پول امروز، مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم؟

 

ضرورت توجه به مثلی یا قیمی بودن انواع پول

عنوان مثلی و قیمی، از عناوین بسیار مهم، در فقه ، حقوق و اقتصاد اسلامی می باشد. زیرا اندکی برداشت متفاوت از مفهوم آن دو عنوان،نسبت به واقعیت مفهوم آنها، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی چون گندم، گوسفند، ماشین و... خواهد شد، و در نتیجه احکام مترتب بر هریک در معاملات، با واقعیت آنچه که باید باشد، متفاوت گردیده، پیامدهای غیر شرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی، در جامعه به دنبال خواهد داشت.

هم چنین پول و انواع مصادیق آن، در صورتی که مال محسوب گردند، در صورت مثلی بودن،احکام شرعی مترتب بر آن و کارکردهای اقتصادی آن، نسبت به فرض قیمی، تفاوت های زیادی را در پی خواهد داشت.

از باب نمونه:آیا جبران کاهش ارزش پول در قرض،غصب، سرقت،مهریه و ... از مصادیق ربا محسوب می گردد؟ آیا بردارایی مخمّس که در طول سال بر اثر تورم، ارزش قیمی آن بالا رفته، به میزان افزایش اسمی، خمس تعلق می گیرد؟

همچنین مسایل متعدد دیگر که بر فرض مثلی بودن پول پیامدهای فقهی، حقوقی و اقتصادی فراوانی را در سطح کلان ایجاد نموده، گاه ممکن است هزاران میلیارد ریال ثروت جامعه را در اختیار شخصی قرار دهد، که در فرض قیمی بودن چنین تبعاتی را به همراه نخواهد داشت.

پیدا است شریعت اسلامی با توجه به چنین تفاوت و تبعات کلان با فرض مثلی یا قیمی بودن پول، تنها یک فرض را صحیح می شناسد، بنا بر این باز شناخت نظر گاه شریعت و تبیین و ضابطه مند کردن هر یک از آن دوعنوان، جهت تطبیق بر مصادیق مهمی مثل پول، بسیار ضروری می نماید.

روش ضابطه مند کردن مثلی وقیمی

می دانیم که معنا و مفهوم اصطلاحی مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است؛ و آنچه در تعریف اصطلاحی این دو عنوان گفته شده، تعریفی است که از طرف فقیهان در باب ضمان بیان گردیده است.

به این معنا که ضامن در موقع ادای حق ذی حق، اگر آن حق مثلی باشد باید مثل آن را بدهد، و اگر قیمی باشد می بایست قیمت آن را پرداخت کند. بنا بر این مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند؛ یعنی نظر عرف در مثلی یا قیمی بودن ملاک قضاوت خواهد بود.

عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی لوازمی را در پی دارد که به آنها اشاره می شود:

1 اگر بخواهیم تعریفی درست در بارؤ این دو اصطلاح، ارائه دهیم، باید تلاش کنیم ارتکازات ذهنی عرف عام را در ارتباط با اشیاء و اموال خارجی کشف کرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماییم.

علت اینکه از روش ذکر شده برای شناختن اشیای مثلی و قیمی استفاده می شود، آن است که این دو اصطلاح از عناوین انتزاعی می باشند.

برای روشن شدن مطلب،این توضیح لازم است:

عناوینی که فقیه می بایست احکام آنها را بیان کند، به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: عناوین شرعی. این گونه عناوین، یا اصل آنها از ناحیؤ شرع وضع و اعتبار شده است؛ مثل نماز،روزه، حج و... یا آنکه حدود آن از سوی شرع مشخص گردیده است؛ مثل آب کُر، آب قلیل و...

برای شناختن این گونه عناوین و احکام آنها باید در ادلؤ شرعی به جست وجو پرداخت.

دسته دوم: عناوین عرفی و عقلایی. این عناوین به اموری اطلاق می گردد که شارع در ایجاد عنوان و معنون آنها هیچ گونه دخالتی ندارد.

عناوین عرفی و عقلایی خود به اعتبار معنون به انواعی منقسم می باشند که عبارتند از:

الف عناوینی که عرف و عقلا به امور تکوینی موجود در خارج اطلاق می کنند؛ مانند: عنوان گندم.

ب عناوینی که معنون آنها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار می گردد، یا اینکه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را می پذیرند؛ به عنوان مثال، عقلا پذیرفته اند که در مبادلات برای برطرف کردن مشکلات مبادلات پایاپای، شئ خاصی تحت عنوان پول، با بر عهده گرفتن وظایفی، مورد استفاده قرار گیرد.

ج عناوینی که عرفی و عقلایی محسوب می شوند،اما نه به این معنا که عرف و عقلا آنها را وضع و اعتبار کرده باشند، بلکه آنها بعضی از اشیا را به نحوی مورد استفاده قرار می دهند که از نحوؤ استفادؤ آنها، آن عناوین خاص برای آن اشیا، انتزاع می گردد. از این رو آن را عناوین انتزاعی می گویند. به عنوان مثال، عقلا در زندگی خود، حاضراند برای به دست آوردن اشیای مفیدی مانند گندم از چیزهایی که نزدشان ارزش دارد، چشم پوشند. از این رفتار، عنوان مال برای گندم انتزاع می گردد.

اما از آنجا که هوا چنین رفتاری را اقتضا نکرده وعرف بابت آن از شئ ارزشمندی نمی گذرد؛ از این رفتار می توان فهمید که عرف هوا را مال نمی داند.

می دانیم که عناوین انتزاعی گاهی از نحوؤ قرار گرفتن اشیا در خارج انتزاع می گردد؛ مانند عنوان فوقیّت و گاه نیز از نحوؤ بکارگیری اشیا از سوی عرف و عقلا انتزاع می شود.به نظر می رسد احکام شریعت تنها براین نوع از عناوین انتزاعی مترتب می گردد. بنا بر این مقصود ما از عناوین انتزاعی همین نوع می باشد.

د عناوینی که توسط عرفی خاص وضع و اعتبار می گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... که عرفِ اقتصادی آنها را اعتبار می کند؛ یعنی عرف خاص اقتصادی حالت خاصی از افزایش قیمتها(افزایش سطح عمومی قیمتها) را تورم می گوید.

در صورتی که بر این عناوین احکامی مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقی از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حکم آن عنوان بر آن مصداق مترتب می گردد. اما اگر تطبیق عنوانی بر مصداقی مورد تردید عرف قرار گیرد، تنها راه آن است که به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد تردید و شک از شک و گمان خارج گردد.

برای بدست آوردن ضابطه در مورد عناوین عرفی تکوینی باید از استعمال آن عنوان از سوی عرف و عقلا، در موارد مسلم مصادیق آن،ضابطه یا ویژگیهای آن را دریافت. وجود این ضابطه به ما کمک می نماید تا در صورت تطبیق آن بر مورد مشکوک، حکم نمائیم که آن مورد از مصادیق آن عنوان می باشد.

در مورد قسمت دوم(عناوین عرفی و عقلایی که توسط عرف عام وضع و اعتبار شده است)، روش ضابطه یابی و شناخت ویژگی های آن ،مانند قسمت نخست می باشد. با این تفاوت که در این مورد، توجه و نظر ما در کشف آن ضابطه به امری است که توسط عرف و عقلا وضع شده است .

شایان توجه است که در این دو قسم، هیچ گاه نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی سخن گفت. زیرا در آن صورت ممکن است به خطا رفته از کشف واقعیت مورد نظر دور مانیم. اما روش شناختن ضابطه و ویژگی های قسمت سوّم(عناوین انتزاعی عرفی که منشأ انتزاع آنها افعال و رفتار عرف می باشد)، کاری نسبتاً دقیق و مشکل است. برای نیل به مقصود یاد شده، چنانکه گفته شد،نباید از موضع حقوقی و ارزشی خاصی اقدام نمود. زیرا ممکن است در کشف آن ضابطه دچار اشتباه شویم. برای شناختن ضابطه و ویژگیهای این نوع عناوین از دو روش می توان سود جست:

روش نخست: مقصود همان روشی است که برای قسمت اول ودوم بیان نمودیم.

روش دوم: از آنجا که این عناوین از عناوین انتزاعی است به این معنا که منشأ انتزاع آنها، افعال عرف و عقلا و نحوؤ به کارگیری اشیا توسط آنها می باشد، باید با تحلیل روانی صحیح از منشأ انتزاع آن ضابطؤ واقعی آن را کشف نماییم.

به نظر می آید این روش به دلیل انتزاعی بودن عناوین با توجه به منشأ انتزاع آنها روش موفق تری بوده و ضریب خطای آن نسبت به روش پیشین کمتر باشد.

2 لازمه دوم عرفی بودن دو اصطلاح مثلی و قیمی این است که اگر موضوع یا عنوان عرفی در ادلؤ شرعی وارد شده باشد، مقصود از آن، همان معنای عرفی و عقلایی است که عرف و عقلا از آن می فهمند؛ و همان موضوع حکم شرعی قرار می گیرد. به عنوان مثال وقتی قرآن می فرماید:

لا تَأکُلُوا اَموالَکُم بَینَکُم بِالباطِلِ؛ اموالتان را میان خود به نحو باطل و ناروا مخورید.1

منظور از لفظ اموال همان معنایی است که در ذهن عرف و عقلا مرتکزاست ؛دو عنوان مثلی و قیمی نیز چنین خواهد بود.

3 اگر در تشخیص مفاهیم و مصادیق یا موضوع احکام شرعی، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، مقصود،عرف اهل نظر و دقت است ، نه عرف اهل تسامح و تساهل؛ مگر اینکه شارع آن تسامحات عرفی را بپذیرد.

در این باره امام خمینی(ره) می نویسند:

ان المراد بالعرف فی مقابل العقل لیس هو العرف المسامح...المراد من الاخذ من العرف هو العرف مع دقّته فی تشخیص المفاهیم و المصادیق، و ان تشخیصه هو المیزان،مقابل تشخیص العقل الدقیق البرهانی... ان الموضوع للاحکام الشرعیة لیس مما یتسامح فیه العرف بل الموضوع للحکم هو الموضوع العرفی حقیقةً من غیر تسامح.

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نیست... بلکه مقصود عرفی است که در تشخیص مفاهیم و مصادیق، دقیق می باشد و تشخیص چنین عرفی میزان در موضوع احکام است. چنین عرفی ،مقابل عقل دقیق برهانی قرار دارد... موضوع احکام شرعی از آنهایی نیست که عرف در آن تسامح کند بلکه موضوع حکم شرعی، موضوع عرفی حقیقی است؛ بدون اینکه هیچ گونه تسامحی از طرف عرف صورت گیرد.2

4 اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخیص موضوع حکمی دخیل باشد، مقصود از آن، عرف لَو خُلیَ و طَبعَهُ می باشد؛ یعنی عرفی که در معرض آموزشهایی همچون «موءمن باید در دینش احتیاط کند، چون دین، برادر او است.» یا «هرکس مرتکب امور مشتبه گردد سر انجام غرق در امور حرام خواهدشد.»3 و مواردی از این دست قرار نگرفته باشد. بنا بر این رفتار عرف متشرعه برای فقیه حجت نیست.

به نظر می رسد رفتارعرف جامعؤ ما که سالها در معرض چنین آموزه هایی قرار گرفته است، نمی تواند برای تشخیص موضوع به کار فقیه آید. هر چند به عنوان عرف متشرعه، در مواردی که رفتارش در تشخیص موضوع، یا تطبیق حکمی بر موضوعی قابل استناد باشد، مورد توجه خواهد بود.

5 لازمه پنجم عرفی بودن دو عنوان مثلی و قیمی این است که تعاریفی که فقیهان یا غیر فقیهان از مثلی و قیمی ارائه داده اند، ضرورتاً تعاریفی نخواهند بود که در همؤ عصرها مورد قبول باشد؛ زیرا ممکن است دیدگاه عرف نسبت به این گونه امور در عصرهای مختلف تغییر کند. بنا بر این، تعاریف ارائه شده،در صورت صحیح بودن، ناظر به اشیایی است که مربوط به همان عصر می باشد؛ در نتیجه فقیهان عصرهای دیگر نمی توانند به تعاریف عصرهای گذشته اکتفا نمایند، بلکه باید با مراجعؤ دقیق به ارتکازات ذهنی عرف عام در عصر خود، دقت نظر کافی را در آن تعاریف، به عمل آورند. امام خمینی(ره) در این مورد می فرمایند:

تعاریف فقیهان در عصرهای مختلف، بر طبق اشیای مثلی در همان عصرهاست.4

تحول معنایی دو اصطلاح مثلی و قیمی در اثر تغییر زمانها، در مورد مکانها نیز صادق است؛یعنی ممکن است در منطقه ای، عرف یک شیئی را مثلی بداند، ولی درمنطقؤ دیگر، همان شئ از نظر عرف قیمی محسوب گردد. در این باره آیة الله خویی(ره) می فرمایند:

مثلی و قیمی به حسب زمانها و مکانها اختلاف پیدا می کنند؛ به عنوان مثال،پارچه و لباسها در قرنهای سابق از قیمی ها محسوب می شد، در حالی که در عصر حاضر از قبیل مثلی هاست؛ زیرا اکثر آنها به نحو واحدی بافته شده و غالباً در خارج، افرادشان مثل هم هستند.5

آیة الله یزدی طباطبایی صاحب عروة کلام گویاتری را بیان نموده اند:

روشن و واضح است که مادر هر حال و زمانی نیازمندیم که مثلی و قیمی را تعیین نماییم... مثلی و قیمی بر حسب زمانها و مکانها و کیفیتها، متفاوت می شوند... و آن مواردی را که فقیهان و علما به عنوان مثلی و قیمی شمردند، نسبت به زمان و مکان خودشان بوده و برای مکانها و زمانهای دیگر حجیّت نخواهد داشت.6

نظیر مطلب ذکر شده را مرحوم محقق اصفهانی نیز بیان داشته اند.7

براساس آنچه بیان شد، اجماعهایی که از فقها بر مثلی یا قیمی بودن مالی نقل شده، برای ما حجیت ندارند. مگر اینکه فقیهان عصرهای گذشته، ملاکی برای مثلی و قیمی بیان کرده باشند و آن ملاک در عصر حاضر نیز در آن اشیای خاص موجود باشد.

این امر بدان جهت است که اجماع فقیهان در این گونه پدیده ها ناظر به تلقی آنها نسبت به ارتکازات ذهنی عرف و عقلای همان عصر از اشیای همان دوران است، و چه بسا در عصر ما ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آن اشیا تغییر کرده باشد به نظر می رسد این مطلب، در مورد اشیایی که ازطریق روایات به عنوان مثلی یا قیمی معرفی شده اند نیز جاری باشد.

آنچه ذکر شد، به طور قطع در مورد مصادیق مثلی و قیمی نیز صادق است.باز شناخت معیار و میزان ثابت برای مثلی و قیمی بودن از نظر عرف و عقلا به گونه ای که از زمانی به زمان دیگر یا از مکانی به مکان دیگر تغییر نکند زمانی میسّر است که مصادیق مثلی و قیمی عصرهای قبل، تغییر ننموده و هم چنان به وضعیت سابق خود باقی مانده باشد. بنا بر این گفتار امام خمینی(ره) که پیش از این گذشت ، مبنی بر اینکه تعاریف فقهاء طبق اشیای دوران خود آنها است، در صورتی که ملاک و معیار مثلی و قیمی بودن به نحو صحیح کشف نشده و فقط بر اساس ویژگیهای ناپایدار اشیای خارجی ارائه شده باشد؛صحیح خواهد نمود . در حالی که مثلی و قیمی دو عنوان انتزاعی بوده که از نحوهءرفتار عرف و عقلا در ارتباط با اشیای خارجی انتزاع می گردند، از این رو می بایست با تحلیل روانی رفتار عرف، ارتکازات ذهنی او را نسبت به اشیای خارجی کشف کرده، ضابطؤ اشیای مثلی و قیمی را بیان نمود.

دیدگاهها در تعریف مثلی و قیمی

از آنجا که فقهاء تعاریفی هماهنگ برای مثلی و قیمی ارائه نکرده اند؛ نمونه هایی از آنها را ذکر و مورد نقد و بررسی قرار داده و در پایان تعریفی صحیح پیرامون این دو عنوان بیان خواهیم نمود.

این تعاریف را در نگاه کلی می توان به چهار دسته تقسیم کرد. که به بررسی آنها می پردازیم .

دستؤ اوّل: در این دسته از تعاریف، به اتحاد دو شئ در نوع یا صنف اشاره شده است.محقق اصفهانی(کمپانی)می نویسد:

صفات در مقابل ذات، اگر از قبیل صفاتی باشندکه نوعاً افراد مثل هم وجود داشته باشد، موصوف به آن صفات را مثلی گویند. و اگر از نظر نوع چنین نباشند، قیمی خواهند بود.8

محقق خویی(ره)می نویسد:

اوصاف اشیا بر دو دسته اند: یک دسته از آنها دخیل در مالیت شی ء هستند،و دسته دیگر هیچ گونه دخالتی در آن ندارند. دستؤ اول اگراز آنهایی باشد که برای موصوف به حسب نوع یا صنف،افراد مماثل وجود داشته باشد، مثلی است... و اگر موصوف این دسته از صفات، به نحوی که ذکر شده نباشد، قیمی است... آنچه که از مماثلت بین افراد موصوف ذکر کردیم، اختصاص به اتحاد نوعی و صنفی دارد، اما در اتحاد جنسی، مماثلت در جمیع موارد آن لازم نمی باشد.9

دربیان هردو محقق تعبیری وجود دارد که شبهه دور را به ذهن خواننده بر می انگیزد. عبارت«افراد مثل هم یا مماثل هم »به نوعی تعریف مثلی به مثلی است؛زیرا درتعریف مثلی، درپی ضابطه مثل هم بودن درنظر عرف وعقلا هستیم،درحالی که درکلام این دومحقق ملاک «مثل هم بودن » مشخص نشده است.

دستؤ دوم : این تعریف را شیخ انصاری(ره) در مکاسب از تعداد زیادی از فقهاء نقل کرده، و آن را به مشهور نسبت داده است. وی می نویسد:

مثلی عبارت از آن اشیایی است که اجزای آن از نظر قیمت با هم مساوی باشند.10

آنگاه خود ایشان توضیح می دهد که منظور از اجزاء آن است که حقیقتاً اسم آن شئ بر آن صدق کند؛ مثلاً بر انواع گندم حقیقتاً اسم گندم صدق می کند، در حالی که ممکن است اسم گندم برغذایی که از آن درست می شود صدق نکند. مراد از تساوی در قیمت نیز آن است که مثلاً اگر کل آن صد تومان ارزش داشته باشد، نصف آن پنجاه تومان ارزش داشته باشد، چنانکه در گندم چنین است، اما در یک گوسفند ذبح شده آن گونه نیست. مرحوم شیخ آنگاه اشکالات زیادی که بر این تعریف شده را نقل می کند، و خود ایشان هیچ گونه تعریفی برای مثلی و قیمی ارائه نمی دهد.

دستؤ سوم: در کتاب «پول در اقتصاد اسلامی» و «مبانی فقهی اقتصاد اسلامی» آمده است:

مثلی آ ن است که نمونه های مشابه داشته باشد و به عبارت دیگر افراد آن دارای خصوصیات مشابهی باشند؛ مانند یک نوع خاص از تلویزیون و یا لیوان که محصول یک کارخانه است،همه دارای یک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و دارای یک سطح از مطلوبیت می باشند.11

این تعریف ، نسبت به تعاریف گذشته صحیح تر به نظر می رسد؛ هر چند بهتر آن بود که تکیه گاه تعریف بر اصل مطلوبیت قرار می گرفت. زیرا گاهی ابزار و لوازم ساخت یک شئ یا حتی کارخانه سازندؤ آن، متفاوت می باشد معذلک ممکن است افراد آن مثلی محسوب گردد؛ چرا که افراد آن برای عرف و عقلا دارای مطلوبیت یکسان است.

دستؤ چهارم: این دسته از تعاریف، به صفاتی اشاره دارد که نتیجؤ آن تساوی در میزان رغبت و تمایل افراد به آن، و در نتیجه تساوی در مالیت و قیمت افراد آن می باشد. به عبارت دیگر،شیئی مثلی است که میزان رغبت عرف نسبت به صفات موجود در افراد آن و مطلوبیت آنها در نظر عرف و عقلا متفاوت نباشد.

ثمره و تبلور خارجی چنین امری،تساوی در مالیت و قیمت می باشد. برخی از محققان و فقیهان بزرگ معاصر،طرفدار این نظریه هستند. ما به شماری ازگفتار آنان اشاره می کنیم. آیة اللّه سید محمد کاظم طباطبائی یزدی(ره) می نویسد:

مثلی آ ن است که افراد آن، دارای خصوصیات و ویژگیهایی باشند که میزان رغبت مردم نسبت به آن افراد و قیمت افراد به واسطؤ آن خصوصیات و ویژگیها اختلاف پیدا نکند. هر چیزی که غالباً این گونه باشد مثلی است و این مطلب به حسب زمانها، مکانهاو کیفیتها اختلاف پیدا می کند.12

آیة اللّه سید محسن حکیم(ره) هم در این باره می نویسد:

آنچه از تعاریف عالمانه فقه، در مورد مثلی استفاده می شود، این است که، مثلی شیئی است که رغبت و تمایل مردم نسبت به افراد آن بر اثر صفات موجود در آنها،تفاوت پیدا نکند.13

آیة اللّه میرزا جواد تبریزی معتقدند:

مقصود از مثل برای شئ تلف شده، آن است که از نظر اوصاف، قریب به شئ تلف شده باشد و منظور از قریب ، قریب در اوصافی است که مالیت و زیادی آن به آ ن اوصاف محقق گردد. بنا بر این در مثلی تنها اوصافِ دخیل در مالیت، اعتبار دارد و سایر اوصافی که گاه غرض شخصی نه نوعی به آن تعلق گرفته و قیمت آن را تغییر دهد، شئ را از مثلیت خارج نمی کند. زیرا چنین خصوصیتی در اشیا، مقصود عقلا قرار نمی گیرد.

بنا بر این چنانچه اشیای خارجی غالباً نسبت به هم از چنین ویژگی برخوردار باشند،مثلی محسوب می گردند، و گرنه قیمی خواهند بود.14

و از ظاهر کلام امام خمینی(ره) بر می آید که ایشان هم، چنین نظری را قبول دارند. ایشان در ردّ قول کسانی که مثلی بودن دو شئ را منوط به تساوی مقدار مالیت آن دو می دانند،می نویسند:

مالیت اشیاء از رغبتهای مردم به آنها، برخاسته می شود و خود رغبت مردم به اشیا تابع خواص و منافع آنها است. اشیای مثلی آنهایی هستند که صفات و خصوصیات قریب به هم داشته باشند.15

همچنین در مورد قرض دادن مال مثلی چنین آورده است:

در مثلی معتبر است از اشیایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیاتی که به وسیلؤ آنها قیمت و رغبت مردم مختلف می گردد، امکان داشته باشد.16

بنا بر این به یک واسطه می گوید:

دو شئ وقتی مثل هم است که خصوصیات و ویژگیهای آنها به نحوی شبیه هم باشند که باعث یکسان شدن رغبت و مالیت آنها گردد.

مناسب ترین تعریف مثلی

به رغم اختلافات بسیاری که در تعاریف مثلی و قیمی مشهود است، همه آنها در یک اصل اشتراک دارند و آن این است که مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی بوده و در هیچ آیه یا روایتی مفهوم آن دو بیان نشده است.

چنانکه پیش از این اشاره کردیم، دو عنوان مثلی و قیمی ، از عناوین انتزاعی هستند، که می بایست برای تعریف آنها به تحلیل روانی رفتار عرف و عقلا نسبت به اشیای خارجی توجه کرد، و با کشف ارتکازات ذهنی عرف و عقلا نسبت به آنها، ویژگیهای اشیای مثلی را شناسایی کرده، آن را ضابطه مند نمود و سپس به صورت تعریف ارائه داد.

اشکال عمدؤ اغلب تعاریف ذکر شده این است که از حوزؤ تحلیل مورد اشاره خارج می باشد. در نتیجه از فراگیری لازم نسبت به زمان،مکان و کیفیات بر خوردار نمی باشند. در برابر تعریف دسته چهارم از روش ذکر شده بهره جسته و موفق به ارائؤ ضابطه مناسبی برای مثلی و قیمی شده است.

زمانی افراد یک شئ در نظر عرف و عقلا مثل هم به شمار می آیند که آنها حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند. این امر در صورتی محقق می شود که خصوصیات افراد آن شئ به گونه ای باشد که باعث تفاوت رغبت،مطلوبیت و در نتیجه تفاوت در مالیت آنها نگردد . با این بیان به نظر می آید که تعریف دسته چهارم در مقایسه با سایر تعاریف به واقع نزدیکتر بوده و فراگیری آن نسبت به زمان، مکان و کیفیت گسترده تر می باشد.

با توجه به این تعریف می توان اظهار داشت که در عصر حاضر برخی از آفریده های طبیعی که در زمانهای سابق مثلی محسوب می شده اند، از مثلی بودن خارج شده اند. درمقابل بسیاری از مصنوعات کارخانه ها و تولیدات ماشینی که پیش از این قیمی بوده اند، از آنجا که در نظر عرف دارای ویژگیهای یکسانی هستند به این معنا که میزان رغبت عرف و مطلوبیت آنها، همسنگ بوده و در پی آن،از مالیت یکسانی برخوردارند مثلی به شمار می روند. این امر بدان جهت است که عرف و عقلا در طول زمان به خاطر پیشرفت علوم و دقت بیشتر در امور جزیی، از تسامحات خود کاسته و بر دقت خود افزوده اند . در نتیجه اوصافی از اشیاءکه در سابق مورد رغبت عقلا نبوده و مطلوبیتی برای وی قائل نبوده اند مرغوب واقع شده و برای آنها ایجاد مطلوبیت نموده است و از این رو برخی از اشیا را که در سابق مثلی نمی دانسته،مثل هم محسوب می کند.

پس از بیان ضابطؤ مثلی،اینک موضوع اصلی نوشتار یعنی باز شناخت مثلی باقیمی بودن پول را، مورد بررسی قرار می دهیم.

پول،مال مثلی یا قیمی

گفتنی است که بحث از مثلی یا قیمی بودن پول صرفاً آثار حقوقی ندارد؛ بلکه در روابط اقتصادی افراد و انواع عملکرد بانکها به ویژه بانک مرکزی تأثیر بسزایی دارد. بنا بر این مسوءولان پولی و اقتصادی،بدون توجه به نتایج این گونه بحثها در نظام بانکداری اسلامی در دستیابی به اهداف اقتصادی و پولی توفیق چندانی نخواهند یافت؛ اگر چه در نظام بانکداری ربوی هیچ گونه نیازی به طرح چنین مباحثی نیست.

ما در مورد این

/ 0 نظر / 24 بازدید