مالکیت شخصیت های حقوقی

 

دایره ملکیت نزد عقلا به تدریج از دایره اشخاص فراتر رفته است. از یک طرف، اعیان خارجی و از سوی دیگر، عنوان های عامی را در بر گرفته که به گروهی از مردم ناظر است چنان که امروزه از ناحیه دیگر، عناوین معنوی و اعتباری محض را نیز در برگرفته است. شریعت اسلامی از آغاز،نگرش خود را در زمینه مالکیت،برهمین معنای گسترده بنانهاده است که شامل تمام این اقسام می گردد.

اعیان خارجی مانند مسجد و دیگر مکان های عبادی و تاسیسات عمومی است که باوقف و نظایر آن مالک املاک و مستغلات می شوند.عناوین عامه مانند زکات است که ملک مستمندان به شمار می آید و مثال عناوین معنوی و اعتباری محض، دولت یامنصب امامت است که مالک انفال و امثال آن می باشد.

نگرش عقلایی به شخصیت معنوی صرفا در ثبوت حق و ملک، متوقف نمی شود بلکه دارای گستره ای بیش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دین به ویژه درشخصیتی معنوی همچون دولت می رسد. بنا بر این، شخصیت معنوی می تواند مالک شود یا دینی رابه عهده گیرد و همانند ذمه شخصیت حقیقی می تواند دارای ذمه باشد.

تصور ملکیت برای اعیان خارجی به رغم آن که این اعیان فهم و عقل ندارند وقادر برتصرف نیستند سهل است. نهایت آن که تصرف دراموال به دست ولی امر خواهد بود که آنها را در شوون خود به مصرف برساند چنان که دراموال کودک و مجنون نیز چنین است که ولی، آنها را در شوون خودشان مصرف می کند.

هم چنین تصور ملکیت برای عناوین عام، همچون فقرا یا شخصیت های معنوی محض همچون دولت، آسان است زیرا دانستیم که ملکیت، امری اعتباری است و از مقوله عرض نیست تا نیازمند محل خارجی باشد.در علم حقوق شماری از عنوان های مربوط به شخصیت های حقوقی آمده است از قبیل موءسسات، جمعیت ها و شرکت ها.() بدین جهت بحث از شخصیت های معنوی یا قانونی، در قبال شخصیت های حقیقی یاطبیعی، از منظر فقه اسلامی ضروری می باشد که ما دراین مقاله به بررسی آن می پردازیم.

مقدمه

 نیاز موسسات و جمعیت ها به قراردادن ذمه، دین و دارایی برای آنها امری بدیهی است زیرا اهداف و مصارف این مراکز با هدف و مصرف شخصی گردانندگان این مراکز،تفاوت دارد.

شرکت ها دوقسمند: شرکت های عادی و شرکت های قانونی.() برای شرکت های عادی، شخصیت معنوی اعتبار نمی شود و ذمه یا اموال درحق آنها فرض نمی گردد چرا که آن چه وجود خارجی دارد همان شرکا هستند یعنی اشخاص حقیقی که خود دارای اموال و ذمه می باشند درحالی که شرکت های قانونی دارای شخصیت معنوی اند و حق ملکیت دارند و حق به نفع یا ضرر آنها ثابت می شود.

در این جا این پرسش پیش می آید که شرکت چه نیازی به ذمه و املاک و شخصیت معنوی دارد؟ اگر شرکت به گروهی از افراد باز می گردد و نفع و ضرر آن متوجه ایشان است، چرا ما همانند شرکت های عادی به ذمه و ملکیت همین شرکا،بسنده نمی کنیم؟ ازاین رو فرض قانونی بودن شرکت چه ارزشی دارد؟ پاسخ این پرسش به نتایجی بستگی داردکه برثبوت ملک و ذمه برای شرکت، مترتب می شود مانند موارد زیر:()

1. طلبکاران شرکت، به صورت مستقیم برمال شرکت حق دارند و می توانند بی آن که طلبکاران شخصی شرکا مزاحم آنها شوند حق خود را از مال شرکت استیفا کننددرحالی که اگر فرض شود مال شرکت، ملک شایع شرکاست نه ملک شخصیت حقوقی شرکت، طلبکار شرکت درحقیقت طلبکار شرکا می شود و با او همانند دیگر طلبکاران شخصی شرکا رفتار می شود بنابر این اگر شرکا ورشکست شوند، بین این طلبکار وسایرطلبکاران فرقی نخواهد بود بلکه تمام دارایی شخص مفلس چه در شرکت و چه درغیر شرکت، به طور مساوی برسهم طلبکاران تقسیم می شود.

2. بین طلب شخص از شریک وبدهی به شرکت، مقاصه واقع نمی شود بنا بر این اگرطلبکار شخص شریک، بدهکار به شرکت بود، حق ندارد بدهی خود به شرکت را درمقابل طلبی که از شریک دارد، ساقط کند زیرا طلبکار از شخص حقیقی طلب دارد ودرمقابل به شخص حقوقی دیگر بدهکار است نه به آن شخص تا این که تساقط یا تقاص به وجود آید هم چنین اگر بدهکار شخص شریک از شرکت طلبکار بود، حق ندارد از پرداخت حق شریک به این بهانه که با دین شرکت تقاص کرده،استنکاف کند.

اصل فرض گرفتن ملک و ذمه برای شرکت، یکی از آثار و نتایج فرض گرفتن شخصیت حقوقی برای شرکت است.

برای شخصیت حقوقی داشتن شرکت،آثار دیگری نیز برشمرده اند از این قبیل:()

1. شرکت به این اعتبار که شخص حقوقی است، حق مرافعه دارد. بنابر این می تواند علیه غیر یا شرکا اقامه دعوا کند چنان که غیر یا شرکا می توانند علیه شرکت به دادگاه شکایت کنند.

کار رسیدگی به دعاوی به نفع یا علیه شرکت را یک نفر به نمایندگی از شرکت برعهده می گیرد بی آن که نیاز باشد تمام یا برخی از شرکا دردعوا شرکت کنند زیرا شخصیت شرکت از شخصیت شرکای آن شرکت، متمایز است.

2. گاه محل استقرار شخصیت حقوقی با محل استقرار شرکا متفاوت است و آن مکانی است که مقر اصلی یا مرکز اداره آن شرکت درآن قراردارد درنتیجه مرافعات مربوط به این شرکت، به جایی ارجاع داده می شود که مقرشرکت درآن قراردارد ولی اگردعوا مخصوص یک بخش از بخش های شرکت باشد، می توانند آن را در محکمه ای طرح کنند که در محدوده همان بخش قرار دارد.

همچنین تابعیت شرکت با تابعیت شرکا ارتباط ی ندارد. تابعیت آن عادتا همان تابعیت دولتی است که مرکز اداره اصلی شرکت در آن قرار گرفته است. بنابر این شرکت هایی که درخارج بنیان گذاری شده و مرکز اداره آن در کشوری بیگانه درنظر گرفته می شود، به عنوان شرکت های بیگانه تلقی می شوند و قانون دولتی شامل آن خواهد شد که تابعیت شرکت به آن انتساب پیدا می کند.

دراین جا لازم است بررسی کنیم که آیا فقه اسلامی چنین شخصیت حقوقی و اموال وذمه و احکام آنها را که عادتا درفرهنگ و حقوق غربی تولد یافته است، به رسمیت می شناسد یانه؟

درآغاز، وجود پاره ای از این احکام که درفقه اسلامی موضوع ندارند بعید به نظر می آیداز قبیل فرض وطن یا تابعیت برای یک شرکت آن هم به صورت مستقل از وطن یاتابعیت شرکا زیرا اسلام اساسا تعدد وطن یا تعدد تابعیت را نمی پذیرد و وطن در بحث تمام وشکسته بودن نماز، با مقصود ما دراین جا متفاوت است بنابر این درمحل بحث، موضوعی برای بحث از وطن یا تابعیت شرکت باقی نمی ماند.

چنان که در آغاز بعید می دانیم که درامکان فرض کردن شخصیتی حقوقی برای امثالاین امور و اموال و ذمه ها شکی وجود داشته باشد زیرا چنان که بیان شد این امور اعتباری است و اعتبار به موونه زیادی نیاز ندارد.

هم چنین اثبات وجود برخی از مصادیق به صورت اجمال برای این امور اعتباری درفقه اسلامی آسان است زیرا نمونه های آن بسان اموال وقف، ملکیت زکات برای فقرا، اموال منصب امامت یا دولت، ملکیت مسلمانان نسبت به زمین های خراج ووقف برجهات، درفقه اسلامی شناخته شده است.

بحث در این است که آن چه را امروزه عرف عقلایی به عنوان شخصیت های حقوقی به رسمیت شناخته و آثار و احکامی را همانند ملکیت یا ذمه یا چیزهای دیگر برای این شخصیت ها درنظر گرفته است، آیا می توانیم آن را با توجیه صحیح فقهی منطبق با ادله فقه اسلامی، اثبات کنیم یا نه؟

استاد مصطفی زرقا() معتقد است که این شخصیت های حقوقی و احکام آنها برحسب مبانی فقه اسلامی صحیح است. وی درابتدا به اختصار،برخی از مصادیق شخصیت حقوقی را در فقه اسلامی برمی شمرد آن گاه برخی از مصادیق شخصیت حقوقی را یاد کرده و اذعان می کند که این مصادیق درفقه اسلامی دارای ملکیت و ذمه می باشند. سپس از مجموع این مطالب چنین نتیجه می گیرد که تمام شخصیت های حقوقی و احکام مفصل آن در غرب،با مبانی فقه اسلامی موافق و همسو است و اگر فقهای پیشین از مصادیق یا احکام این شخصیت ها سخنی به میان نیاورده اند، بدین خاطر بوده که از شکل های جدیدشرکت های مختلف و شیوه های متفاوت اقتصادی شناختی نداشته اند چرا که راه های پیدایش و حدود مسوولیت چنین شرکت هایی در اثر عرف ودگرگونی اقتصادی جدیددراروپا، پدیدار شده است. نو بودن این مصادیق به این معنانیست که این شخصیت های حقوقی و احکام آنها با مبانی فقه اسلامی، همسو نمی باشند.

ایشان درآغاز، دو نمونه برای شخصیت های معنوی در فقه اسلامی برشمرده است:

1. درنصی از پیامبر اکرم(ص) نقل شده است: المسلمون اخوه تتکافا دماوهم ویسعی بذمتهم ادناهم وهم ید علی من سواهم، () خون های مسلمانان برابر است وکم ترین آنها ذمه دیگران را برعهده دارد و آنان درمقابل دیگران یک دستند. سپس می گوید:

عبارت یسعی بذمتهم ادناهم دلیل آن است که مجموع امت بسان یک شخصیت واحد،معتبر شده و پرداخت و عهده داری این ذمه در هر فرد از آنها، تبلور یافته است.

2. حقوق عمومی و امور حسبیه ای که فرد می تواند به حاکم شکایت کند، مانندکیفرحدود،دورساختن اسباب اذیت مردم از سرراه، از بین بردن غش دراموال وجداساختن بین زن و مردی که پس از طلاق، همچنان با هم زندگی می کنند و نیز موارددیگر،درتمام این موارد خود مدعی و دادخواه ارتباط ی با موضوع ندارد، یا ضرری متوجه او نیست که با این مرافعه آن را از خود دور سازد. درحالی که درصحت خصومات ودادخواست ها درحقوق فردی، وجود این خصوصیت ها شرط است. اینهاهمه بیانگر آن است که می توان برای آن مصلحت عمومی که با همین نام برای خود حق دادخواست قائلاست، یک شخصیت حکمی تصور نمود.

اما آنچه ایشان به عنوان نمونه هایی ذکر می کند که با استناد به آن می توان به طور کامل به وجود معنای حقوقی جدید برای شخصیت حکمی در فقه اسلامی اعتراف کرد، سه نمونه است:

1. شخصیت بیت المال

بیت المال که سرمایه عمومی دولت است، شرع اسلامی آن را ازمال و ملک شخصی حاکم جدا دانسته است بنابر این شریعت، بیت المال را دارای قوام حقوقی مستقل اعتبار کرده است که مصالح امت را دراموال عمومی تحقق می بخشد. از این رو بیت المال مالک می شود یا مال آن به ملک دیگران درمی آید یا ذمه را می پذیرد وزکات عاری از ارث یا وصیت را استحقاق پیدا می کند و می تواند به عنوان یک طرف خصومت ودعوا مطرح گردد. البته درتمام این موارد، امین بیت المال به نیابت ازحاکم، مسوولیت انجام دادن این امور را به عهده می گیرد. بلکه باید گفت: بیت المال به اقسام و بخش هایی تقسیم می شود که هریک دارای حقوق و اموالی است و بعید نیست که هریک از اقسام آن، جدای از قسم دیگر و در ضمن شخصیت اصلی بیت المال عمومی،به نوبه خود دارای شخصیت حکمی باشد زیرا هر قسم دارای استحقاق و احکام ویژه خود است و نمی توان از یک قسم به صورت مخلوط برای دیگری خرج کرد اما برای این کار می توان از بخش های مختلف بیت المال برای سایر بخش ها قرض گرفت چنان که اندیشه قانونی مالی جدید درتنظیم خزینه عمومی دولت و بخش های آن چنین است.

2. شخصیت وقف

نظام وقف دراسلام، براساس اعتبار شخصیت حکمی برای وقف به معنای حقوقی جدید، مبتنی است. درنتیجه وقف دارای ملکیتی است که قابل تملیک وتملک و ارث و هبه و نظایر آن نیست چنان که هرچه را که وقف برآن متوقف است،می پذیرد و خود استحقاق پیدا می کند و دیگران نیز علیه آن استحقاق پیدا می کنند. عقودحقوقی مانند اجاره و بیع و غله و استبدال و بین وقف و مردم انجام می گیرد که متولی وقف در این امور متولی آن است. متولی، مسوول حفظ حقوق وقف دربرابر قوه قضائیه است چنان که با پرداخت قیمت از سرمایه وقف، نیازهای آن را خریداری می کند و وقف مالک آنها می شود. هم چنین متولی درهنگام نیاز می تواند با اجازه قاضی از وقف استقراض کند.

3. شخصیت دولت

فقها احکامی را برای تصرف حاکم مقرر داشته اند که تفسیر آنها تنهازمانی قابل تصور است که برای دولت یک شخصیت عمومی حکمی در نظر گرفته شود ورئیس دولت و نمایندگان او که کارمندان بخش های مختلف دولتی اند، هریک درهمان بخشی که مربوط به حوزه کاری اوست اعم از بخش های خارجی، داخلی ومالی، این مسوولیت را به عهده بگیرند. پاره ای از این احکام عبارت است از:

الف)

 درحوزه روابط خارجی گفته اند: هر مصلحت یا پیمانی را که امام منعقد کرده باشدبرای مردم محترم و الزام آور است و مادامی که زمان پیمان منقضی نشود، مخالفت آن ازسوی امام یا مردم جایز نیست مگر آن که پس از هشدار و مهلت دادن از نظر شرعی، آن پیمان دچار کاستی شود یا طرف دیگر، پیمان خود را بشکند. هم چنین اگر امام مناطقی رابا صلح فتح کرده باشد، باید به مقتضای صلح درآن منطقه عمل کند و امامی که پس از اومی آید، حق تغییر این صلح را ندارد. طبق این احکام،دولت از نظر سیاست خارجی به عنوان شخص حکمی، شناخته شده که امام نماینده آن است و به اسم آن براساس نظریه های جدید حقوق جهانی پیمان می بندد.

ب)

 درحوزه روابط داخلی گفته اند: قضات و کارگزاران (کارمندان) با مرگ حاکمی که آنها رامنصوب کرده است، عزل نمی شوند.

ج)

 درحوزه امور مالی که ذمه مالی درشخصیت دولت بروز پیدا می کند، گفته اند:

اگر قاضی در قضاوتش به گونه ای خطا کند که قابل جبران نباشد، ضمان بر عهده بیت المال است.

مقتضای ا ین نصوص و نظایر آنها این است که فقها دولت را به عنوان شخصیت حکمی دارای اهلیت و ذمه مستقل از شخصیت افراد امت، اعتبار بخشیده اند. دولت از نگاه آنان دارای اموال خاص و مستقل از اموال امت است هرچند مال دولت که همان بیت المال است از سوی امت به این خزانه واریز می شود.

آن گاه استاد زرقا بحثی را در باره شخصیت حکمی و انواع و احکام آن از نگاه قانونی مطرح کرده و می گوید: با مراجعه به قواعد فقهی در شریعت اسلامی و مطالبی که بیان کردیم،روشن می شود که نظریات جدید حقوقی و احکام قانونی که امروزه درباره شخصیت حکمی معتبر شناخته شده اند، همگی باقواعد فقه شرعی منطبق است و اگر این موسسات دارای شخصیت حکمی قانونی در زمان فقهای پیش از ما وجود داشتند،فقها همین احکامی را که شریعت نظایر آن را در باره شخصیت دولت و بیت المال ووقف بیان کرده است چنان که پیش از این گفتیم برای این موسسات نیز بیان می کردند. بنابر این احکام قانونی متعلق به اشخاص حکمی عام و خاص، مثل جمعیت هاو موسسات، قابلیت آن رادارد که درمتن فقه و کتاب های فقهی، جای داده شود.

به نظر می آید پاره ای از مثال های استاد زرقا خالی از مناقشه نیست او بیت المال و دولت رادارای شخصیت معنوی دانسته، آن گاه درحوزه مالی دولت، به احکام مربوط به بیت المال مثال زده که خالی از مسامحه نیست زیرا اگر بیت المال به دولت یا اموال عموم مسلمانان برگشت داشته باشد، شخصیت معنوی، همان شخصیت دولت یا شخصیت عموم مسلمانان خواهد بود نه شخصیت بیت المال. این که ایشان برای بخش های بیت المال شخصیت های حقوقی مختلف فرض کرده، قابل تامل است زیرا درواقع توزیع اموال بیت المال براقسام و بخش ها به دو صورت انجام می گیرد:

در شکل نخست، تقسیم اموال بیت المال حتی از نظر عرف عقلایی بیش از صرف یک تنظیم برای مصارف نیست مثلا تاجری که دارای اموال متفاوت و فراوانی است که برای دقت حساب و تنظیم امور مالی خود، حساب های مختلفی را برای بخش های مختلف مالی در نظر می گیرد تا هربخش از اموالش را درهمان مصرف های مشخص شده به کاربندد و اگر بخواهد از روی اتفاق، مالی که برای یک قسم مشخص کرده برای قسم دیگری مصرف نماید، دکین این قسم را برقسم دیگر در نظر می گیرد، آن گاه از اموال آن قسم که ازآن قرض گرفته دین قسم دیگر را می پردازد نه به این معنا که این حقیقتا دین است، یا هرقسم دارای شخصیت حقوقی ویژه خود است بلکه صرفا به معنای ترتیب وتنظیم حساب است، نه بیشتر.

در شکل دوم جهتی که نسبت به برخی از اقسام بیت المال مالکیت دارد، با جهتی که نسبت به قسم دیگر مالکیت دارد متفاوت است مثل آن که بخشی از مال از سود زمین های خراج باشد بنا بر این که این سودها ملک مسلمانان است و بخش دیگر زکات باشد که ملک مستمندان است. و همین طور اگر بگوییم: هریک از اقسام شش گانه مصرف زکات یک ششم زکات رامالک می شوند و برابری بین آنها دراین تقسیم لازم است.

این شکل نیز به معنای ثبوت شخصیت حقوقی برای هر قسم نیست بلکه به معنای شخصیت معنوی برای آن جهات است.

آن چه که وی درحوزه روابط داخلی دولت برشمرده است، چند وچون مفهومی آن ازنظرعرف و عقلا منحصر به آن نیست که برای منصب امامت شخصیت حقوقی فرض شودبلکه درنظر عرف و عقلا چنین مفهومی را درجایی می توان فرض کرد که امامت دارای معنای ولایت باشد یعنی جایی که شخص امام از جانب خداوند منصوب است چنان که دیدگاه شیعه این است یا آن که طبق نظر دیگر، امام از جانب توده مردم منصوب باشدو ولایت، پس از مرگ امام را نیز در برگیرد به این معنا که ولایت اگرچه مخصوص زمان حیات آن امام است، اما تنها تصرفاتی را شامل نمی شود که او درزمان حیات خود انجام داده است بلکه مواردی را نیز در برمی گیرد که پس از وفات او امتداد دارد از قبیل نصب قضات و قیم ها و کارگزاران. دراین صورت کسی که از طرف امام پیشین منصوب شده پس از وفاتش عزل نخواهد شد مگر از سوی امام جدید عزل شود.

 

اما روایت نبوی« یسعی بذمتهم ادناهم» نیز در این که شخصیت معنوی برای مسلمانان، فرض شود، وضوحی ندارد بلکه می توان گفت: منظور این است که شخصیت مسلمان هر چند که فروتر فرض شود بردیگران واجب است تا در تامین همگانی،او را درآنچه به هر شخصیت (نیابت کردن از همه در امان دادن) داده شده برابر گیرند. به بیان دیگر، تفسیری که استاد زرقا در این جا بیان کرده درحقیقت به معنای التزام به دو چیزاست که هریک از آنها به تنهایی خلاف اصل است: یکی فرض شخصیت معنوی برای مسلمانان ودیگری فرض نیابت هریک از آنها از شخصیت معنوی درامان دادن. درحالی که برای این تفسیر التزام به امر دوم (یعنی صرف نیابت) به تنهایی کافی است و دیگر به امر اول که فرض گرفتن شخصیت معنوی است نیازی نیست زیرا مامی توانیم چنین فرض بگیریم که اسلام به هرفرد مسلمان نیابت از تمام مسلمانان را برای دادن ذمه وامان عطا کرده است بی آن که لازم باشد برای مسلمانان شخصیت معنوی را فرض کنیم و هریک از آنها را نایب ازآن شخصیت معنوی بدانیم.

اما تفسیر فرض طرح دعوا در حقوق عمومی و حدود و نظایر آن نزد قاضی نیزمنحصردرجایی نیست که برای مصلحت عمومی یک شخصیت معنوی درنظر بگیریم تا بااین اسم، حق دعوای خود را دنبال کند زیرا اموری که هرمسلمانی می تواند به رغم فقدان ارتباط شخصی خود او با موضوع دعوا آن را پیش قاضی ببرد، بردوقسم است:

1.حقوق عمومی مسلمانان که بر والی محافظت برآن و تفتیش از حقیقت حال آن درمواقع شک واجب است نظیر حفظ امنیت شهرها و آسایش مردم. دراین جا دلیلی نداریم که طرح دعوای اخلال به امنیت و آسایش مردم توسط فردی علیه دیگری بی آن که ضرری متوجه مدعی باشد را در مرافعات متداول درباب قضاوت داخل بدانیم که برمدار قاعده بینه مدعی و قسم منکر می چرخد. فایده این دادخواست دراین جا تنها پدید آوردن احتمال اخلال به امنیت و آسایش مردم درذهن والی است و والی برای حفظ امنیت و آسایش مردم براساس اصل وجوب فحص و تفتیش، امنیت و آسایش مردم را به طور کامل فراهم می آورد.

2. درمورد گناهانی که موجب حد یا تعزیر است، نظیر بردن شکایت زنا یا لواط علیه شخصی به دادگاه، نیز دلیلی وجود ندارد که جزء مواردی از مرافعات متداول به شماررود که برمدار بینه و قسم می چرخد بلکه این قسم صرف گزارش دادن وقوع چنین رخدادی به حاکم است. از این رو اگر این گزارش با بینه ای همراه نباشد که مدعای خبر دهنده را اثبات کند، قاضی از مدعا علیه مطالبه قسم نمی کند وبراوچیزی ثابت نمی شود بلکه گاه برمدعی، حد قذف را جاری می کند بی آن که اجرای حد،منوط برقسم منکر باشد و اگر این اخبار به والی با بینه ای همراه باشد که برای اثبات جرم کافی است، زمینه برای اجرای حد یا تعزیر نزد قاضی تمام خواهد بود.این بر قاضی با قطع نظر از باب مرافعه و قضاوت بین دوطرف دعوا لازم است یعنی اگروقوع این جرم برای قاضی ثابت شود بی آن که مدعی ای دربین باشد اقامه حد یا تعزیر برقاضی واجب است و این ارتباط ی به باب قضا به معنای خاص ندارد.

آری به رغم همه این مناقشات، صحت برخی از مصادیقی را که استاد زرقا ذکر کرده است،انکار نمی کنیم ولی حتی اگر تمام مصادیقی که ایشان ذکر کرده تمام باشد،باز از نظر ما برای اثبات ادعای تمام شخصیت های معنوی و حقوقی وارد شده در حقوق غرب، با گستره فراخش در فقه اسلامی کافی نیست هرچند این مصادیق برای اثبات مقصود امثال استادزرقا براساس مبانی قیاس و استحسان و مصالح مرسله کافی باشد.

اما برای ما که این مبانی را مردود می دانیم این مقدار از بیان برای اثبات مقصود کفایت نمی کند بلکه باید بحث را ازابتدا بررسی کنیم.

حال که می خواهیم این مساله را از نو مورد بازنگری قرار دهیم، سزاوار نیست آن را همانندبرخی از نویسندگان مسلمان با نگاه خطا آلود بنگریم زیرا اینان از یک طرف برای نظام غربی و مفاهیم آن، عظمت و کمال قائلند و از طرف دیگر می خواهند کمال وعظمت اسلام را اثبات کنند. بدین جهت نظام های غربی و مفاهیم آن را بر اسلام تحمیل می کنند تا بدین طریق از اسلام دفاع کرده باشند و کار خود را شایسته می پندارند.

چنین خطایی در بسیاری از مفاهیم و امور از قبیل دموکراسی، براسلام تحمیل شده است به این خیال که این کار تعظیم و تمجید اسلام است چرا که به گمان اینها دموکراسی مثلاهمان نظام پیشرفته و کامل حکومت است.

به هرحال، برای اثبات شخصیت های حقوقی ثابت، طبق شیوه غربی و تصحیح آن طبق مبانی فقه اسلامی، سه راه وجود دارد:

راه اول:

تمسک به امضای شارع نسبت به این شخصیت های حقوقی و احکام آنها با این ادعاکه عدم ردع شارع، دلیل بر امضای آن است.

چنان که در بحث های اصولی اثبات کردیم، عدم ردع شارع از سیره عقلا و ارتکازعقلای همزمان با معصوم به میزانی که درهمان زمان در مقام عمل بروز یافته نشانه امضای اوست لیکن ازاین جهت قابل بحث است که آیا امضایی که با عدم ردع ثابت شده، مختص به مقداری است که درهمان وقت در قالب عمل بروز یافته یا آن که مقداری را نیز در برمی گیرد که در ارتکاز عقلایی نهفته است هر چند در آن زمان در مقام عمل بروز نیافته باشد؟ مثال آن، قانون مملک بودن حیازت است که در ذهن عقلا ارتکاز داشته و درمقام عمل در زمان معصوم به مقدار حیازت های جزئی که فرد غیر مجهز به ابزارهای نوین می توانست برآن دست یابد، تبلور یافته و شارع درباره آن سکوت کرده و از آن منع نکرده است. حال آیا این عدم ردع به معنای امضای مملکیت حیازت تنهادر همان مقدار متعارف در آن عصر بوده یا امضای اصل ارتکاز مملکیت حیازت با گستره وسیع آن می باشد؟

بنابراین حیازت های دامنه دار که امروزه با وسایل نوین پیدا شده، اگر در عصر معصوم می بودعقلا در همان زمان نیز به ملکیت از رهگذر آن حکم می کردند چرا که قاعده مرتکز نزد عقلادر باب حیازت از مقداری که درآن زمان درخارج تحقق می یافته وسیع تر بوده است ومحدود بودن دایره تملک با حیازت، ناشی از محدودیت توان بشری درآن عصر بوده است نه ناشی از تنگنای ارتکاز عقلا.

حال آیا امضایی که از ناحیه عدم ردع کشف شده، چنین ارتکاز گسترده ای را در برمی گیردیا نه؟ برخی براین باورند که امضای شارع ارتکاز عقلایی را با همه گستره وسیعش دربرمی گیرد و تنها به همان مقداری که با عمل بروز یافته، منحصر نمی گردد زیرا شان شارع تنهاتصحیح عمل فعلی مسلمانان نیست بلکه وظیفه اش تصحیح عمل ومفاهیم و مرتکزاتی است که مسلمانان در شوون قضایای مربوط به شریعت، به آن ایمان دارند. بنابر این سکوت شارع از این مرتکزات دلیل برامضای این مرتکزات باهمه گستره اش می باشد. طبق این دیدگاه د

/ 0 نظر / 5 بازدید