شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۹۶    
سه‌شنبه،۱۳ مرداد ۱۳۹۴

سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۰۸
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۸۴۱/۹۴/۷                                                                            ۳/۴/۱۳۹۴
٭٭٭٭٭
۳۴۶
شماره پرونده ۲۲۶۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات  اسلامی ۱۳۹۲ با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟
نظریه شماره ۱۱۱/۹۴/۷ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۴
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
صرف نظر از اینکه گذشت شاکی خصوصی در حد قذف و جرائم تعزیری قابل گذشت، خود یکی از موجبات سقوط مجازات است، اصولاً با توجه به مقررات قانونی در خصوص توبه و به ویژه مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که ترتیب اثر دادن به «توبه متهم» را مشروط به فقدان شاکی خصوصی یا گذشت وی ننموده است و نیز با توجه به مادّه۱۱۶ قانون فوق‌الذکر که توبه را در دیه، قصاص، حد قذف و محاربه موجب سقوط مجازات ندانسته است، بنابراین اعمال مقررات مواد۱۱۴و ۱۱۵ یاد شده در خصوص توبه متهم با شرایط مقرر در مواد مذکور، ارتباطی به گذشت شاکی خصوصی ندارد و سقوط مجازات طبق مواد یاد شده، موجب عدم پرداخت ضرر و زیان شاکی خصوصی در موارد مذکور نیست.

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=5184

/ 0 نظر / 88 بازدید