گونه های ششگانه دیه و آنچه امروز باید پرداخت-قسمت دوم

 

مقصود از درهم و دینار در میان اقسام دیه

در این باره، چند احتمال می توان یافت که باید به بوته بررسی نهیم.

1. مقصود از آن دو، سکه هایی است از جنس زر و سیم، با وزن شرعی معین، که به نام دینار و درهم شناخته شده باشند.

2. همان احتمال نخست، بدون ویژگی در گردش بودن.

3. همان احتمال، بدون ویژگی داشتن نام درهم و دینار، به گونه ای که در برگیرنده نامهای دیگر، مانند روپیه است، البته در صورتی که از جنس زر و سیم باشد.

4. همان احتمال، بدون ویژگی وزن معین شرعی در هر سکه، بلکه اگر هر دو، یا چند سکه، به همان وزن باشند کافی است، پس باید به اندازه ای که برابر با درهم و دینار باشد، بپردازند.

5. مقصود از آن دو، طلا و نقره به وزن شرعی است، هر چند دارای سکه نباشند، یعنی: یک مثقال زر و هفت دهم مثقال سیم.

6. مقصود از آن دو، هر گونه پول که نمایانگر ارزش در هر زمان است، می باشد، که شامل اسکناسهای در گردش امروزی، از آن روی که پول نام دارند، می شود.

روشن است که احتمال نخست، قدر متیقن در میان دیگر احتمالهاست; چرا که در آنها دست کم، یکی از ویژگیهای موجود در درهم و دینار، از نظر عرفی یا لغوی نادیده گرفته شده و برای دست کشیدن از این ویژگیها، ناگزیریم از اطلاق روایات دیه یاری جوییم وگرنه نتیجه قاعده، کافی نبودن درهمی است که آن ویژگیها را ندارد. دست کم، اطلاق مفهوم حصر در روایات گونه های دیگر دیه چنین نتیجه ای دارد. بنا بر این، باید هر یک از این ویژگیها و احتمال نقش داشتن هر کدام را در حکم شرعی بررسی کنیم.

ویژگی نام دینار و درهم

این ویژگی در جایی که سکه ای در گردش باشد، نقشی برای آن در حکم شرعی نمی توان احتمال داد; زیرا واژه درهم و دینار، اسم خاص برای گونه معینی از پول نیست، چنانکه ریال و تومان این گونه است، بلکه نامی برای هر گونه پول ضرب شده از نقره یا طلاست، هر چند در زبانهای دیگر، نامی دیگر داشته باشد، مانند روپیه.

آری، می توان گفت این دو واژه در آغاز اسم خاص بودند، بلکه گفته می شود که از زبان فارسی گرفته شده و درهم در اصل «درم » و دینار «دین آر» به معنای چیزی که دین آورده، بوده است، چنانکه راغب در مفردات می گوید. اگر هم از زبان رومی به عربی آمده باشد، اصل آن «دناریون » و «دراخما» است، چنانکه از دیگران نقل گردیده است. به هر روی، تردیدی نیست که دو عنوان درهم و دینار، پس از پای نهادن به دنیای عرب، نام سکه های زر و سیم در گردش بودند. حقیقت این است که درهمها و دینارهای درگردش در آغاز پیدایش اسلام، نه عربی بوده و نه اسلامی، بلکه در سرزمینهای روم ضرب می شده و در ظاهر نامهای لاتینی نیز داشتند، ولی با این همه در زبان آیات و روایات، درهم و دینار نامیده می شدند، بنا بر این، ویژگی یاد شده به یقین، نقشی در حکم ندارد.

ویژگی وزن معین هر سکه

این نیز مانند ویژگی پیشین است; چرا که دینار و درهم به سکه های زر و سیم، با هر وزنی، گفته می شود. گواه این سخن، افزون بر آشنا بودن این معنا به ذهن از نظر لغت، کاربردهای زبانی و روایی است که در آنها درهم و دینار به سکه های با وزنهای گوناگون گفته شده و همگی با همین نام شناخته می شوند، تا جایی که خود درهم به گونه ها و نامهای چندی به فراخور وزن و سرزمین ضرب آن سکه تقسیم می شود، مانند: درهم بغلی، بصری، شامی، وضح [=آشکار و سپید]، سیاه و طبری. بلکه باید گفت گمان، وزن درهم، در گذر تاریخ مسلمانان و روزگاران حکومتهای گوناگون، دستخوش تغییر بود، چنانکه با مراجعه به نوشته های تاریخی پیداست. با وجود این، همه این سکه ها را هم در زبان و هم عرف درهم و دینار می خوانند.

آری، ویژگی وزنی که درهم و دینار در آغاز شریعت، به هنگام مقرر شدن احکام، دارا بودند باید مراعات گردد، هر چند بیشتر از یک سکه شود. پس اگر وزن سکه به نیم کاهش یابد، باید در دیه دو هزار دینار یا بیست هزار درهم بپردازند; زیرا همین وزن در ارزش مالی درهم و دینار و در نتیجه در خود حکم شرعی، مورد نظر بوده است، بویژه آن دسته از احکامی که درباره داراییهاست، مانند: دیه و زکات. از سویی دیگر همه مسلمانان برآنند که وزن دینار یک مثقال شرعی طلا بوده و همچنان بی تغییر مانده و وزن درهم، هفت دهم مثقال شرعی (مثقال شرعی نیز سه چهارم مثقال صیرفی است).

در کتاب حدائق چنین آمده است:

«لاخلاف بین الاصحاب، رضوان اللّه علیهم، و غیرهم ایضاً انّ الدنانیر لم یتغیّر وزنها عمّا هی علیه الان فی جاهلیة ولا اسلام. صرّح بذلک جملة من علماء الطرفین. قال شیخنا العلاّمة، اجزل اللّه اکرامه، فی النهایة: و الدنانیر لم یختلف المثقال منها فی جاهلیة و لا اسلام، کذا نقل عن الرافعی فی شرح الوجیز انّه قال: المثاقیل لم تختلف فی جاهلیة و لا اسلام. و الدینار مثال شرعی، فهما متحدان وزناً; فلذا یعبّر فی اخبار الزکاة تارة بالدینار و تارة بالمثقال.»

در میان فقیهان ما، که خداوند از ایشان خرسند باد، و نیز دیگران، اختلافی در این نیست که وزن دینارها، همواره، در روزگار جاهلیت و اسلام تا امروز یکسان است. این مطلب را گروهی از اندیشه وران شیعه و سنی، به روشنی گفته اند. استاد دانشمند ما، که خداوند بزرگواریش را فزون کناد، در کتاب نهایه چنین گفت: مثقال دینارها در روزگار جاهلیت و اسلام دگرگونی نپذیرفت، این مطلب از رافعی نیز در شرح وجیز نقل شده است. دینار نیز، یک مثقال شرعی است، پس آن دو همونند، از این روی، در روایات زکات، گاهی دینار و گاهی زکات گفته شده است.

مرحوم علامه مجلسی در رساله «الاوزان و المقادیر» چنین نگاشته است:

«انّ الدینار لم تتغیّر عما کانت علیه من عهد رسول اللّه(ص) وهذا ممّا دینار، بی هیچ دگرگونی، همان گونه است که در زمان پیامبر بود و این مطلبی است که سنی و شیع برآنند.

درباره درهم نیز سخنان فقیهان ما و دیگران آشکارا دلالت می کند که برابر با شش دانه بوده و هر ده درهم با هفت مثقال شرعی برابر است.

در کتاب الاوزان و المقادیر، در تعریف درهم شرعی آمده:

«هو ستّة دوانیق کما عن صریح المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و ما تاخر منها و کما فی رسالة التحقیق و التنقید.» درهم شش دانه است، چنانکه از عبارت آشکار مقنعه، نهایه، مبسوط، خلاف و کتابهای پس از آن بر می آید و در رساله التحقیق و التنقید نیز موجود است.

در جواهر آمده: «بلا خلاف اجده فیه.» بی هیچ اختلافی که بتوانم یافت.

در مدارک نیز آمده:

«نقله الخاصّة و العامّة و نصّ علیه جماعة من اهل اللغة.» شیعه و سنی آن را نقل کرده و گروهی از لغت شناسان نیز به روشنی گفته اند.

از مفاتیح نقل شده است:

«انّه وفاقی عند الخاصّة و العامّة و نصّ اهل اللغة.» نزد شیعه و سنی مورد توافق بوده و لغت شناسان نیز به روشنی گفته اند.

از ریاض نقل گردیده:

«لااجد فیه خلافاً بین الاصحاب و عزاه جماعة منهم الی الخاصّة و العامّة و علماؤهم مؤذنون بکونه مجمعاً علیه عندهم، و عن ظاهر الخلاف انّ علیه اجماع الامّة و عن ظاهر المنتهی فی الفطرة الاجماع علیه.»

اختلافی در این مطلب، میان فقیهان ما نمی یابم و گروهی از آنان، این را به شیعه و سنی نسبت داده اند و عالمان ایشان بر آنند که نزد خودشان اجماعی است و از ظاهر سخن خلاف آورده اند که اجماع همه مسلمانان بر آن است. از ظاهر کتاب منتهی در مبحث فطرة، اجماع بر آن نقل شده است.

در رساله الاوزان و المقادیر مرحوم مجلسی آمده است:

«و امّا الدراهم ... فقد ذکر الخاصّة و العامّة انّها کانت ستّة دوانیق. قال العلاّمة فی التحریر: و الدراهم فی صدر الاسلام کانت صنفین; بغلیة و هی السود و کل درهم ثمانیة دوانیق، و طبریة کل درهم اربعة دوانیق، فجمعا فی صدر الاسلام و جعلا درهمین متساویین و وزن کل درهم ستة دوانیق و نحوه. قال فی التذکرة و المنتهی و قال المحقق فی المعتبر: و المعتبرکون الدرهم ستة دوانیق; بحیث یکون کل عشرة منها سبعة مثاقیل من ذهب و فی المغرب: تکون العشرة وزن سبعة مثاقیل.»

شیعه و سنی درباره درهم گفته اند: شش دانه بوده است. علامه در تحریر گفته است: درهمها در آغاز اسلام بر دو دسته بود: بغلی که پول سیاه بود و هر درهم هشت دانه و طبری که هر درهم چهار دانه بود. همه آنها در آغاز اسلام جمع آوری شده و دو گونه درهم با وزن برابر، به گردش افتاد که وزن هر یک شش دانه است. علامه در تذکره و منتهی و محقق در معتبر گفته اند: هر درهم باید شش دانه باشد، به گونه ای که هر ده درهم با هفت مثقال طلا برابر شود. در مغرب آمده است: ده درهم به وزن هفت مثقال است.

از مسعودی نیز نقل شده که در بیان علت این مطلب چنین نوشته است:

«این که هر ده درهم را به وزن هفت مثقال طلا قرار داده اند، از آن روست که طلا از نقره سنگین تر است. گویا آنان اندکی نقره و به همان اندازه نیز طلا را سکه زدند، سپس هر دو را کشیدند و دریافتند که طلا به اندازه سه هفتم وزن نقره از آن سنگین تر است، بدین سان در میان مسلمانان قرار بر این گذاشتند که هر درهم، نیم مثقال به اضافه یک پنجم آن باشد.»

این مطلب را روایتی از امام هفتم(ع) تایید می کند:

«المروزی عن ابی الحسن موسی بن جعفر(ع): الغسل بصاع من ماء و الوضوء بمدّ من ماء و صاع النبی(ص) خمسة امداد و المدّ وزن مئتین و ثمانین درهماً والدرهم وزن ستّة دوانیق...».

غسل با یک صاع آب است و وضو با یک مُدّ. صاع پیامبر(ص) پنج مدّ بوده و هر مدّ به وزن دویست و هشتاد درهم و هر درهم به وزن شش دانه.

همین نکته از روایت خثعمی نیز بر می آید.

به هر روی، در اندازه وزن دینار و درهم شرعی اشکالی نیست و این، همان وزنی است که در زمان پیامبر(ص) یا پیش از آن برای دینار و درهم بوده تا جایی که مثقال و دینار را به جای یکدیگر به کار می بردند، چنانکه خواهیم گفت. فقیهان نیز به روشنی گفته اند که دینار و درهم در زکات و دینار با همین وزن مورد نظر است و این سخنی است درست; چرا که وزن یاد شده، به یقین در ارزش مالی آن نقش دارد و از این روی باید آن را در حکم شرعی مال، از آن جهت که مال است، در نظر گرفت، بنا بر این اگر درهم و دینار در روزگاران واپسین، دچار دگرگونی شود، چنانکه در سده های پس از پیدایش اسلام، بویژه درباره درهم چنین گردید، باید همان وزن را در دیه و زکات مراعات کرد.

ویژگی سکه دار بودن

در این باره گفته می شود که این ویژگی معتبر نبوده و می توان به همان وزن شرعی، به هر گونه که باشد، یعنی هزار مثال طلا و هفت هزار مثقال نقره بسنده کرد. برای این دیدگاه از دو راه استدلال می شود:

راه نخست: درهم و دینار در روزگار جاهلیت به خود وزن گفته می شد. بلاذری در این باره از ثعلبة بن صغیر چنین آورده است: «کانت دنانیر هرقل ترد علی اهل مکّة فی الجاهلیة و ترد علیهم دراهم الفرس البغلیة، کانوا لایتبایعون الاّ علی انّها تبر و کان المثقال عندهم معروف الوزن وزنه اثنان و عشرون قیراطاً الاّ کسراً و وزن العشرة دراهم سبعة مثاقیل، فکان الرطل اثنتی عشرة اوقیة و کل اوقیة اربعین درهماً فاقرّ رسول اللّه(ص) ذلک واقرّه ابوبکر و عمر و عثمان و علی(ع)، فکان معاویة فاقرّ ذلک علی حاله.

و روی ایضا عن عبدالرحمان بن سابط الجمحی، قال: کانت لقریش اوزان فی الجاهلیة فدخل الاسلام فاقرّت علی ما کانت علیه; کانت قریش تزن الفضّة بوزن تسمّیه درهماً و تزن الذهب بوزن تسمّیه دیناراً فکلّ عشرة من اوزان الدراهم سبعة اوزان الدنانیر. و کان لهم وزن الشعیرة و هو واحد من الستین من وزن الدرهم. و کانت لهم الاوقیة و وزن الاوقیة اربعین درهماً. و النش وزن عشرین درهماً. و کانت لهم النواة وهی وزن خمسة دراهم. فکانوا یتبایعون بالتبر علی هذه الاوزان، فلمّا قدم النبی(ص) مکّة اقرّهم علی ذلک.»

در روزگار جاهلیت، دینارهای هرقل به مکه آورده می شد و همچنین درهمهای بغلی ایران، ولی آنان با این پولها به عنوان طلای بی سکّه داد و ستد می کردند. وزن مثقال نزد آنان شناخته شده بود; هر مثقال اندکی کم تر از بیست و دو قیراط بود و وزن ده درهم نیز هفت مثقال. بدین سان، هر رطل دوازده اوقیه وهر اوقیه چهل درهم بود. پیامبر(ص) این را تایید فرمود و پس از او ابوبکر، عمر، عثمان و امیرالمؤمنین، علیه السلام، نیز چنین کردند. سپس معاویه نیز پس از روی کار آمدن آن را تایید کرد. از عبدالرحمان بن سابط جمحی نیز چنین نقل شده که قریش در روزگار جاهلیت وزنهایی داشتند که اسلام نیز آن را تایید کرد. آنان نقره را با وزنه ای که درهم نام می دادند و طلا را با دینار می کشیدند، بنا بر این هر ده وزنه از وزنه های نقره با هفت وزنه از وزنه های طلا برابر بود. وزنه دیگر آنان وزن جو بود که یک شصتم وزن درهم است. وزنه دیگر اوقیه بود که برابر با چهل درهم بود. دیگری نش بود که به اندازه بیست درهم است. هسته نیز وزنه دیگر ایشان بود و برابر با پنج درهم. آنان طلای بی سکه (تبر) را با این وزنه ها در داد و ستد داشتند و پیامبر نیز، پس از بازگشت به مکّه همین شیوه را تایید فرمود.

گفته می شود روایات درهم و دینار را در دیه باید به معنای طلا و نقره به وزن آن دو گرفت، هر چند دارای سکه نباشند، بویژه اگر بدانیم که این اندازه ها در زمان پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) نیز بوده است; چرا که تا آن روز سکه ای در میان مسلمانان ضرب نمی شد و از زمان عبدالملک به فرمان امام زین العابدین یا فرزندش امام باقر(ع) ضرب سکّه آغاز گردید که داستانش معروف است. بنا بر این، در دیه، هزار مثقال طلا یا هفت هزار مثقال نقره کافی است. نام بردن دینار و درهم در این روایات، مانند روایات ربا و بیع صرف برای در نظر گرفتن وزن آن دوست، چنانکه در روایات صرف، روایتی است که در آن درهم و دینار به جای وزن به کار برده شد.

در معتبره ابی بصیر چنین آمده:

«قال: قلت لابی عبداللّه(ع): آتی الصیر فی بالدراهم، اشتری منه الدنانیر فیزن لی اکثر من حقّی ثم ابتاع منه مکانی دراهم؟ قال: لیس به باس و لکن لاتزن اقلّ من حقّک.»

به امام صادق(ع) گفتم: درهمهایی را نزد صرّاف برده و از او دینار می خرم. او برایم بیش از حق من وزن کرده، آن گاه من به جای آن، درهمهای دیگری از او می خرم.

حضرت فرمود: باکی نیست، ولی هرگز کم تر از حق خویش وزن نکن.

در صحیحه ابن حجاج نیز آمده:

«سالته(ع) عن الرجل یشتری من الرجل الدراهم بالدنانیر فیزنها و ینقدها و یحسب ثمنها کم هو دیناراً ثم یقول: ارسل غلامک معی حتی اعطیه الدنانیر، فقال: ما اُحبّ ان یفارقه حتی یاخذ الدنانیر...»

از امام(ع) پرسیدم: مردی از کسی درهمهایی را در برابر چند دینار می خرد و پس از آن که آنها را کشیده و بهایش را به دینار حساب کرده می گوید: فرزند یا خدمتکارت را بفرست تا دینارها را به او بدهم.

حضرت فرمود: جدایی آن دو تن را تا گرفتن دینارها نمی پسندم...

جمله: «دینارها را می خرم و بیشتر از حقم وزن می کند» در حدیث نخست و جمله: «وزن کرده و بهایش را به دینار حساب می کند» گویای آن است که دینار به وزن بوده و نه به شمارش.

پاسخ:

 اگر سخن بلاذری را درست بدانیم، چیزی بیش از این را به اثبات نمی رساند که مردم مکّه به جای دینار و درهم سکه دار، در داد و ستد خویش با وزن طلا و نقره نیز سر و کار داشتند، نه این که دو واژه دینار و درهم در زبان یا نزد عرف به این معنای گسترده بوده است، بلکه گمان ما بر این است که داد و ستدها بر شمش زر و سیم انجام نمی گرفت. تکه های کوچکی به وزن یک مثقال طلا و هفت دهم مثقال از نقره در گردش بود که سکه ای رومی یا پارسی نداشت، زیرا زدن سکه کاری دشوار بوده و آنان توان آن را نداشتند. بدین سان آنچه درهم و دینار نام داشت نیز برای داد و ستد، در گردش بود، ولی سکه های آن روز که در سرزمینهایی چون ایران و روم یافت می شد، بر آن نبود، آری ویژگی وزن معین نزد آنان در درهم و دینار معتبر بود و روایات باب صرف نیز همین را می رساند، نه این که دینار و درهم تنها به این اندازه طلا و نقره، هر چند سکه ای نداشته، یا دست کم به صورت تکه هایی برای داد و ستد در نیامده باشد، گفته می شده است. همچنین همه لغت شناسان، که دریافت همگانی عرف و کاربرد برخی روایات نیز بدان گواهی می دهد، برآنند که دینار و درهم، نام پولهایی است که از زر و سیم برای داد و ستد، زده می شود و هرگز اندازه معینی از طلا و نقره را به چنین نامی نمی خوانند.

آری، برآیند روایات باب ربا و صرف، که احکام صرف و ربا را در همه طلاها و نقره ها و فروش هر یک با دیگری می داند، معتبر نبودن ویژگی سکه داشتن است. این، مطلب دیگری است که تنها در همان باب و بر اساس نشانه ها و مناسبات آن باب بوده و در باب دیه دلیلی بر آن نداریم و بلکه با این باب تناسبی هم ندارد.

راه دوم:

 در روایت ابی بصیر آمده است:

«سالت ابا عبداللّه(ع) عن الدیة، فقال: دیة المسلم عشرة آلاف فضّة والف مثقال من الذهب والف شاة علی اسنانها اثلاثاً ومن الابل مئة علی اسنانها و من البقر مئتان.»

از امام صادق(ع) درباره دیه پرسیدم، حضرت فرمود: دیه مسلمان ده هزار نقره و هزار مثقال طلا و هزار گوسفند که به سه سالگی رسیده باشند و صد شتر با سنّ معین و دویست گاو است.

در این روایت، عنوان درهم و دینار نیامده، بلکه مثقال آمده که ظاهرش کافی بودن وزن است. البته میان این روایت و آنچه در دیگر روایتهای دیه می توان یافت که هزار دینار و ده هزار درهم است، ناسازگاری نیست; چرا که هر دو می توانند درست باشند، بلکه می توان گفت این روایت خود دلیل بر آن است که مقصود از درهم و دینار، همان معنای گسترده تر بوده و یا ویژگی سکه داشتن معتبر نیست، چنانکه در باب صرف و ربا نیز همین گونه است.

پاسخ:

 نخست آن که سند این روایت سست است; زیرا علی بن ابی حمزه بطائنی در آن دیده می شود.

دوم آن که در مدلول روایت، روشن تر آن است که مقصود از مثقال همان دینار است و نه عکس آن; چرا که با توجه به هموزن بودن این دو، به دینار مثقال نیز گفته می شد. گواه دیگر آن که، اگر این روایت از امام(ع) باشد، در صورتی که مقصود حضرت، وزن بود شایسته آن بود که بگوید هفت هزار از نقره، در حالی که فرمود: ده هزار نقره. این نکته نشانگر آن است که مقصود درهم است و نه مثقال. دست کم می توان روایت را مجمل دانست که این نیز به سود دیدگاه معتبر دانستن ویژگی سکه دار بودن است. بدین سان، اگر در درهم و دینار، سیم و زر بودن معتبر باشد، از ویژگی سکه دار بودن نمی توان دست کشید.

رواج و یا در گردش بودن

این ویژگی که ابزار داد و ستد کالاها بودن است، در واقع همان پول بودن است; زیرا پول وسیله ای برای داد و ستد است. اکنون باید دید آیا در دیه شرط است که درهم و دینار، پول در گردش باشند، چنانکه در تعلق زکات به آنها چنین است، یا خیر؟ در باب دیات کسی را نیافته ام که از این مساله سخنی به میان آورده باشد و تنها در باب زکات در این باره بحث کرده اند، زیرا روایاتی در آن باب آمده که در بردارنده شرط در گردش بودن برای زکات است.

به هر روی، برخی فقیهان در گردش بودن را شرط می دانند تا بتوان آنها را درهم و دینار نامید; چرا که تنها سکه دار بودن برای زینت و یا حتی برای داد و ستد، در صورتی که در گردش نباشد، برای نامیده شدن به درهم و دینار کافی نیست.

مرحوم صاحب جواهر در این باره می نویسد:

«ولو ضربت للمعاملة لکن لم یتعامل بها اصلاً او تعومل بها تعاملاً لم تصل به الی حدّ تکون به دراهم او دنانیر مثلاً، لم تجب الزکاة; للاصل و غیره. و لعلّه الیه اوما فی جامع المقاصد بقوله: و ینبغی ان تبلغ برواجها ان تسمی دراهم و دنانیر.»

اگر برای داد و ستد، سکه خورده باشد، ولی در گردش نباشد، یا با آن داد و ستد می شود، ولی به اندازه ای نرسیده است که درهم و دینار شده باشد، زکات واجب نمی گردد. دلیل این مطلب، اصل و غیر آن است. چه بسا عبارت جامع المقاصد نیز اشاره به همین دارد که می گوید: شایسته آن است که در گردش بودن پول به اندازه ای باشد که بتوان آن را درهم یا دینار نامید.

در برابر این دیدگاه، برخی چنین می گویند که گرچه سکه داد و ستد، بلکه انجام گرفتن معامله و در گردش بودن، شرط نام گرفتن درهم و دینار است، ولی تحقق یافتن این چیزها، هر چند در روزگاران گذشته، کافی است. بنا بر این کنونی بودن داد و ستد شرط نیست و اگر پیشتر با آن معامله انجام می شده و اکنون از گردش افتاده است، باز هم درهم و دینار است; زیرا این دو عنوان بر چیزهایی که در گذشته نیز در گردش بودند، صادق است. پس اطلاق درهم و دینار در روایات، این دسته را نیز در بر می گیرد و پرداخت آن کافی است، هر چند سکه در گردش نباشد، بلکه همین حالت در زکات نیز نزد برخی فقیهان کافی است، گرچه دیدگاه درست جز این است. در جواهر آمده است:

«بل یکفی حصول المعاملة بها سابقاً و ان هجرت بعد ذلک کما صرّح به جماعة، منهم المصنف(ره) فقال: «او ما کان یتعامل بهما» بل لم ار فیه خلافاً کما اعترف به فی محکی الریاض; للاستصحاب و الاطلاق و غیرهما.»

بلکه انجام یافتن داد و ستد با آن پول در گذشته نیز کافی است، هر چند پس از آن کنار گذاشته شود، چنانکه گروهی از فقیهان، آشکارا همین را گفته اند که مرحوم محقق حلّی نیز از آنان است.

ایشان می گوید: «یا در گذشته با آن داد و ستد انجام می گرفت »، بلکه اختلافی در مساله نمی بینم، چنانکه در عبارت نقل شده از کتاب ریاض بدان اعتراف شده است. دلیل این مطلب، استصحاب، اطلاق و جز اینهاست.

بنا بر این، از آن جا که در گردش بودن آن سکه ای که پرداخته می شود، لازم نیست، گفته می شود: در صادق بودن عنوان درهم و دینار، کافی است که سکه هایی از همان گونه، هر چند در روزگاران گذشته در گردش بوده باشد. در این صورت، زرگران می توانند سکه هایی به سان همان درهمها و دینارها بزنند و پرداختن اینها نیز کافی خواهد بود; زیرا اطلاق درهم و دینار آن را در بر می گیرد ، هر چند در واجب شدن زکات، در گردش بودن در عصر حاضر را شرط کرده باشیم.

باید انصاف داد که چنین اطلاقی به چند دلیل نادرست است.

نخست آن که سکه های زرگران امروز را نمی توان درهم و دینار نامید; زیرا برای داد و ستد ساخته نمی شوند، بلکه هدفهای دیگری چون زیور شدن یا همانندی با پولهای گذشته در نظر است. به دیگر سخن، پول را باید مقامی که عهده دار آن است برای داد و ستد در میان مردم منتشر کند، مانند پادشاهان گذشته، یا دولتهای روزگار ما و آنچه امروز به سان سکه های گذشتگان زده می شود، نه درهم است و نه دینار. آری اگر بزهکار پولهای در گردش گذشته را به دست آورد، ممکن است بتوان آن را درهم و دینار نامید، هر چند اکنون دیگر داد و ستدی با آن انجام نگیرد.

دوم آن که اگر بپذیریم که سکه های از گردش افتاده را می توان درهم و دینار نامید، نمی توان پذیرفت که اطلاق روایات آن را در بر می گیرد. سخن ما این است که

/ 0 نظر / 8 بازدید