مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

 

 

چکیده: در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد درمقابل دیگران تعهداتی پیدا می کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ دراین نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخداده شود. به طور کلی، می توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شدهاست؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه گرایان. فردگرایان با بررسی هدفقواعد حقوق، تلاش می کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی درمقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می توان گفت جامعه گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را کهبا نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ تر جلوه می دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطیدارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایشاکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می افتد و بازار حیله، تزویر،زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه راهموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابردولت تکالیفی به عهده می گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می شود. مطیع بودنو خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتیدارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه ای است کهقانون بر عهدة شخص می گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتیدارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افرادجامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال وبرابری به هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، دربرابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار برمدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخمشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می گیرند، که مبنا و معیارقانون در پذیرش راه حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی هدف نمی تواندخودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، بایدببینیم چه امری باعث می شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری ازسوی جامعه گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصددجمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه های اصلی را در این تحقیق، ذیل یکمبحث بررسی می کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچهدر عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده ای از انسانها نیست

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماعبه خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظحقوق طبیعی انسان باشد

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمدهاست، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرارگیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان گونه که از نظر فلسفیاندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1،ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برایاستقلال و خواست های انسان بیان کرده اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذاربوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است کهارادة انسان برای خود قانونگذاری می کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هرقالب دیگری، به او الزام آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1،ص 49).

بنابراین، ملاحظه می شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنانمعتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونینمی تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل راهیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی استکه اشخاص با هم بسته اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. ومبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبعاست، از سوی جامعه شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد کهما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است کهانسان در جامعه زندگی می کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوققرار نمی گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می آورد. حال، ازآنجا که فرد در جامعه زندگی می کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی وهدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس وپایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچالزامی سر تعظیم فرود نمی آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هرتعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیراحقوق فطری، براساس آزادی شخص و لزوم احترام به آن تشکیل یافته است. هدف حقوق فطریاین است که چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادی و اختیار عطا کند؛ در حالی که اینآزادی، به حریم دیگران تجاوز نکند. برقراری تعادل و توازن میان آزادیهای افراد،بزرگترین هدف حقوق است. بنابراین فرد به ماهو، اهمیت ویژه دارد، به طوری که تمامهِم و غم قانونگذار، باید تأمین آزادیهای او باشد.

این اصل، اثر بزرگی بر وضع قانونگذاری دارد. لیکن، با ظهور صنایع و فن آوری فراوانو اختلال در توازن میان قوای اقتصادی، مکاتب و نظریه های معارضی در این زمینه مطرحشده است. قبل از اینکه به بررسی نظریة مخالفان بپردازیم، لازم است سیر تاریخی وشیوة تکامل نظریة حکومت اراده را بررسی کنیم.

نظریة حاکمیت اراده

چگونگی پیدایش این نظریه

در حقوق رم باستان و در هیچ عصری، نظریة حاکمیت اراده به طور مطلق پذیرفته نشد. عقود تحت شرایط، اوضاع و احوالی با حرکات، اشارات، الفاظ و حتی کنایه منعقد می شد. لیکن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامی را به وجود نمی آورد. درصورتی متعهد یا بدهکار ملزم می گشت، که فرمهای مرسوم تشکیل تعهدات و قراردادها رابه طور کامل رعایت می کرد. بنابراین، قراردادهای شکلی قراردادهایی بودند که درتشکیل آن، صرفاً می بایست تشریفات انعقاد عقد رعایت شود و از لحاظ موضوعی، سایرمسائل اهمیت نداشت.

تمدن رم در طول تاریخ، دچار تحول و تطور زیادی شد. علت آن، نیاز فراوان به توزیعنیروی کار، مبادلات وسیع کالا و لزوم سرعت بخشیدن به امر تجارت بود. لازمة اینتحول، اهمیت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوری(ب)، ج 1، ص 142).

بنابراین، حقوق رم در یک مرحله،از اهمیت پاره ای از تشریفات تشکیل عقد کاست و بهجای آن، ارادة فرد را در هر شکلی که می خواست کارساز باشد، جایگزین آن نمود. لذا،توافق اراده در تشکیل عقد به دور از دیگر تشریفات، منجر به انعقاد قرارداد می شد، وشکل و فرم چیزی جز «سبب قانونی»Causa Civilis) ) برای تعهد به شمار نمی رفت. بههمین دلیل، در کنار عقود شکلی عقود عینی، عقود رضایی و عقود نامعین، پا به عرصةحقوق گذاشتند. و بدین ترتیب، نظریة حاکمیت اراده در دایرة قراردادهای رضایی،جایگاهش را به کمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).

این نظریه در طول زمان، از لحاظ پذیرش یا عدم پذیرش آن، دچار تحول و دگرگونی زیادیشده است. در اواخر قرن دوازده میلادی، از اهمیت آن کاسته شد و رعایت تشریفات درتشکیل عقود و تعهدات، اهمیت ویژه ای یافت. اما پس از آن، نظریة حاکمیت اراده دوبارهحیات خود را پیدا کرد، و کم کم اثر خود را در تشکیل عقود و تعهدات باز یافت. عواملمؤثر در این تحولات را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد.

1.تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا

اگر قراردادی منعقد می گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی شد، متعاقدین به خاطراینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خوداعتراف می کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می شد.

2. احیای مجدد حقوق رم

در حقیقت، باید اعتراف کرد که حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثیر آن بر تشکیلعقود و تعهدات، اعتبار زیادی بخشید؛ تا بدانجا که بعضی به اشتباه فکر کردند که حقوقرم، به طور مطلق اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است.

3. تأثیر عوامل اقتصادی

بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن بهمبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیلقراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری درقرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می کردند. براساس قاعدة عادلهبین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجة لزومنمی گذاشتند.

4. تأثیر عوامل سیاسی

تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابطحقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده اند، ظاهرمی شود (سنهوری(ب)،0ج 1، ص 143).

هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریة حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود راپیدا کرد. نقطة اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر می گردد. در این زمان،نظریة حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتریبرخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانیپیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد (سنهوری(ب)، ج 1، ص 143).

دلایل پذیرش اصل حاکمیت اراده

پذیرش نظریة حاکمیت اراده، همیشه همراه با دلایل: فلسفی، اقتصادی و اخلاقی فراوانیبوده است. در همة این دلایل، گرایش و روح فردگرایی بوضوح نمایان است. اینک، بهپاره ای از این دلایل و براهین اشاره می شود.

1. دلایل فلسفی

مبنای فلسفی اصل حاکمیت اراده، در حقیقت مبتنی بر اصل آزادی انسان است. اصل این استکه هیچ فردی در مقابل دیگری، تعهدی بر عهده ندارد. البته، بعضی از تعهدات وجود داردکه به لحاظ زندگی اجتماعی، از سوی دولت بر افراد یک جامعه تحمیل می شود این الزاماتاستثنایی 20 قاعده است، و حاکمیت دولت مبنای این تعهدات را توجیه می کند. برایتضمین آزادیهای فردی، یک رابطة تعهد وجود پیدا نمی کند؛ مگر اینکه متعهد چنین ارادهکرده باشد. تظاهر اصل آزادی، چیزی جز این نیست که فرد را فقط زمانی متعهد بدانیم،که خود او اراده کرده باشد. نظریات ژان ژاک روسو دربارة اصول این نظریه، قابلامعان نظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگی اجتماعی محدودیت هایی برایاین آزادی، ضرورتاً به وجود می آورد. این قیود و محدودیتها به وجود نمی آید، مگراینکه اراده ای آزاد آن را خواسته باشد. در این خصوص، ژان ژاک روسو با نظریة «قرارداد اجتماعی»، این قیود و تحدیدات بر آزادیهای فردی را توجیه می کند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).

2. دلایل اخلاقی

فلاسفة قرن هجدهم میلادی، اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند و معتقد بودندکه ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقیم حق و تکلیف و دربارة قانون، منبعغیرمستقیم است. این فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تکلیفی می دانستند، بلکهبرای آن ارزش اخلاقی نیز قائل بودند. چون افراد مساوی و آزادند، قراردادهایی کهآزادانه و به میل و ارادة خود می بندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعی که در راهاجرای ارادة افراد به وسیلة قانونگذار به وجود آید، غیر عادلانه خواهد بود (صفایی، 1355، ص 176).

3. دلایل اقتصادی

در زمینة اقتصاد نیز دانشمندان حاکمیت و تفوق اراده را معتبر می دانستند و می گفتندکه بشر هنگامی می تواند ابتکار، کاردانی و شایستگی خود را در فعالیتهای اقتصادینشان دهد، که آزادانه قرارداد ببندد و فعالیتهای خویش را به دلخواه تنظیم کند. تجارت باید مبتنی بر آزادی کامل باشد. تنظیم تجارت از طرف قانونگذار، نتیجه ای جزرکود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئولیت، ابتکار شخصی و رقابت را ازمیان خواهد برد. این دیدگاه. نظریة آزادیخواهان قرن هجدهم میلادی بود. در این دوره،حاکمیت اراده و آزادی قراردادها رونق فراوانی داشت(صفایی، 1355، ص 176).

نتایج حقوقی حاکمیت اراده

1. منبع اصلی تعهدات را قرارداد تشکیل می دهد. قراردادها منبع اصلی تعهدات به شمارمی روند. دیگر منابع غیر قراردادی، اندک و استثنایی اند. کافی است که به قانونمدنی نظری اجمالی بیفکنیم، خواهیم دید که اکثر مواد قانونی، راجع به قراردادهاست کهبه وسیلة ارادة متعاقدین تعهداتی از آن ناشی می شود. و تعهدات غیر قراردادی، فقط درزمینة مسؤلیت مدنی همچون: اتلاف و متبیب وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).

2. قسمت اعظم مواد قانونی در زمینة قراردادها، تکمیلی یا تفسیری به شمار می روند. در این مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلی قانون در این است که گفته های دوطرف عقد را کامل و آن را تفسیر کند. پس، جز در موارد استثنایی که پای نظم عمومی درمیان است. قانون امری نیست و چهرة تکمیلی دارد (Stark‚1942‚n.1017).

3. در انعقاد قرارداد، ارادة انسان نقش اساسی دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد یا عدمانعقاد، مخیرند و نمی توان کسی را به انعقاد قراردادی مجبور ساخت. علاوه بر آن،افراد می توانند به ارادة خود محتوا و آثار قرارداد را تعیین کنند. به این آزادی دراصطلاح حقوقی، آزادی قراردادی یا آزادی قراردادها نامیده می شود؛ و اغلب آن رامصداق اساسی و قسمت عمدة اصل حاکمیت اراده می دانند. به موجب این آزادی، افرادمی توانند روابط قراردادی خود را بدان گونه که می خواهند تنظیم نمایند، و مکلفنیستند از نمونه هایی که قانون در اختیارشان گذاشته است استفاده کنند. ممکن استافراد قراردادی ببندند، که جزء هیچ یک از عقود معین پیش بینی شده در قانون مدنینباشد (صفایی، 1355، ص 178).

4. بعد از انعقاد قرارداد ارادة متعاقدین باید محترم شمرده شود، و مقامات عمومی حقندارند آثار قرارداد را تغییر دهند. قاضی نمی تواند در قرارداد تجدیدنظر کند. قانونگذار نیز باید حتی الامکان، ارادة طرفین قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفینقرارداد می توانند با توافق یکدیگر، آثار قرارداد را تغییر دهند. و این خود قراردادجدیدی است، که مطابق اصل حاکمیت اراده بسته می شود (صفایی، 1355، ص 178).

5. قرارداد از لحاظ شکلی، جز در موارد استثنایی، تابع تشریفات خاصی نیست. و صرفاراده برای ایجاد قرارداد، کافی است؛ به شرطی که به نحوی از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشی از عقود رضایی، بسیار بیشتر از عقود شکلی یا تشریفاتی است. بهکار بردن لفظ یا نوشته(سند عادی یا رسمی) جز در موارد استثنایی، اصولاً لازمنیست(صفایی،1355، ص 178).

6. اصل حاکمیت اراده، اقتضا می کند که در تفسیر قرارداد به آنچه طرفین خواسته اند،توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدی معتبرند، که مبین ارادة واقعی و باطنی طرفینقرارداد باشد. اگر معلوم شود که مقصود طرفین غیر از آن چیزی است که ظاهر الفاظ وعبارات اقتضا می کند، ارادة واقعی آنان باید معتبر و ملاک تفسیر قرارداد باشد

/ 0 نظر / 10 بازدید