گونه های ششگانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت-قسمت اول

 

بی تردید، دیه از میان یکی از این شش چیز پرداخت می شده است: شتر، گاو، گوسفند، دینار، درهم و حله. این که دیه از میان همین دسته پرداخت می گردیده، از دیدگاه فقهی مطلبی پذیرفته شده و روشن نزد شیعیان و سنیان است، چنانکه در روایات معتبر بسیاری نیز آمده است. با این همه، آن را از چند جهت مورد بررسی قرار می دهیم:

1. تشکیک در دیه بودن حُلة

یکی از بزرگان، قدس سره، چنین نگاشته است:

«انّ العمدة فی کون مئتی حلة من افراد الدیة هو الاجماع و التسالم المقطوع به بین الاصحاب، و الا فهو لم یرد الاّ فی صحیحة ابن ابی عمیر عن جمیل و صحیحة ابن الحجاج ولا یمکن اثبات ذلک بهما; فان الاولی منهما موقوفة و لم یرو جمیل ذلک عن الامام، و اما الثانیة فان ابن الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابی لیلی عن النبی(ص) مرسلاً و لا عبرة بمسانید ابن ابی لیلی فضلاً عن مراسیله.»

دلیل اصلی بر این که دویست حُله در شمار گونه های دیه جای دارد، تنها اجماع و پذیرش همگانی و قطعی فقیهان شیعه است وگرنه چنین چیزی جز در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سویی دیگر، جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج نیز نه از امام که از ابن ابی لیلا از پیامبر به صورت مرسل، روایت کرده است. باید گفت که روایتهای دارای سند ابن ابی لیلا، اعتباری ندارند، چه رسد به حدیثهای مرسل او.

در این باره می توان چنین گفت: در صحیحه جمیل نام نبردن از امام(ع) بدان معنی نیست که روایت از امام نیست; زیرا: نخست آن که: این روایت مضمره است و نه موقوفه; زیرا اگر سند این گونه بود که: «ابن ابی عمیر گفته است که جمیل چنین گفت و یا از جمیل نقل کرده است که او گفت: درباره دیه هزار دینار...»، می توانستیم آن را موقوفه به شمار آوریم، ولی سند این روایت بدین گونه است: «ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج چنین نقل کرده که او درباره دیه گفته است: دیه هزار درهم و...». ظاهر جمله «درباره دیه گفت » این است که این، گفته جمیل است، چنانکه گفته باشد (قال فی الدیة:) و از این روی روایت، مضمره خواهد بود; زیرا در روایتهای مضمره تفاوتی میان این دو صورت نیست که ضمیر به گونه ای آشکار، چون «از او شنیدم یا به او گفتم »، و یا به صورت پنهان، مانند «گفت:»، آمده باشد.

دوم آن که: اگر با این همه، باز هم مضمره بودن این روایت را نپذیریم، باید گفت: جمیل خود از یاران برجسته امام صادق(ع) و حاملان حدیث او و از اصحاب اجماع بوده و دارای اصل روایی معروف و پذیرفته شده نزد همه عالمان است، چنانکه با مراجعه به کتابهای رجال روشن می شود و کسی که کتاب روایی او را نقل کرده (ابن ابی عمیر) روایتگر همین روایت، است و نیز خود این مطلب که ابن ابی عمیر این حدیث مضمره را از او نقل کرده است، نمایانگر آنند که این روایت از امام معصوم(ع) بوده و بلکه از جمله روایتهایی است که در اصل جمیل، یا همان مجموعه روایتهای او از امامان(ع)، می توان یافت; چرا که سند این حدیث یکی از همان سندهایی است که ابن ابی عمیر، با آن سندها، روایتهایی را از اصل جمیل نقل می کند. بنا بر این، نیاوردن نام امام(ع) از آن روست که حدیثهای نقل شده از این گونه اصول را به صورت بخشهای جدا از هم، در بابهای گوناگون فقهی پخش می کردند و بدین سان نام امام(ع) را در همه قسمتهای آن تکرار نمی کردند، این روش، بویژه در حدیثهای بلند، مانند روایتهای باب دیه انجام می گرفت. بنا بر این، تردید در صحیحه جمیل از این جهت ناشایسته می نماید. آری، مقدار حُلّه ها در آن تعیین نگردیده است، ولی هنگامی که اصل بودن حُلّه در کنار دیگر اقسام دیه ثابت گردد، مقدار آن نیز ثابت می شود; چرا که شیعه و سنّی همین مقدار را پذیرفته اند و با قیمت دیگر اقسام دیه در آن روزگار نیز هماهنگی دارد.

درباره صحیحه ابن حجاج نیز باید گفت: آنچه در آن آمده چنین است:

«قال: سمعت ابن ابی لیلی یقول: کانت الدیة فی الجاهلیة مئة من الابل فاقرّها رسول اللّه(ص)، ثم انّه فرض علی اهل البقر مئتی بقرة و فرض علی اهل الشاة الف شاة تثنیة و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشرة آلاف درهم و علی اهل الیمن الحلل، مئتی حلّة.

قال عبدالرحمن: فسالت ابا عبداللّه(ع) عمّا روی ابن ابی لیلی، فقال: کان علی(ع) یقول: الدیة الف دینار و قیمة الدینار عشرة دراهم و عشرة آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی مئة من الابل و لاهل السواد مئة بقرة او الف شاة.»

عبدالرحمان بن حجاج گفته است که از ابن ابی لیلا شنیدم که می گوید: دیه در روزگار جاهلیت صد شتر بود که پیامبر(ص) نیز آن را تایید فرمود. سپس آن حضرت بر آنان که گاو دارند دویست گاو و بر گوسفند داران هزار گوسفند که دو سال از سن آنها گذشته باشد و بر دارندگان زر، هزار دینار و دارندگان نقره، ده هزار درهم و بر اهل یمن ویست حلّه،مقرر فرمود.

عبدالرحمن می گوید: از امام صادق(ع) از آنچه ابن ابی لیلا گفته بود پرسیدم، حضرت فرمود: امیرالمؤمنین(ع) می فرمود: دیه، هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم. [دیه] برای شهرنشینان ده هزار درهم و برای بیابان نشینان صد شتر و اهل سواد[= مردم عراق یا مطلق روستانشینان] صد راس گاو یا هزار گوسفند.

گفته می شود: این که امام(ع) از حُلّه ها نامی به میان نیاورده خود دلیل بر آن است که از اقسام دیه نیست، چرا که اگر بود می بایست بیان گردد، بویژه آن که حضرت در صدد توضیح جزئیات دیه بوده است.

از سویی دیگر، بر عکس این نیز گفته می شود که مقصود امام(ع) نسبت دادن آنچه ابن ابی لیلا به صورت مرسل از پیامبر نقل کرده است، به امیرالمؤمنین(ع) بوده تا برساند که آن حضرت سرچشمه این حکم بوده و کسانی چون ابن ابی لیلا، حتی در بازگو کردن حدیث هم درباره امیرالمؤمنین(ع) کینه می ورزند. بدین سان، گویا امام صادق(ع) جزئیات آمده در آن حدیث را تایید کرده، ولی آن را کوتاه کرد و بخشی را ناگفته گذارد; چه، اگر حلّه از دارندگان آن پذیرفته نبود، بر امام(ع) بود که آن را توضیح دهد، زیرا:

نخست آن که: میان آنچه خود می فرماید و آنچه ابن حجاج از ابن ابی لیلا شنیده است، هماهنگی باشد.

دوم آن که: در ذهن پرسش گر و دیگران این بود که حلّه از دیه است و سکوت از نفی آن، بویژه این که از مقررّات نبوی شمرده شده است، ظاهر در تایید و پذیرش همان روایت ابن ابی لیلا خواهد بود. پس این روایت را می توان از جمله دلایل بر این گرفت که حلّه از اقسام دیه است.

با این همه، انصاف آن است که بگوییم: این روایت بر هیچ یک از نفی یا اثبات مطلب، دلالتی نداشته و از این جهت، ساکت یا مجمل است; چرا که شاید امام(ع) خواسته است که ذهن ابن حجاج را از استناد کردن به گفته های کسی چون ابن ابی لیلا باز دارد و از این روی خود به گونه ای مستقل، حکم مساله را از امیر اهل بیت(ع) نقل کرده است. پس این روایت مانند آن است که از آغاز خود معصوم(ع)، چنین روایتی را فرموده باشد، که حکم حُلّه را ناگفته رها کرده است.

ناگفته نماند که این روایت، در کتابهای اربعه و مقنع مرحوم صدوق، با عبارت «صد حلّه » آمده است، در حالی که صاحب وسائل الشیعة آن را از همه این کتابها با عبارت «دویست حلّه » نقل می کند، چنانکه در همین کتاب عبارت «صد گاو» آمده، ولی در آن کتابها عبارت «دویست گاو» یافت می شود و چنین بر می آید که از اشتباه نسخه برداران باشد.

2. تخییر در پرداخت گونه های ششگانه دیه

آیا گونه های ششگانه دیه به گونه ای قرار داده شده که شخص بزهکار می تواند هر کدام را که بخواهد بپردازد یا هر یک از این اقسام تنها بردارندگان همان نوع واجب می شود و هر گاه از پرداخت آن ناتوان باشد، می تواند از گونه های دیگر بپردازد؟ مشهور در میان متاخران همان دیدگاه نخست است و بلکه آن را اجماعی خوانده اند. در کتاب جواهر الکلام چنین آمده است:

«کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتاخرین، بل عن صریح الغنیة و ظاهر السرائر و المفاتیح الاجماع علی ذلک; فلیس للولی الامتناع من قبول احدها مع بذله و ان لم یکن الباذل من اهل المبذول »

چنانکه در میان فقیهان ما معروف و بلکه میان متاخران اجماعی است، بلکه از عبارت صریح غنیه و ظاهر سرائر و مفاتیح نیز اجماع بر آن نقل گردیده است. بنا بر این، هر یک از گونه های را که بپردازند، صاحب حق نمی تواند از پذیرش آن سرپیچی کند، هر چند پرداخت کننده از دارندگان آن نوع نباشد.

دیدگاه دوم به ظاهر عبارتهای بیشتر پیشینیان نسبت داده شد. در این باره در جواهر چنین آمده است:

«نعم عن ظاهر المقنع و المقنعة و النهایة و الخلاف و المبسوط و المراسم و الوسیلة و القاضی انّها علی التنویع بل فی کشف اللثام نسبته الی عبارات کثیر من الاصحاب.»

آری، ظاهر عبارتهای مقنع، مقنعه، نهایه، خلاف، مبسوط، مراسم، وسیله و قاضی چنین است که بر مبنای دسته بندی[برحسب گونه های متفاوت اهل هر یک از انواع] است، بلکه در کشف اللثام آن را عبارتهای بیشتر فقیهان ما نسبت داده است.

شاید ظهور یادشده از آن روی باشد که در کتابهایشان چنین آمده است که: اگر قاتل از دارندگان شتر باشد، صد شتر از او گرفته می شود و اگر از گوسفندداران است، هزار گوسفند و اگر گاودار باشد، دویست راس گاو و اگر اهل حُلّه است، دویست حُلّه و اگر اهل زر باشد، هزار دینار و از اهل سیم ده هزار درهم. چنین تعبیری در نوشته های بیشتر پیشینیان، چون مرحوم مفید در مقنعة و مرحوم شیخ در نهایه آمده است، بلکه در کتاب مبسوط به روشنی سخن از تعیین نوع گفته است:

«و کل من کان من اهل واحد من ذلک، اُخذ منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر»

هر بزهکاری که از دارندگان یکی از گونه های دیه باشد، در صورت داشتن، همان، را از او باید گرفت و گرنه یکی از انواع دیگر را.

بی تردید آنچه فقیهان متاخر برگزیده اند و بزهکار را مخیّر دانسته اند، نتیجه اصل عملی است، البته تا آن هنگام که دلیلی بر تعیین نیابیم; زیرا از آغاز شک در این است که آیا یکی اقسام دیه به صورت تعیینی به عهده بزهکار آمده است، یا خیر و اصل این است که چنین نباشد، پس چیزی جز بر عهده آمدن جامع این اقسام ثابت نمی شود که این همان تخییر است.

بنابراین، نتیجه اصل عملی همان تخییر است، چنانکه برآیند اصل لفظی که از روایات برگرفته می شود نیز چنین است. روایاتی که در آن برخی از گونه های دیه بر برخی دیگر عطف گردیده است، مانند روایت علاء بن فضیل و صحیحه حلبی نیز، چنانکه نتیجه هماهنگ سازی وجمع عرفی میان روایاتی که تنها برخی از گونه های دیه را در بردارد، با آن دسته از روایاتی که دیگر گونه ها را آورده است، همین خواهد بود; چرا که از اطلاق هر کدام، که خواستار تعیین و بسنده نبودن غیر آن است، با توجه به روشنی هر یک در کافی بودن آنچه خود در بردارد، دست بر می داریم و در نتیجه تخییر، ثابت می گردد. چنانکه در صحیحه حلبی و جمیل و نیز روایات دیه بزه پایین تر از کشتن چنین است، بدین سان که در بیشتر این روایات اندازه دیه را تنها با درهم و دینار آورده اند، گرچه در برخی، تنها با شتر معین گردیده است، مانند: صحیحه ابان و حدیث ابن سنان، بلکه صحیحه حکم بن عتیبه به روشنی دلالت بر تخییر میان گونه های دیه پس از آمدن دین اسلام دارد.

با این همه، روایات دیگری را می توان یافت که از آنها قول به تعیین استفاده می شود و پیشینیان نیز از ظاهر برخی روایات همین را دریافته و برگزیده اند. این روایات را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

دسته نخست: روایاتی با تعبیراتی این گونه که بر شترداران، شتر و بر شهرنشینان، درهم و بر اهل سواد، گوسفند و... واجب است، چنانکه در صحیحه پیشین ابن حجاج دیده ایم. نیز روایات دیگری با این تعبیر که این اقسام از آنان گرفته می شود، چنانکه درصحیحه پیشین جمیل آمده است.

پاسخ: ظاهر این تعبیرات، تخفیف و آسان سازی کار برای دارندگان این اجناس است و نه تعیین; از این روی، در صحیحه حجاج آمده است: «لاهل الامصار الدراهم و لاهل السواد الغنم...» برای شهرنشینان، درهم و برای اهل سواد، گوسفند... [که آوردن لام نشانگر اختیاری بودن است]. در صحیحه ابن سنان نیز آمده است:

«فالدیة اثنا عشر الفاً او الف دینار اومئة من الابل، و ان کان فی ارض فیها الدنانیر فالف دینار، و ان کان فی ارض فیها الابل فمئة من الابل، و ان کان فی ارض فیها لادراهم فدراهم بحساب ذلک; اثنا عشر الفاً»

دیه، دوازده هزار یا هزار دینار یا صد شتر است. اگر در سرزمینی باشد که در آن دینار [رایج] است، هزار دینار و اگر در سرزمینی است که در آن شتر [فراوان ] است، صد شتر و اگر در جایی است که در هم [رایج] است، به همین اندازه درهم که دوازده هزار است.

این حدیث، هر دو تعبیر را با هم آورده است; نخست تخییر میان اقسام و سپس آسان کردن کار بر دارندگان هر یک از اجناس که در سرزمین آنان یافت می شود که به همان اندازه باید بپردازند. ظاهر این روایت آن است که بزهکار از آنچه نزد او و در سرزمین اوست می پردازد وگرنه در صورت تعیین باید گفت کسی که در منطقه اش چیزی از اقسام یاد شده نباشد، پرداخت دیه بر او واجب نیست که این هم پذیرفتنی نیست.

افزون بر همه اینها، روایتی چون صحیحه حکم بن عتیبه با روشنی، تخییر را می رساند و اگر بپذیریم که این دسته از روایات ظاهر در تعیین بر دارندگان هر قسم است، به کمک آن صحیحه از چنین ظهوری دست کشیده و آن را به معنای تخفیف و آسان سازی می گیریم.

دسته دوم: روایاتی که ظاهرشان ترتیبی بودن دیه مغلّظه [= دیه همراه با دشواری و تشدید مجازات] در موارد عمد و شبه عمد است که نخست، شتر را تعیین کرده و در صورت نبودش، نوبت به گاو و گوسفند می رسد. این دسته در بردارنده روایات چندی است که در میان آنها، احادیث معتبر نیز وجود دارد: صحیحه معاویة بن وهب:

صحیحه ابی بصیر:

صحیحه معلی بن عثمان:

روایت زید شحام:

روایت ابی بصیر:

در صحیحه معاویة بن وهب آمده است:

«قال: سالت ابا عبداللّه(ع) عن دیة العمد فقال: مئة من فحولة الابل المسانّ، فان لم یکن فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم.»

از امام صادق(ع) درباره دیه [قتل] عمر پرسیدم، حضرت فرمود: صد شتر نر که اخل شش سالگی شده باشد، اگر یافت نگردید، به جای هر شتر، بیست گوسفند نر.

پاسخ: این روایات دلالتی بر تعیین شتر در دیه به صورت مطلق ندارند; چرا که روایات بسیاری به روشنی، گویای معین نبودن آن است بر کسی که اهل شترداری نیست، بلکه از دیدگاه فقهی، حتی در قتل عمد نیز چنین چیزی قطعی است. ظاهر این روایات، تنها در نظر گرفتن تشدید مجازات مقرر شده در دیه قتل عمد و شبه عمد است که حتماً باید شتر، دارای پنج سال تمام باشد، خواه خود آن را بپردازد و خواه همپای آن در قیمت، از دیگر اجناس. از این روی، در برخی روایات آمده است: «همپای بهای آن از گاو» یا «بیست گوسفند نر به جای هر شتر» یا «هزار کبش » که همان گوسفند بزرگ نر است. در پایان صحیحه ابن سنان، که درباره دیه دشوار و شدید در قتل شبه عمد است، چنین آمده «بهای هر ناب از شتر بیست گوسفند است » که ناب همان شتر بزرگ و سالخورده را گویند. حاصل سخن آن که این روایات درباره لزوم رعایت قیمت دیه دشوار در قتل عمد است که اگر بخواهند از غیر شتر بپردازند، یا باید شمار بیشتری پرداخته شود و یا سنّ آن حیوانات بیشتر باشد که در نتیجه گران تر خواهند بود. سخن در این باره نیز ارتباطی با مساله تعیین یا تخییر میان انواع ششگانه ندارد. بنا بر این، دیدگاه درست در این جهت همان نظر متاخران است که بزهکار را در گزینش میان گونه های ششگانه آزاد می دانند.

3. اصل در دیه چیست

کدام یک از اقسام ششگانه دیه اصل است و کدام جایگزین؟

گفته روشن گروهی از فقیهان این است که همه این شش قسم، خود اصل است. در مبسوط چنین آمده:

«و کلّ واحد من هذه الاجناس اصل فی نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض »

هر یک از این گونه ها خود اصل است و برخی از آنها به جای دیگری نیست.

و در شرایع چنین آمده:

«و هذه الستّة اُصول فی نفسها و لیس بعضها مشروطاً بعدم بعض، و الجانی مخیّر فی بذل ایّها شاء»

این شش قسم هر یک اصل است و هیچ یک بسته به نبود دیگری نیست و بزهکار در پرداخت هر کدام از آنها آزاد است.

مقصود از اصل بودن اقسام و بدل نبودن آنها ممکن است این باشد که هیچ یک در طول دیگری نبوده و هنگام بازپرداخت هر کدام، نیازی به توافق با بزه دیده یا نایاب بودن آن نیست. این معنی از عبارت شرائع بر می آید چرا که پس از اصلی خواندن همه اقسام هیچ یک را بسته به نبودن دیگری ندانسته و بزهکار را در پرداخت هر کدام از آنها آزاد گذاشته است.

احتمال دیگر در معنای اصلی بودن اقسام دیه این است که هر یک از آنها خود، دیه و درازای شخص مقتول است و نه بدل از دیه. به این معنی که برخی از اقسام، به جای دیه و همپای آن در بها و ارزش مادی باشد که قانونگذار اسلام به دارندگان آن قسم اجازه داده تا آن را حتی از آغاز به گونه ای تخییری به جای دیه بپردازند. مقصود مرحوم شیح طوسی از اصلی بودن همین است، نه معنای پیشین; زیرا ایشان قائل به تعیین است، نه تخییر. گواه این سخن روشن بودن گفتار خود او در پایان بحث دیه قتل است: «قد قلنا انّ عندنا ستّة اُصول، کل واحد اصل فی نفسه و لیس بعضها بدلاً عن بعض، بل کل واحد منها بدل عن النفس; و هی: مئة من الابل، او الف دینار، او عشرة آلاف درهم، او مئتا بقرة، او الف شاة من الغنم، او مئتا حُلّة; و کل من کان من اهل واحد من ذلک اُخذ ذلک منه مع الوجود، فاذا لم یوجد، اُخذ احد الاجناس الاُخر، و سواءً کانت بقیمة الابل اودونها او فوقها»

پیشتر گفته ایم که شش قسم نزد ما پذیرفته است که هر کدام خود، اصلی است و هیچ یک بدل از دیگری نیست، بلکه هر کدام به جای جان شخص مقتول است. این اقسام عبارتند از: صد شتر، هزار دینار، ده هزار درهم، دویست راس گاو، هزار راس گوسفند، دویست حُلّه. هر کس که اهل و دارنده یکی از این اقسام باشد، در صورت یافت شدن، همان را از او می ستانند و اگر یافت نشود از دیگر اجناس می گیرند، خواه بهایش همسان قیمت شتر باشد و خواه کمتر یا بیشتر.

اصلی بودن به معنای نخست، در سخن ما در جهت دوم باز می گردد که از روایات چنین دریافتیم که بزهکار از آغاز میان اقسام ششگانه آزاد است تا پرداخت دیه بر او آسان باشد.

هدف ما در جهت سوم، روشن ساختن این مطلب است که کدام یک از اقسام دیه اصلی به معنای دوم است; چرا که اگر ثابت شود که برخی از آنها اصل و دیگری بدل و جایگزین آن در ارزش مادی است، دونتیجه مهم را در پی خواهد داشت: نخست این که در هنگام پرداخت دیه، اگر چیز غیر اصلی را برگزید، ناچار باید ارزش و بهای اصل را در نظر بگیرد; مثلاً اگر گوسفند باشد، باید به اندازه قیمت صد شتر باشد نه کمتر، این خود به دو گونه ممکن است:

1. شمار چیزی که جایگزین است، موضوعیت داشته و باید مثلاً به جای صد شتر، هزار گوسفند که همپای قیمت آن باشد، بپردازد. پس اگر بهایش کمتر از آن باشد کافی نیست، چنانکه پرداختن گوسفندانی کمتر از هزار راس نیز چنین است، هر چند به قیمت صد شتر باشد.

2. این که جایگزین باید به شمار معینی باشد، فقط راهی است برای برابری قیمت آن با اصل. پس همه معیار آن است که اقسام پنجگانه دیگر همسان بهای صد شتر باشند، هر چند شمار آنها از آنچه درروایات آمده کمتر باشند. آری کالای دیگری به جای آنها پذیرفته نیست; چرا که بر خلاف ظهور روایات در منحصر بودن جایگزینی در همین اقسام ششگانه است و نه چیز دیگر. دوم این که اگر بدل و جایگزین بودن به این معنی را بتوان پذیرفت این احتمال قوت می یابد که آوردن درهم و دینار در کنار دیگر اقسام از آن روست که این دو برابر بابهای صد شتر در آن روزگار بودند و بدین سان می توان از ویژگی درهم و دینار بودن چشم پوشید. این مطلب را در جهت چهارم بررسی خواهیم کرد. ان شاء اللّه.

ظاهر سخنان فقهای ما این است که اقسام ششگانه، همگی اصلی بوده و یکسان بودن ارزش مادی و بها در آن شرط نیست، بلکه پیشتر دیده ایم که مرحوم شیخ طوسی، قدس سره، در مبسوط بدان تصریح کرده است. بیشتر فقیهان اهل تسنن نیز بر همین دیدگاهند و برخی از آنان غیر از شتر را بدل می دانند. آری، ظاهر عبارت مرحوم قاضی، قدس سره، در مهذّب، معتبر بودن برابری در قیمت است، آن جا که نوشت:

«فدیة العمد المحض اذا کان القاتل من اصحاب الذهب الف دینار جیاد، و ان کان من اصحاب الفضّة فعشرة آلاف درهم جیاد، و ان کان من اصحاب الابل فمئة مسنّة، قیمة کل واحد منها عشرة دنانیر، او الف شاة ان کان من اصحاب الغنم، قیمة کل واحدة منها دینار واحد، او مئتا مسنّة من البقر ان کان من اصحاب البقر، قیمة کل واحدة منها خمسة دنانیر، او مئتا حُلّة ان کان من اصحاب الحلل، قیمة کل حُلّة خمسة دنانیر»

دیه قتل عمد محض، اگر قاتل از دارندگان طلاست، هزار دینار مرغوب است و اگر از نقره داران باشد، ده هزار درهم مرغوب، و اگر از شترداران است، صد شتر شش ساله که قیمت هر یک ده دینار باشد، یا هزار گوسفند، اگر گوسفنددار باشد، که بهای هر کدام یک دینار است، یا دویست گاو مسنّه، که قیمت هر کدام پنج دینار باشد، اگر از کسانی است که گاو دارند، یا دویست حُلّه اگر از حُلّه داران باشد، که قیمت هر کدام پنج دینار است.

ظاهر این عبارت آن است که معیار در همه اقسام، حتی شتر، همان هزار دینار است، گویا تنها دینار اصل در دیه است.

در کتاب جواهر بر این سخن خرده گرفته شد که: اگر معیار همان قیمت باشد، پس با رعایت قیمت، که همان ده هزار درهم یا هزار دینار است، بحث و اختلافی در شمار روا نیست; چرا که ملاک بهاست و نه شمارش، در حالی که چنین چیزی را می توان به یقین نادرست شمرد. از این روی، شایسته است که آن را به معنای بیان راز و رمز و حکمت تشریع آن از آغاز گرفت وگرنه آشکارا نادرست خواهد بود.

اشکال این سخن جواهر آن است که شمار نیز می تواند معیار بوده و دارای موضوعیت باشد و در این باره دلیلی که راهگشای درستی این احتمال باشد خواهیم آورد.

ظاهر آن است که سخنان فقیهان درباره اصل بودن اقسام ششگانه، حتی از جنبه ارزش و قیمت، بر اساس اطلاق روایاتی است که همه این اقسام را در کنار هم دیه به شمار آورده و هیچ یک را به جای دیگری در نظر نگرفته است. بدین سان نتیجه اطلاق این روایات آن است که هر یک از اقسام، خود به گونه مستقل دیه است، چه با دیگر اقسام در ارزش، برابر باشد یا نه. بنا بر این، تکیه گاه این فقیهان در چنین دیدگاهی همین دیدگاه است.

برای بررسی این دیدگاه، ناگزیریم نخست مقدمه ای را یادآور شویم:

در این که صد شتر در میان اقسام ششگانه، اصل در دیه است، تردیدی روا نیست، به گونه ای که هرگز نمی توان احتمال داد که این قسم، بدل و جایگزین یکی از اقسام دیگر است. این مطلب نتیجه اطلاق دسته ای از روایات است که در آنها تنها صد شتر، دیه به شمار آمده، مانند صحیحه جمیل که در پایان صحیحه حلبی آمده است:

«قال جمیل: قال ابو عبداللّه(ع): الدیة مئة من الابل »

جمیل گفته است: که امام صادق(ع) چنین فرمود: دیه عبارت است از صد شتر.

و نیز صحیحه ابان بن تغلب و ظاهر صحیحه حکم بن عتیبه. در صحیحه محمد بن مسلم وزراره و دیگران از امام باقر یا صادق(ع) آمده است:

«عن احدهما(ع) فی الدیة، قال: هی مئة من الابل و لیس فیها دنانیر و لادراهم و لا غیر ذلک...»

دیه، صد شتر است و در دیه، دینار، درهم یا چیز دیگری[کافی] نیست.

بنا بر این، اگر تنها به ظهور این روایات بنگریم، به این نتیجه می رسیم که چیزی جز صد شتر در دیه، به هیچ روی پذیرفته نیست و باید آن را با ویژگیها و شمار و ارزش مالی خودش پرداخت. اما با این همه به دلیل روایاتی که از آن دسته روایات خاص ترند و پرداخت هر کدام از اقسام ششگانه را کافی می دانند، ناگزیر باید از روایات انحصار دست کشید. با وجود این، روایاتی که هر شش قسم را دیه می شمارند، اطلاق و ظهور روایات دیگر را تنها به اندازه دلالت خویش مقید می سازد و نه بیشتر، چنانکه شیوه صحیح در تقیید و هماهنگ سازی ادلّه، همین است. بنا بر ا

/ 0 نظر / 4 بازدید