پول و جرایم سازمان یافته

 

چکیده

امروزه بحث جرایم سازمانیافته (ملی و فراملی) و لزوم توجه به آنها وارد مرحلة جدیدی شده است، به نحوی که سعی میشود به طرق گوناگون، پیشگیری مؤثری از شکلگیری این تشکلهای مجرمانه به عمل آید و مبارزهای قاطع با آنها صورت گیرد. البته مدتهاست رهیافت مختار که همان جلوگیری از ورود درآمدهای نامشروع آنها در نظام پولی و بانکی کشورهاست، در دستور کار سیاستگذاران ملی و بینالمللی قرار گرفته که متأسفانه خود منجر به ظهور فرایند مجرمانه جدیدی به نام پولشویی شده و متصدیان امر را بر آن داشته با آن نیز مقابله کنند. با این حال، تحول شگرف نظام پولی و بانکی جهانی در اثر ظهور پول و بانکداری الکترونیک، حوزة مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدیدی مواجه کرده و لزوم بازنگری گستردة این تدابیر و اقدامات را موجب شده است. در این مقاله پس از مختصر توضیحی راجع به ماهیت پول و بانکداری الکترونیک تأثیرات آن بر فرایند مجرمانة پولشویی بحث و بررسی می شود و در نهایت به عنوان نتیجهگیری از این مباحث با تکیه بر وضعیت ایران در قبال جرایم سازمانیافته از یک سو و بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک از سوی دیگر، پیشنهادات مورد نظر ارائه میشود.

واژگان کلیدی: جرم سازمانیافته، پولشویی، پول الکترونیک، بانکداری الکترونیک.

مقدمه

یکی از پدیدههایی که بشر از بدو تولد با آن همراه بوده و به اشکال گوناگون تجربه کرده است، جرم یا بزه میباشد. به همین علت است که دورکهیم، جامعهشناس معروف، آن را بهنجار (Normative) میدانست؛ (نجفی ابرندآبادی، الف ، 1384: 435). این پدیده به مرور زمان رشد و تکامل یافته و هر روز در چهرههای جدیدی ظاهر شده است، به نحوی که ممکن است در طول زمان از لحاظ ماهیت تفاوت چندانی نکرده باشد، ولی از لحاظ نحوة ارتکاب یا تعداد مرتکبین دچار تحولاتی شده باشد که برای جامعه بسیار خطرناکتر از پیش جلوه کند.

آنچه در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد، چهره بسیار خطرناکتری از نوعی جرایم است که پیش از این نیز وجود داشتهاند، ولی حدود یک قرن است که در حوزة حقوق جزا و جرمشناسی مورد توجه قرار گرفتهاند. در سال 1924، جامعهشناس امریکایی پروفسور ادوین ساترلند در کتاب اصول جرمشناسی خود، برای اولین بار آنها را جرایم سازمانیافته نامید و از آن زمان چنان توجه جهانیان به این طیف از جرایم جلب شده است، و محافل ملی و بینالمللی مختلف به آن پرداخته اند که از مهمترین آنها میتوان به کنوانسیون بینالمللی مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی (UnitedNations Convention Against Transnational Organized Crime) اشاره کرد. سازمان ملل متحد این کنوانسیون را با ابتکار عمل کشور ایتالیا در 15 دسامبر 2000 در شهر پالرمو یکی از کانونهای این نوع تشکلهای مجرمانه در جهان با حضور 120 کشور، از جمله کشورمان، برگزار کرد و در نتیجه معاهدهای بینالمللی در 41 ماده و 3 پروتکل ارائه شد و در 15 نوامبر همان سال به تصویب کشورها رسید. طی این معاهده، از دول عضو خواسته شده ساز و کارهای کیفری و غیرکیفری مناسبی جهت مقابله با این جرایم

پیشبینی کنند؛ (نجفی ابرندآبادی. ب، 1384: 871).

بدیهی است آنچه که از برگزاری این گونه همایشهای بینالمللی، منطقهای یا بینالدولی دنبال میشود، تحقق دو هدف عمده است: 1 پیشگیری مؤثر از شکلگیری این جرایم؛ و 2 مبارزه قاطع با آنها. اما همان طور که در ادامه خواهیم دید، از آنجا که این جرایم از مختصات بسیار پیچیده و بعضاً قدرتمندی برخوردارند و از نظر نیروی انسانی و مالی در وضعیت بسیار خوبی قرار دارند، تحقق این اهداف با مشکلات عدیدهای همراه است؛ به ویژه آنکه مرتکبین این گونه جرایم همواره پیشرفتهترین و روزآمدترین فناوریها را به خدمت میگیرند تا علاوه بر تسهیل فعالیتهای مجرمانة خود، امکان رویارویی با مجریان قانون یا شکست از آنها را به حداقل برسانند.

یکی از فناوریهای جدیدی که به راستی برای این تشکلها بسیار ارزشمند تلقی میشود و امروزه به طور روزافزونی از آن جهت پولشویی که ساحل نجات فعالیتهایشان میباشد بهرهبرداری میکنند، پول و بانکداری الکترونیک (E-cash and E-banking) است. این پدیده جدید که چند سالی است پا به فضای تبادل اطلاعات (Cyberspace) گذاشته و به واقع جلوة بینالمللی پیدا کرده است، نسبت به پول و بانکداری فیزیکی از مزایایی برخوردار است که به جدّ دولتها را بر آن داشته هرچه سریعتر نسبت به جایگزینی آنها اقدام کنند. مضافاً اینکه، در توسعه و بهرهبرداری از فعالیتهای درآمدزایی نظیر تجارت الکترونیک (E-commerce)، از جنبة زیرساختی و زیربنایی برخوردار است و در حال حاضر کمتر کشوری حاضر است از منافع بیشمار اقتصادی فضای تبادل اطلاعات چشمپوشی کند.

از این رو، با توجه به اهمیت موضوع، این بحث در دو فصل مطرح میگردد. فصل اول، به ویژگیهای تشکلهای مجرمانة سازمانیافته، تهدیدات ناشی از آنها، نقش پولشویی در استمرار حیاتشان و در نهایت راههای مبارزه با آنها با تکیه بر رهیافت مختار (که همان مبارزه با پولشویی است) اختصاص دارد. در فصل دوم، ویژگیهای پول و بانکداری الکترونیک و مزایای آنها نسبت به نظایر فیزیکیشان به طور مختصر بررسی میشود. سپس مطلوبیتهایی که باعث شده پولشویان به سمت آنها جذب شوند و راهکارهایی که میتوان در برابر آنها اتخاذ کرد و موانع پیش روی این راهکارها مورد بررسی قرار میگیرند. در پایان، با نتیجهگیری از بحث و امعان نظر به وضعیت کشورمان در زمینه بهرهبرداری از پول و بانکداری الکترونیک و قرار داشتن در یکی از کانونهای فعال پولشویی در دنیا، پیشنهادات مورد نظر مطرح میشود.

فصل اول: جرایم سازمانیافته؛ تهدیدی برای ملتها و دولتها

تاکنون مطالب بسیاری راجع به جرایم سازمانیافته بیان شده است و این جرایم از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفتهاند. باید دانست که این طیف از جرایم به لحاظ ویژگیهایی که برخوردارند و اهدافی که از آنها دنبال میشود، بیش تر در محافل بینالمللی مورد بررسی قرار میگیرند و همان طور که ذکر شد، کنوانسیون پالر مو نیز این جرایم را در عرصة فراملی مدنظر قرار داده است تا با هماهنگی هرچه بیشتر با آنها مبارزه شود.1 در قسمت ب بند 1 ماده 3 کنوانسیون تحت عنوان «قلمرو اجرایی»، صریحاً بیان شده که جرم تحت شمول این کنوانسیون باید ماهیت فراملی داشته باشد2 و در بند 2، مختصات جرم فراملی را چنین تبیین میکند:

«2 از نظر بند 1 این ماده، یک جرم در صورتی ماهیتاً فراملی تلقی میشود که:

الف. در قلمرو بیش از یک دولت ارتکاب یابد؛

ب. در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی بخش مهمی از مقدمات، طرحریزی، هدایت یا کنترل آن در کشور دیگری صورت پذیرد؛

ج. جرم در سرزمین یک دولت ارتکاب یابد؛ ولی توسط یک گروه جنایتکار سازمانیافته ارتکاب یابد که در سرزمین بیش از یک دولت به فعالیت میپردازند؛ یا

د. جرم در یک کشور ارتکاب یابد؛ ولی آثار اساسی آن در کشور دیگری بروز یابد.»

گفتار اول: ماهیت و مختصات جرایم سازمانیافته

پیش از بررسی ویژگیهای این نوع جرایم، به تعریف مختصر اما مفیدی که در ماده 2 کنوانسیون پالرمو راجع به تشکلهای مجرمانة سازمانیافته آمده اشاره میشود:

مادة 2 الف. تشکل مجرمانه سازمان یافته یک گروه ساختارمند است که موجودیتش نسبتا قدیمی است و اعضای آن آگاهانه و متفق عمل میکنند و هدفشان ارتکاب یک یا چند جرم شدید یا جرایم موضوع این کنوانسیون به منظور کسب منفعت مالی یا مادی دیگری است.

در راستای مطالب این قسمت، حداقل به سه ویژگی مهم این تشکلها میتوان اشاره کرد:

1 یک تشکل مجرمانة سازمانیافته از ساختار هرمی شکل برخوردار است و قواعد سخت و لازمالاجرایی میان اعضایش حکمفرماست. روابط میان این اعضاء کاملاً محرمانه و سری است و کسی در این گروه بیش از مافوق خود را نمیشناسد. همچنین، به راحتی امکان نفوذ به آن نیز وجود ندارد.

2 فعالیت این تشکلها دائمی است و به طور مقطعی مرتکب جرم نمیشوند و حتی برای ارتکاب جرایم مقطعی نیز برنامهریزی نمیکنند.

3 تنها هدفی که این تشکلها دنبال میکنند، کسب منافع مالی از طرق نامشروع است. البته مرتکب هر جرمی نمیشوند و کنوانسیون نیز حوزه جرایم ارتکابی این گروهها را مشخص کرده است.3

با این حال، باید خاطرنشان کرد که تشکلهای امروزی برخلاف پیشینیان خود که مافیا را تشکیل میدادند کمتر مرتکب جرایم خشونتباری مثل قتل میشوند و بیشتر سعی میکنند در فعالیت

/ 0 نظر / 3 بازدید