دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی-(قسمت اول)

 

(قسمت اول)

چکیده

دعوی خصوصی از کاربست‍ها و وسایل تحقق سیاست جنایی مشارکتی جهت مداخله شهروندان بزه دیده و بزه‍کار در پاسخ به بزه است که در ملاحظه‍ای دو سویه نظام کیفری را به سوی نمادین شدن سوق می‍دهد و از طرفی آرمان‍های مربوط به عدالت ترمیمی را در زمینه محدود کردن قلمرو مداخله نظام کیفری و تبدیل متغیرها به سوی متغیرهای مدنی و جبرانی فراهم می آورد.

در سنت حقوق جزا ، دعوی عمومی دخالت مستقیم دولت است در پاسخ به پدیده مجرمانه در مواقعی که مصالح عامه و منافع و حقوق اجتماع دراثر ارتکاب جرم آسیب دیده و نظم عمومی دچار اختلال شده است ؛ اما در سیاست جنایی شرعی ، علاوه بر آن در مواقعی که حقوق شهروندان بزه دیده و بزه‍کار به دلیل موقعیت نابرابر آنان در برابر یکدیگر در معرض آسیب و جبران جدی است ، دولت به رغم عدم نقض حق مشارکت شهروندان اختیار دعوی و انحصار پاسخ کیفری به بزه را با تبدیل دعوی خصوصی به بدیل عمومی آن در دست می‍‍گیرد ؛ زیرا موقعیت نابرابر شهروندان مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر در پاسخ به بزه را خنثی می‍کند و موجب آسیب‍های غیر قابل جبران و نقض مضاعف حقوق و آزادی‍های مورد احترام فرد می‍شود.

دعوی قتل فرزند توسط پدر به دلیل موقعیت نابرابر طبیعی ، عرفی و اخلاقی فرزند در مقابل پدر از جمله دعاوی است که دولت کاربست مشارکت فعال شهروندان را در هدایت دعوی با ورود محوری خود کنترل می‍‍کند و معادله رابطه دولت و شهروندان با دعوی ، معکوس و متقابل می‍شود.

واژگان کلیدی

سیاست جنایی مشارکتی ، مصالح عامه ، مقاصد شریعت ، دعوی عمومی ، دعوی خصوصی ، تعزیرات ، عدالت کیفری ، عدالت ترمیمی.

در حوزة تفکرات دینی ، موقعیت انفعالی و توجیه‍گرانه همراه با فرسایش ، عدم نوآوری و ابتکار است و فرصتهای پرداختن به تفکر سازمان یافته ، نظام‍مند و طرح تئوریهای معرفتی و روش شناسانه را از تفکر انفعالی سلب می کند.

روش‍شناسی طهطاوی در مواجهه با سنت و تجدد , تفکر دینی را در نهایت به سوی این موضع انفعالی سوق داد. این جریان توسط اخلاف طهطاوی ، و بعدها عبده ، رشید رضا و دیگران دنبال شد , گرچه این جریان با اندیشه های خی‍رخواهانه اصلاح طلبی همراه بود. اما تئوری رابطه تکمیلی وحی و عقل و تعهد یک جانبه سنت طهطاویستی به همسویی با تفکر عقلی ، جریان تفکر فقهی را به دنباله روی و تأیید بی‍شایبه تفکر عقلی و به توجیه وجودی خود کشاند. بدین ترتیب جریان تفکر فقهی از پرداختن به تفکر سازمان یافته ، روآوری به نظریه و نظام , طرح سیاست جنایی بر مبنای مقاصد سه گانه شریعت ، تأمل در مبانی معرفتی و انسان شناسانه کلامی و فلسفی , و بازنگری در شیوه های مرتبط با عملیات اجتهادی باز ماند.

دعوی قتل فرزند توسط پدر و عدم تجویز قصاص وی در فقه و حقوق اسلامی ، از مباحثی است که نیازمند پرداختن به تأملات تئوریک حقوقی ، بازسازی ایدئولوژی اسلامی، مبنا و تبیین سیاست جنایی فقهی است ، سیاستی سنجیده ، عقلانی ، سازمان یافته و کارآمد که به دلیل تفاوت ایدئولوژی مبنا با غرب و دارا بودن کاربست های خاص خود ، متفاوت و متمایز از مدلهای سیاست جنایی لیبرال ، جامعوی و سلطه اقتدارگرا و فراگیر تمام است.

مدل سیاست جنایی فقهی , سیاستی مبتنی بر مشارکت فعال شهروندان در پیشگیری و پاسخ بر انحراف و بزه است ؛ مشارکتی نه جهت بسط سلطه اقتدارگر تام گرا , بلکه در جهت تحقق آرمانهای عدالت ترمیمی سوق می دهد.

به دلیل محدودیت بحث , فقط به تعریف سیاست جنایی و تبیین نوع مشارکت شهروندان در این مدل سیاست جنایی پرداخته می شود. در تبیین این امر نیز از روشی منطقی تعریف فرد شمار غیر تام ، استفاده می شود. یعنی دو نمونه ذکر می شود ؛ یکی متعلق به جامعه صدر اسلام در پیمان پیامبر با اهل مدینه در سال اول ، که در واقع تأییدی بر حق مشارکت مردم در پاسخ به بزه است و دیگری تأمل در ماهیت دعوی خصوصی و عمومی که مبنای بحث قتل فرزند توسط پدر است و یکی از مدخلهای مشارکت شهروندان در طرح سیاست جنایی به شمار می رود.

تعریف سیاست جنایی

از منظر حقوق‍دانان غربی ، سیاست جنایی ، تأمل و تفکر معرفت شناسانه دربارة پدیدة

مجرمانه ، درک این پدیده , و وسایلی است که برای مبارزه بر ضد رفتارهای حاکی از انحراف یا بزهکاری به اجرا گذاشته می شود (لازرژ ، 1382 ، ص 42). بنابراین از دید آنان، سیاست جنایی همچون هر سیاستی ، همزمان یک شکل از سازمان دهی به زندگی اجتماعی مبتنی بر تخصیص قدرت است که طبقه بندی انواع خیر را تعریف می کند ، و نهادها را در معنای وسیع کلمه تضمین و ارزشها را پیشنهاد می نماید. به این معنا ، هر سیاست زیر سلطه یک ایدئولوژی است (دلماس مارتی ، 1381 ، ص 61).

جریانهای بزرگ ایدئولوژی مبنا ، عبارت از جریان لیبرال ، جریان مساوات طلب و ایدئولوژی اقتدارگر فراگیر (توتالیتر) است (همو ، ص 81). ایدئولوژی اقتدارگر، در صدد بسط سلطه و اقتدار خویش است و برخلاف جریان لیبرال ، شهروندان را در جهت بسط هرچه بیشتر سلطه ، به مشارکت در نظارت پلیسی فرا می خواند نه اعطای اختیار پاسخ‍دهی به بزه با متغیرهای عمدتاً غیر کیفری و ترمیمی و جبرانی. از نظر اینان مدل سیاست جنایی فقهی مدل سلطه فراگیر و تام گراست و مبتنی بر جریان ایدئولوژی فوق است.

بنابراین تفاوت بنیادین در کیفیت و نوع مشارکت مردم در پاسخ به پدیده مجرمانه است و ما بی آنکه وارد بحثهای ماهوی مربوط به آن شویم , به بررسی بعضی از مصادیق مشارکت شهروندان در سیاست جنایی فقهی می پردازیم ، تا مدل و ساختار این سیاست را تبیین ایدئولوژیکی کنیم.

پیشینه سیاست جنایی مشارکتی در جامعه صدراسلام و در تاریخ حقوق اسلامی

بررسی شرایط داخلی و خارجی جامعه اسلامی در عصر صدور و تأمل در سنت تاریخی خاصی که متن وحیانی روایی در زمینه فقه سیاسات و جزا در آن به ظهور رسیده است , در استخراج سیاست جنایی فقهی و ماهیت مشارکتی آن بسیار دخیل است. جامعه اسلامی عصر صدور ، در ابتدای تأسیس به رغم ثبات روز افزون و متزاید در دارالهجره ، بشدت دچار تحریکات و ناامنی درونی و تهاجمات تخریبی و ناامنی روحی بود (زرگری نژاد ، 1378 ، ص 46).

سیاست خارجی و دفاعی اسلام ، مبتنی بر مشارکت مردم در ایجاد و حفظ امنیت و هویت نظام بود و این سیاست در قالب غزوات و سریه های دفاعی و خنثی کننده و بعضاً تهاجمی ظهور پیدا می کرد. توجه به غزوات و سریه هایی چون غزوة ابواء با کاروان قریش در ماه یازدهم ، غزوة بدر اول و غزوة ذوالعشیره با کاروان قریش , سریه حمزه بن عبدالمطلب در ماه هفتم و سریه عبیده بن حارث در ماه هشتم[1]، حاکی از مشارکت بی بدیل مسلمین در حمایت از هویت نظام و امنیت خارجی بود.

جامعه اسلامی از بعد داخلی نیز ، از نظر اعتقادی ، ترکیبی ناهمگون از مؤمنان ، مسلمانان ، مشرکان ، یهودیان و بعدها ، منافقان داشت (زرگری نژاد ، 1378 , ص 48). امری که زمینه ناامنیتی داخلی ، درگیری ها و ارتکاب جرم را فراهم می آورد که یا یک سیاست جنایی عقلانی، کارآمد و سنجیده ، با کاربست مشارکت شهروندان را در پیشگیری یا پاسخ به بزه اقتضا می کرد , یا سیاست سلطه اقتدارگر تام گرا را با نظارت و مراقبت‍های پلیسی ، در جهت بسط سلطه می طلبید. پیامبر عزیز r با درایت مبتنی بر وحی , مدل سیاست جنایی اول را برگزید.

اتخاذ همین سیاست در سال نخست ورود به مدینه , پیامبر r را به سوی انعقاد پیمان با شهروندان مؤمن ، مشرک و یهود وامی‍داشت.

این پیمان ، از طرح سازمان یافته و سنجیده سیاست جنایی مشارکتی در پیشگیری و پاسخ به پدیدة مجرمانه خبر می‍دهد که متغیرهای عمدتاً ترمیمی و جبرانی دارد و از ایدة نهایی سوق تاریخی عدالت کیفری به ترمیمی و نوسازی در تفکر دینی خبر می دهد.

بخش‍های پیاپی این پیمان به اصول این سیاست ، تبیین اختیارات تفویضی به

شهروندان و تعیین متغیرهای ترمیمی و مدنی بدیل و مانند آن مربوط است ( ابن هشام، 1368، ص 210).1 اصول مورد تأیید در این پیمان عدالت ، احسان ، همبستگی و مشارکت مبتنی بر ترضیه خاطر و نیکوکاری است. تکرار تاریخی طرح سیاست جنایی مشارکتی با تاسیس شهر نوبنیاد کوفه ، با بافت بسیار متفاوت از شهرهای مکه و مدینه از سوی امیرالمؤمنین u در زمان خلیفه دوم تحکیم می شود.

در این طرح با پیشنهاد پیوستن ایرانیان نو مسلمانی که به کوفه هجرت کرده بودند به قبایل عرب از سوی علی u سیاست جنایی مشارکتی بسط و تعمیم می باید و ایرانیان با پیوستن به قبایل ، از حمایت این گروه جامعوی با دخالت و مشارکت در پاسخ به بزه برخوردار می شوند.

از کاربست های سیاست جنایی مشارکتی اسلام ، دخالت گروه اجتماعی عاقله در پاسخ به پدیدة جنایی است. عاقله از سازوکارهای عدالت ترمیمی در سوق عدالت کیفری به سوی خویش است.

امیرالمؤمنین u در زمان خلافت خود نیز با اینکه تغییرات اساسی در ساختار اجتماعی کوفه انجام داد ، بر حمایت قبایل عرب از ایرانیان نومسلمان تأکید کرد. ایرانیانی که با پیوستن به قبایل عرب به عنوان موالی ، از حق امداد رسانی و حمایت عاقله در صورت ارتکاب جرم ، برخوردار می شدند و عاقله نیز از حق مشارکت و دخالت در جرایم ارتکابی علیه آنان برخوردار بود. علی u جهت تحکیم سیاست جنایی، مشارکتی و تسهیل در حق مشارکت عاقله به برنامه ریزی و اختصاص بودجه به قبایل پرداخت. با اینکه کوفه شهری بسیار متفاوت با ساختار قبیله ای مکه و مدینه بود و دسته بندیها و گروه های اجتماعی عمدتاً قراردادی بود تا سنتی و دارای شکل گیری تاریخی و طبیعی. به هر حال مدل یک سیاست جنایی مشارکتی بود که از تاریخ فقه , سیاسات , جزا , منابع و مبانی فقهی قابل استخراج است نه در جهت بسط سلطه و مراقبت پلیسی. در واقع تثبیت حضور شهروندان و دخالت آنان است در سوق دادن عدالت کیفری به عدالت آرمانی ترمیمی1.

از کاربست های دیگر مشارکت شهروندان دعوی خصوصی است که در مباحث بعدی به آن می پردازیم.

دعوی عمومی و خصوصی در سیاست جنایی مشارکتی

در سنت حقوق جزا و از منظر مباحث مربوط به آیین دادرسی , عمومیت دعوی به معنای این است که هدف آن حمایت از اجتماع در مقابل ارتکاب جرم و اهتمام جهت کشف حقیقت برای محاکمه متهم است ؛ زیرا خطر و آسیبی که از این جرایم به جامعه وارد می شود ، مصالح عمومی را مورد آسیب قرار می دهد. لذا دعوی عمومی متعلق به کل جامعه است و دادستان نیز به نیابت از دولت و اجتماع اقدام می کند (النیراوی ، 1996 م ، ص 36).

بنابراین دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از سوی جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند ، دعوی عمومی نامیده می شود (آشوری ، 1380، ج 1، ص 81) ؛ در حالی که در دعوی خصوصی ، ارتکاب جرم ، موجب آسیب دیگری و ضرر بزه دیده ، و هدف آن حمایت و جبران از وی می باشد.

بدین ترتیب ، مطالبه جبران خسارت و رفع آسیب , چه در دعوی عمومی و چه در دعوی خصوصی , زمینه مشارکت شهروندان را با دولت فراهم می آورد. اما رابطة دولت و شهروندان در دو دعوی معکوس و متقابل است. دعوی عمومی از یک سو قابل اسقاط یا مصالحه و سازش نمی باشد , و از سوی دیگر پاسخ به بزه و انتخاب متغیرهای کیفری و قابل دسترسی با دولت است. در واقع دولت نقش محوری و غیرتکمیلی را به عهده دارد ، در حالی که دعوی خصوصی قابل اسقاط و مصالحه و از نظر پاسخ ها بدیل پذیر و متوقف بر توافق مشارکتی شهروندان و ترضیه خاطر بزه دیده است.

در واقع دعوی خصوصی ، بزه دیده‍مدار و ابتکار پاسخ ها در آن ، اعم از کیفری و جزایی و ترمیمی , در دست بزه‍ دیده است و دولت نقش امدادرسانی و اطلاع دهی و حمایت روانی از بزه دیده را بر عهده دارد. به عبارت دیگر دعوی خصوصی زمینه مشارکت غیرتکمیلی و فعال شهروندان را در تحقق عدالت ترمیمی مساعد مطلوب می کند، نظام کیفری نقش نمادین می یابد و به دلیل همین خصیصه متمایز است که در گفتمان سیاست جنایی اسلامی که مبتنی بر ایدئولوژی بازپذیری1 و نه امنیت گرا2 است ، نقش دعاوی خصوصی که مقتضی دخالت فعال شهروندان در پاسخ به بزه است , اهمیت بنیادین می یابد.

یا ایّها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحربالحر و العبد بالعبد و الأنثی بالأنثی فمن عفی له من أخیه شیء فاتباع بالمعروف و أداء الیه بإحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذالک فله عذاب ألیم. (البقره, 178) ؛ «ای ایمان آوردگان قصاص بر شما درباره کشته ها مقرر شد، آزاد در مقابل آزاد ، بنده در مقابل بنده ، زن در مقابل زن. هر کس از برادر دینی اش گذشت کند , از معروف تبعیت کرده و به برادر خود نیکی نموده است. این حکم تخفیفی است از ناحیه پروردگارتان و رحمتی است بر شما ؛ لذا پس از این اگر کسی تعدی کند , به عذاب دردناک دچار می گردد.»

الحربالحر، و العبدبالعبد، والأنثی بالأنثی ، بیان ضرورت قرار داشتن بزه دیده و بزهکار در موقعیت های برابر در مشارکت و پاسخ دهی به پدیده مجرمانه است ، فمن عفی له من اخیه… تأویلی از بدیل پذیر بودن متغیر کیفری به جزایی و ترمیمی و حق مشارکت تام شهروندان می باشد.

ذلک تخفیف… بیان تلویحی از سوق عدالت کیفری غیرقابل انعطاف به عدالت ترمیمی است.

در ممدوحه حلبی از امام صادق u در تبیین و تفسیر آیه و تأکید بر مطلوبیت و هدایت بزه دیده و متهم به سوی سازش و مصالحه ای منصفانه و اخلاقی مبتنی بر ترضیه خاطر آمده است:

«سزاوار است کسی که حقی بر دیگری دارد , برادرش را در گرفتن دیه به سختی نیندازد و سزاوار است کسی که حق برگردن او است , در پرداختن دیه تأخیر نیندازد و اگر می تواند آن را بپردازد و به احسان به او عطا کند ( الحرالعاملی ، 1390Ú , ج 19 ، ص 88). همچنین گروههای اجتماعی حمایتی و امدادی مانند عاقله در گونه هایی از دعوی خصوصی قتل از مراجع جامعوی هستند که در تحقق عدالت ترمیمی امدادرسانی به شهروندان فعالند. در خبر سلمه بن کهیل1 امیرالمؤمنین u بر دخالت و مشارکت عاقله در دعوی قتل خطایی تأکید می ورزد و در صورت عدم وجدان یا وجود مرجع جامعوی و به مثابه آخرین راهکار و با استناد به قاعده لایبطل دم امرء مسلم دولت دخالت در دعوی می کند (همو، ج 19، ص 301).

بدین ترتیب در سیاست جنایی مشارکتی اسلامی بدون رسالت سزادهی و ارعابی صرف ، بلکه در ملاحظه ای چند سویه به بازپذیری بزهکار و حمایت از بزه دیده در ضمن رعایت مصالح اجتماعی تأکید می شود ، اصولاً اصطلاح حق الناس در فقه جزا تلویحی از حق دخالت و مشارکت جدی شهروندان در دعوی , و نمادین بودن نظام کیفری است. اما در عین حال در فقه سیاسات و جزای اسلامی توجه به این امر در خور تأمل جدی است که علاوه بر مواردی که مصالح عامه و نظم اجتماعی آسیب دیده و متأثر از ارتکاب جرم است و دولت در دعاوی عمومی دخالت محوری دارد.

در مواردی به دلیل خصیصه های شخصیتی متهم یا بزه دیده و مانند آن دعوی شخصی به بدیل عمومی تبدیل می شود1 و دولت در پاسخ دهی دخالت محوری غیرتکمیلی می کند.

مثلاً در مواردی که متهم در موقعیت سلطه و اقتدار نسبی با بزه دیده است ، بزه دیده‍مداری و دادن اختیار سازش و مصالحه یا انتخاب نوع متغیرهای کیفری , مدنی یا ترمیمی به بزه دیده , ممکن است به آسیب پذیری مضاعف بزه دیده و غیرقابل جبران بودن خسارات و آسیب ها و آلام وی بینجامد ؛ زیرا موقعیت نابرابر بزه دیده و سلطه و اقتدار طبیعی ، قانونی یا عرفی متهم نسبت به وی زمینه تحقق عدالت ترمیمی را که بر ترضیه خاطر بزه دیده استوار است , از بین می برد ؛ در چنین مواردی نیاز به دخالت عدالت کیفری است ، اما قبل از آن لازم است به تقسیم بندی جرایم در فقه جزای اسلامی پرداخته شود که در تبیین مدل سیاست جنایی و خصیصة مشارکتی بودن آن دخالت تام دارد.

ماهیت دعاوی در فقه جزا

تقسیم بندی فقهی دعاوی , بر مبنای دو متغیر حق الله و حق الناس و مجازاتهای سه‍گانه قصاص , حدود و تعزیرات قابل تبیین است.

در حدود ، حدود و سطوحی از مصالح پنجگانه1، با حدود رفتاری مجرمانه متفاوت و غیرقابل قبول2، و بعضاً با شیوه های اثباتی منحصر به فرد[3] مورد تجاوز واقع می شود.

در سیاست جنایی شرعی حدود ، نظام کیفری ، نمادین است و نمادین بودن آن به معنی حتمیت مجازاتها4، متمایز بودن پاسخ ها از پاسخ های دولتی و جامعوی و بدیل ناپذیر بودن آنهاست.

در حدود ، دولت مواجه با محدودیت اختیارات است و ازتضارب مصالح اجتماعی و شهروندان بزه دیده و متهم که خصیصه انعطاف پذیری و فردی شدن به مجازاتها می دهد , منع شده‍ است. ایدئولوژی بازپذیری مبنا ، مقهور نمادین بودن نظام کیفری درحدود است.

انعطاف پذیری این نظام نمادین ، محدود و مربوط به مصالح عامه در سطوحی است که به موجودیت نظام و هویت اسلامی فرد مربوط می شود. لذا اصطلاح حق الله در مقابل حق الناس به خصیصه غیرمشارکتی حدود مربوط می شود. بنابراین بدون ملاحظه ترضیه خاطر بزه دیده و تمایل وی در سلوک مشارکتی با بزهکار و انتخاب متغیرهای مدنی و جزایی، متغیرهای کیفری بدیل ناپذیر و حتمی هستند.

بدین ترتیب دعاوی حق اللهی، ذاتاً متمایز با دعاوی عمومی هستند. دولت در دعاوی عمومی از اختیارات وسیعی برخوردار است که وی را در ملاحظه ای چندسویه به تضارب مصالح عامه1 و حقوق اجتماع از یک سو , و ملاحظات مربوط به بزهکار در اتحاد شیوه های مرتبط به بازپذیری و باز اجتماعی کردن وی از سوی دیگر و رعایت ترضیه خاطر بزه دیده و سعی در رفع آلام و آسیب های روانی و مادی وی وامی دارد.2

لذا اختیار انتخاب نوع پاسخ های کیفری سرکوبگرانه ، غیر سرکوبگرانه و غیرکیفری و رعایت اصل فردی کردن از ظهورات اختیار قضایی دولت در دعاوی عمومی است.

امور فوق با ملاحظه خصیصة «بمایراه الحاکم»3 که منحصر در جرایم تعزیزی است, قابل تبیین است و دعاوی تعزیری را منطبق با دعاوی عمومی می کند که به رغم غیرقابل تنازل بودن دعوی و محدودیت دولت در مصالحه و سازش با متهم یا اعراض از آن و اسقاط دعوی ، از اختیارات وسیع در جمع و تضارب مصالح چند سویه برخوردار است.

از سوی دیگر جرایم مستلزم قصاص , به دلیل برخورداری شهروندان بزه دیده و بزهکار از حق مشارکت در پاسخ به بزه و انتخاب متغیر کیفری قصاص یا بدیل‍های مدنی و جزایی آن ، از دعاوی خصوصی است. این دعاوی از لحاظ تداوم ، اسقاط یا مصالحه و سازش1، به توافق مشارکتی شهروندان بستگی دارد که علاوه بر ترضیه خاطر بزه دیده ، مشارکت و توافق بزه کار نیز در انتخاب بدیل‍های غیر کیفری ، ضروری است.

بنابراین مدل سیاست جنایی اسلام ، با مدل‍های اقتدارگر و تام‍گرا ، قابل تبیین نیست. مدلهایی که مبتنی بر ایدئولوژی امنیت گرا هستند و اختیارات دولت یا شهروندان را در انتخاب متغیرها محدود می کنند و مراقبتهای پلیسی را در کنترل انحراف یا بزه ، حتی قبل از ارتکاب جرم توسعه می دهند . مدل هایی که مشارکت شهروندان در آنها فقط در جهت بسط سلطه و اقتدار تام دولت است.

بدین ترتیب به دلیل ضرورتهای ناشی از اعمال رای دولت در اتخاذ سیاست‍ها و تدایبر همسو با مصالح حقوق اجتماعی و حقوق شهروندان، دعاویی مربوط به نظام کیفری نمادین به رغم خصیصة انعطاف ناپذیری از انعطاف بسیار زیادی در تحول به دعوی عمومی، تعزیری برخوردار است. قاعدة «الحدود تدرء بالشبهات» ناظر به بدیل پذیر بودن دعاوی حق اللهی است. از آنجا که «شبهات» جمع محلّی به الف و لام است, مفید عموم می باشد. لذا شبهات حکمی2، موضوعی3، و یا شبهات مربوط به شیوه های اثبات, دخالت تام در تغییر این نوع دعاوی دارد.

بنابراین, تبیین موقعیتهایی که در آن دعاوی خصوصی قابل تبدیل به دعوی عمومی است ، در بررسی ماهیت دعوی قتل فرزند توسط پدر ضروری است.

معادله رابطة دولت و شهروندان در دعوی

حق مشارکت شهروندان در دعاوی , در مدل سیاست جنایی که مبتنی بر ایدئولوژی بازپذیری باشد , غیرقابل انکار است , ولی حزم اندیشی حقوقی و ملاحظه مصالح بزه دیده و متهم در موقعیتهای نابرابر عرفی ، اجتماعی و قانونی ، دخالت محوری دولت در دعوی را ایجاب می کند که به معنای تبدیل دعوی خصوصی به عمومی است.

تغییر کیفی میزان حضور دولت ، از موضع تکمیلی و امدادرسانی به حضور محوری, معادلة رابطه دولت و شهروندان را در دعوی ، معکوس و متقابل می کند. دعوی خصوصی بزه دیده مدار و دعوی عمومی , مبتنی بر محوریت دخالت دولت در پاسخ به پدیدة مجرمانه است.

موقعیتهای متفاوت بزه دیده و متهم و نوع معادله رابطة دولت و شهروندان در دعوی را در سه موقعیت و معادله می توان بیان کرد :

1 موقعیت برابر و توازن نسبی موقعیت بزه دیده و متهم

2 موقعیت غیر برابر متهم در مقابل بزه دیده

3 موقعیت غیر برابر بزه دیده در برابر متهم

تأمل در هر یک از این موقعیت های سه گانه و بررسی معادله رابطه دولت و شهروندان در این دعاوی ، در تبیین سیاست جنایی فقه جزا , و به تبع آن تبیین دعوی قتل فرزند توسط پدر ضروری است.

1 موقعیت برابر و توازن نسبی رابطه بزه دیده و متهم

در موقعیتی که بزه دیده و متهم در شرایط برابر و عدم سلطه و اقتدار نسبی به سر می برند , متون وحیانی ، روایی و فقهی بر خصوصی بودن دعوی و دخالت و مشارکت بزه دیده و متهم در تعیین نوع متغیر کیفری , مدنی و جزایی تأکید دارند. متون وحیانی و روایی قبل و همچنین آیة و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولّیه سلطاناً فلایسرف فی القتل إنه کان منصوراً (الاسراﺀ33) «کسی که مظلوم کشته می شود

/ 0 نظر / 12 بازدید