تلفیق) در باب مالیت اشیاء و مال دست یافتند این نظریه جهت عرضه و جهت تقاضا را دربر می گیرد. به نظر می آید جامع ترین بیان در باره ء مال همان نظریه ء تلفیق باشد. براساس این نظریه مال هرآن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته، در نتیجه برای آن تقاضا ایجاد گردد و از صفت کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد. البته همان گونه که در مقدمه گذشت، روش دیگر برای شناسایی عناوینی همچون مال، آن است که از استعمال آن عنوان توسط عرف و عقلا درموارد مسلم مصادیقش، ویژگی های آن را کشف نماییم. از این روش تعدادی از فقیهان ما استفاده نموده و ویژگی های مال را بیان کرده اند ولی چنان که گذشت هیچ یک از آنان در این امر به طور کامل موفق نبوده اند. به نظر می آید که عناصر وویژگی های مال را می توان به نحوی برشمرد که جامع و مانع باشد و آن تعریف چنین است: شیئی مال است که دارای این ویژگی ها باشد: 1- از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد. 2- ازصفت کمیابی نسبی برخوردار باشد. 3- قابل اختصاص باشد. 4- حاکی نباشد.

مالیت انواع پول

در این بخش که بخش اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد، انواع پول ها از جهت مال بودن یا عدم آن مورد بررسی قرار می دهیم. همان گونه که قبلا اشاره کردیم فرضیه ء ما این است که پول از هر نوعی که باشد اعم از کاغذی، تحریری... و مال می باشد. جهت اثبات این مطلب، راههای زیر- که از مباحث گذشته قابل استفاده است- مورد توجه می باشد:

یک. با نظر داشت به (وظیفه ء ذخیره ء ارزش پول)

چنانچه در بحث پول کاغذی (اسکناس) گفته آمد، عرف و عقلا یک نوع ارزش مبادله ای را در پول کاغذی جعل و اعتبار کرده اند. بدین خاطر است که همه ء دارندگان پول کاغذی این احساس را دارند که واجد و صاحب شی ارزشمندی هستند که می توانند به وسیله ء آن، انواع مختلف کالاها و خدمات تولیدی با ارزش به دست آورند. این دید و نظر به پول کاغذی بدان معناست که پول قادر به ذخیره ء ارزش مبادله ای می باشد. وقتی پول بتواند ارزش مبادله ای را ذخیره کند مال است، زیرا ممکن نیست مدعی باشیم که پول ارزش مبادله ای را ذخیره می کند،در عین حال آن را مال ندانیم. چه، ارزش مبادله ای همان مالیت است. این مطلب در مورد پول تحریری که ماهیتش ارزش مبادله ای است،واضح تر می باشد.

دو. بهره مند شدن از تعریف پول

تحلیل پیشینه ء تاریخی پول هدایت گر این تعریف برای پول بود: پول شی فیزیکی دارای ارزش مبادله ای عام، یاشی غیر فیزیکی که خود فی نفسه ارزش مبادله ای عام است، می باشد. ارزش مبادله ای، اعم از ارزش مبادله ای اعتباری و حقیقی، مترادف با مالیت می باشد. بنابراین پول کاغذی داری صفت مالیت عام است که خود پول به عنوان موصوف، مال خواهد بود. پول تحریری و الکترونیکی خود فی نفسه، ارزش مبادله ای عام هستند یعنی مالیت محض و خالص می باشند.

سه.

 از همه مهم تر آنکه ما در بحث مال از منظر فقیهان و اقتصاد دانان، به این نتیجه رسیدیم که: (مال آن چیزی است که در نظر عرف و عقلا مطلوبیت داشته، در نتیجه برای آن تقاضا بوجود آید و از طرف دیگر از صفت کمیابی نسبی نیز برخوردار باشد.) از طرفی آنچه از رفتار عرف در خصوص پول کاغذی و تحریری و... قابل مشاهده است این است که این نوع پول ها در نظر آنها پدیده ای است دارای مطلوبیت که در نتیجه برای آنها نزد عرف تقاضا بوجود می آید و نیز ازصفت کمیابی نسبی برخوردارند و مردم در دست یابی به آنها با هم به رقابت بر می خیزند و بهترین محصول تلاش خود، از قبیل گندم و سایر مصنوعات صنعتی را با آن مبادله می کنند. اینها همه حاکی از آن است که همین پول های کاغذی در نظر عرف مال است و تعریف مال بر آن صدق می کند.

چهار.

 در شناسایی عناصر وویژگی های مال به این مطلب دست یازیدیم که مال هر آن شیی است که از عناصر وویژگی های چهار گانه پیشگفته برخوردار باشد. پول کاغذی و تحریری نیز اشیایی هستند که این چهار ویژگی را دارا می باشند بنا براین از مصادیق مسلم مال می باشند.

گامی دیگر جهت شفاف تر کردن نوع مالیت پول های جدید

برخی اشیای خارجی با صرف نظر از هر نوع جعل و قرارداد اجتماعی، برای انسان مطلوبیت پیدا می کند و به دنبال آن، افراد حاضرند برای در اختیار گرفتن آن شی، چیزهای با ارزشی را با آن مبادله کنند در واقع ارزش مبادله ای آن ازناحیه ء کسی یا گروهی و نهادی اعتبار نشده است. به چنین اشیایی اصطلاحا مال حقیقی گفته می شود. البته مالیت چنین اشیایی ذاتی نیست، بلکه انتزاعی است، زیرا در صورت ذاتی بودن هیچ وقت نباید مقدار آن تغییر کند و یا آنکه حتی به حد صفر برسد، درحالی که اگر همین نوع اموال فراوان گردد، مالیت آن سقوط می کند،تاجایی که ممکن است به حد صفر برسد. همانند گوجه فرنگی که در بعضی سال ها و در برخی مناطق آن چنان فراوان می شود که دیگران حاضر به دادن شی با ارزشی در قبال آن نیستند. بنا بر این مالیت این گونه اشیاء انتراعی می باشد یا بنا به گفته ء شهید مطهری( ره): این اشیا درخارج به نحوی در ارتباط با انسان و رفتار او قرار می گیرند که منشا انتزاع صفت مالیت می گردند.(45) درمقابل اشیای دیگری وجود دارند که با صرف نظر از اعتبار و قرارداد، هیچ گونه ارزشی ندارند. اما به محض این که عرف و عقلا یا دولت و نهاد اجتماعی مورد قبولی، برآنها فایده ای را مترتب کند و عرف و عقلا نیز به خاطر فایده اش آنها را بکار گیرند، در این صورت از نحوه ء بکارگیری آنها توسط عقلا ممکن است برای آنها مالیت انتزاع شود، در نتیجه مالیت پیدا کرده و مال محسوب شوند.

صفحه بعد صفحه قبل صفحه بعد صفحه قبل

حال اگر آن فایده برای این اشیاء اعتبار نشود، هیچ گاه مالیت پیدا نمی کند. به عنوان مثال وقتی دولت اعلام می کند که تمبرهای پستی دارای این فایده هستند که اگر بر روی پاکت نامه نصب گردند، آن نامه به مقصد ارسال خواهد شد. از طرفی چون تمبرها در انحصار دولت یا وزارت خانه ء خاصی قرار دارد، از صفت کمیابی نسبی برخوردار می شود. در نتیجه افراد جهت در اختیار گرفتن آنها حاضرند از شی با ارزشی صرف نظر کنند. از این نوع رفتار عقلا برای تمبر مالیت انتزاع می گردد. امانوع مالیت در مورد پول های جدید(کاغذی و تحریری) کمی دقیق و پیچیده است. زیرا دو احتمال دراین نوع پول ها داده می شود:

یک.

 مثل تمبر فایده ای همانند واسطه ء مبادله از طرف عرف و عقلا یا دولت برای آن اعتبار گردد. در نتیجه مردم آن را در مبادلات به کارگیرندو چون از صفت کمیابی نسبی هم برخوردار است، مردم حاضرند برای به دست آوردن آن، از اشیای ارزشمند خود صرف نظر کنند، از این نوع رفتار مردم برای پول های فعلی مالیت انتزاع شود، یعنی مالیت پول های فعلی هم امری انتزاعی است. به نظر می آید تاریخ شکل گیری پول کاغذی این جهت را تایید کند. زیرا پول کاغذی در ابتدا مال نبود، اما دارای فایده ء واسطه ء مبادله بود، چون از صفت کمیابی نسبی برخوردار شد، عرف و عقلا آن را به نحوی به کار گرفتند که به مرور از نحوه ء به کارگیری آنها، برای پول های کاغذی مالیت انتزاع شد.

دو.

 از همان ابتدا، توسط عقلا یا نهادی مثل دولت برای کاغذ پاره ای رنگی مالیت عامی اعتبار گردد و در پی آن کاغذ پاره ء رنگی به عنوان پول در مبادلات به کار گرفته شود. هر چند جریان این وجه در مورد پول کاغذی مشکل به نظر می رسد اما می توان گفت که پول های تحریری- ارزش مبادله ای اعتباری عام- از قبیل نوع دوم هستند. بنابراین مالیت پول کاغذی و اسکناس انتزاعی و مالیت پول تحریری، اعتباری است.

خلاصه و جمع بندی

قبل از پرداختن به بررسی دیدگاههای اندیشمندان اسلامی، خلاصه ء برخی از نتایجی را که تا اینجا بدان دست یافته ایم را بیان می کنیم: 1- امروزه بخش اعظمی از پول ها را پول تحریری تشکیل می دهد. سهم این پول در مبادلات به بیش از 80 درصد می رسد. 2- پول تحریری هیچ گونه ماده ء فیزیکی ندارد و تنها دارای ارزش مبادله ای اعتباری عام می باشد. 3- پول ها اعم از کاغذی و تحریری و... همه مال هستند، بلکه از مصادیق با رز آن محسوب می شوند. 4- مال و مالیت امر قراردادی و اعتباری نیست، بلکه امر انتزاعی است که از چگونگی به کار گیری اشیاء توسط عرف و عقلا انتزاع می گردد. بنا بر این تقسیم مال به مال اعتباری و ذاتی امری اشتباه به نظر می رسد. چه ، به طور کلی مال ذاتی اصلا وجود ندارد و آنچه در خارج تحقق دارد مال حقیقی است. با این بیان اگر به مال، مال اعتباری گفته می شود، بدان خاطر است که فایده ء مترتب برآن امر اعتباری و قراردادی است، نه مالیت آن. 5- انواع پول ها و مالیت آنها قبل از این که یک امر دولتی محسوب گردند،امری عرفی و عقلایی اند- زیرا دولت ها برای آنها مالیت را اعتبار نمی کنند، حتی میزان مالیت آنها نیز توسط دولت ها تعیین نمی شود. میزان ارزش و قیمت پول ها تابع میزان کالاهای قابل مبادله توسط آنها ست. 6- مالیت پول بدان خاطر نیست که عرف آن را مال می داند، یعنی یک امر اعتباری عرفی نیست، بلکه یک امر انتزاعی عرفی است. یعنی از ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به برخی از اشیا مالیت انتزاع می شود. زیرا چه پول کاغذی را مال بدانیم یا از شمار حواله و سند محسوب کنیم، در رفتار عرف و عقلا هیچ تغییری نسبت به پول کاغذی ایجاد نخواهد شد، و همراه در معاملات به کار گرفته می شود. 7- مالیت پول های فعلی تبعی نیست، بلکه استقلالی است، هر چند مطلوبیت آن تبعی و غیری است. یعنی پول را نه برای خودش، بلکه بدان خاطر که به وسیله ء آن اشیای مورد نیاز زندگی خود را تهیه و خریداری کنیم،طالب هستیم. 8- آنچه در مورد پول گفته آمد،از منظر خرد بود و پول از منظر خرد است که موضوع احکام فقهی و اقتصادی می باشد. اما پول از منظر کلان چه بدهی بانک مرکزی با دولت به مردم باشد یا سند، حواله و... باشد،تاثیرخاصی در احکام فقهی و اقتصادی ندارد.

دیدگاههای اندیشمندان اسلامی در بوته ء نقد و بررسی

ما در بررسی نظر گاههایی که قبلا بیان شد، به آنچه که به نحو خلاصه در بالا یاد کردیم اکتفا می کنیم . هر کس مطالب هشت گانه ء مورد اشارت، یا برخی از آنها را بپذیرد، به صحت یا عدم صحت دیدگاههای دانشوران پی خواهد برد. چنانکه میزان ارزش علمی و مقدار مطابقت گفتار عالمان در ماهیت پول را فراچنگ خواهد آورد. ما بیش از این به اطناب و اطاله نمی پردازیم، ولی تذکر یک مطلب را ضروری می دانیم، و آن این است: هر چند ما نیز هم صدا با برخی از نظریه ها، صفت مالیت را برای پول های فعلی اثبات کردیم و در پایان به این نتیجه رسیدیم که پول های فعلی مال اند، اما آنچه که سخن ما را با سایر نظرگاهها به طور اساسی متفاوت می سازد، مقدمات و روشی است که ما در اثبات مدعای خود بکار بسته ایم . به نظر می رسد اکثر مقدمات و دلایلی که صاحب نظران جهت اثبات مالیت پول، اظهار داشته اند مورد خدشه و مناقشه می باشد، همان گونه که ما در بخش خلاصه و جمع بندی این مقاله ضمن بیان دیدگاه صحیح، کاستی های دیدگاههای پیشین را بر شمرده ایم . در مقابل آنچه که ما به عنوان مقدمات ، دلیل و روش مناسب جهت اثبات مدعا ارائه داده ایم ، از اتقان و استحکام کافی برخوردار است. با توجه به کاستی های مقدمات و دلایل سایر دیدگاهها، اگر در این مقدمات و دلایل خدشه گردد، مدعا بدون دلیل باقی می ماند، یعنی وضعیت ماهیت پول های جدید، همچنان در پرده ء ابهام باقی خواهد ماند. اما به نظر می آید این نقیصه و کاستی در آنچه ما بیان داشتیم رفع شده است.

منابع مقاله:

فصلنامه فقه اهل بیت فارسی، شماره 16، یوسفی، احمدعلی؛

محمدحسنی
وبلاگ حقوقی محمدحسنی درصورتی که نیاز به وکیل دارید می توانید به موسسه حقوقی عدل فردوسی مراجعه نمایید- آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین میدان فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 --تلفن تماس تهران: 66342315____ 66342303
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :