ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۳۵    
سه‌شنبه،۱۱ آذر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۱۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۵۸۵/۹۳/۷                                                                          ۷/۷/۱۳۹۳

۲۱۸
شماره پرونده ۶۵۸ ـ ۲۲۵ ـ ۹۳
سؤال
آیا با انتشار کتاب با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حق مالکیت معنوی انتخاب نام کتاب مورد حمایت قانون قرار می گیرد و بعد از آن به کتاب دیگر با همان نام (با محتوای متفاوت) نباید مجوز نشر داد و یا نیاز به انجام فرایند دیگری است تا این حمایت صورت گیرد؟
نظریه شماره ۱۱۳۳/۹۳/۷ ـ ۱۵/۵/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده ۲۱ قانون حمایت از حقوق مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۴۸ ناظر به‌تکالیف پدیدآورندگان (مؤلّفان، مصنّفان و هنرمندان) جهت ثبت اثر خود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد و صرف تشابه در «عنوان اثر» در حالتی که محتوای آن متفاوت باشد، ایجاد مالکیت فکری نمی­کند، به عنوان مثال تعداد زیادی کتاب تحت عنوان «حقوق مدنی» انتشار یافته که علیرغم داشتن «عنوان واحد» دارای «محتوای متفاوت» می‌باشند.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2308

 
 
/ 0 نظر / 8 بازدید