مالکیت موقت (زمانی)

 

چکیده
تاسیسات حقوقی از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهای بشری و تحولات اجتماعی است. در این مقاله یکی از انواع نوپیدای مالکیت (مالکیت موقت یا زمانی) مورد بررسی قرار گرفته و برای تثبیت آن، این نکته تبیین گردیده که ممکن است مالکیت را به «زمان » مقید کرد، همان گونه که گاه مالکیت به «کسر مشاع » مقید می شود تا نتیجه اش «مالکیت مشاع » باشد.
فصل نخست به کلیاتی درباره مالکیت اختصاص یافته تا معلوم شود این نوع مالکیت از نظر تعریف، عناصر و صفات با مالکیت دایمی همخوان است تنها در صفت دوام - آن هم به یکی از معانی سه گانه مذکور برای دوام مالکیت - با آن تفاوت دارد. در فصل دوم دیدگاههای مخالفین و موافقین این تاسیس از نظر ثبوتی و اثباتی مورد بررسی قرار گرفته است. توجیه نظری این نوع مالکیت در فصل سوم و برخی از نمونه های آن در فصل چهارم ارائه شده است.
واژگان کلیدی: مالکیت سرآغاز
تعاون و همکاری بشر در بهره برداری از منابع تازگی ندارد، برای نمونه می توان به قدمت و ماهیت شرکتهای مدنی و تجاری اشاره کرد. در شرکت های مدنی چند نفر با یکدیگر «به نحو اشاعی » سهیم هستند; از یک سو همگی مالکند و می توانند در مایملک خود تصرف کنند، از سوی دیگر این تصرف بی اذن یا اجازه همه مالکان روا نیست. برای آنکه همه بتوانند از این مال استفاده کنند، با همکاری هم برای اداره «مال مشاع » مدیری انتخاب می کنند. در شرکت های تجاری این همکاری به گونه دیگری دیده می شود. با توجه به گسترده تر شدن روابط تجاری و در بیشتر موارد کافی نبودن سرمایه های اندک افراد، این فکر به ذهن بشر خطور کرد که سرمایه ها در یک جا جمع شود و یک شخصیت حقوقی با توانمندی بالا به جای چندین شخصیت حقیقی با توان اندک به تجارت پردازد.
هر یک از این شرکتها به یکی از این دو جنبه بهای بیشتری می دهد: توجه به تمایل انسان نسبت به «دارا شدن و اختیار داری » و «عدم نیاز به اذن تمامی مالکان نسبت به تصرفات در مال ». در شرکت مدنی، حاکمیت اراده تک تک افراد محترم شمرده می شود تا آنجا که ماده 576 ق.م اعلام می داد: «طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود». برای تصرف در مال مشاع اذن یا اجازه تمامی مالکان لازم است، اما در شرکتهای تجاری این حاکمیت اراده به نحو چشمگیری اهمیت خود را از دست می دهد و اراده اکثریت بر اراده اقلیت غالب می آید تا آنجا که ورقه سهم حاکی از آن است که نسبتی از دارایی شرکت از آن اوست نه قسمتی از اموال شرکت.
چه بسا بتوان با تاسیسی نو اهمیت هر دو جنبه را همسنگ ساخت: هم به احساس «دارا بودن و اختیار داری » انسان پاسخ درخور داده شود و هم «بی نیازی از اذن تمامی مالکان برای تصرفات » تامین گردد. تاسیسی که می تواند استفاده بهینه از منابع محدود را به ارمغان آورد از سویی فرد، مالک است تا با این احساس در حفظ مال کوشاتر باشد و از سوی دیگر هر چند با سایر مالکان سهیم است، برای تصرف نیازی به اذن آنان ندارد، البته تصرفاتی که به نابودی موضوع مالکیت نینجامد; این تاسیس را هر چه بنامند: «مالکیت موقت »، «مالکیت زمانی » یا «سهیم شدن زمانی ».
آیا ممکن است چند نفر با یکدیگر در مالی سهیم باشند و حصه هر کدام براساس قید زمان مشخص گردد و در عین حال تمامی اختیارات مالکانه - جز از بین بردن آن مال - را داشته باشند و بی اذن یکدیگر بتوانند در چنین مالی تصرف کنند؟
مثلا دو کشاورز، هر کدام برای دوره معینی به زمین نیاز دارند. کشت، داشت و برداشت بیش از شش ماه به طول نمی انجامد. تمامی امکانات جز یک قطعه زمین کشاورزی مهیاست. هر کدام بتنهایی نسبت به خرید زمین قادر نیستند و از سوی دیگر اجاره زمین همیشه با مشکلاتی مواجه بوده و هست، گذشته از آنکه احساس مالکیت و دارا بودن تاثیر بسزایی در استفاده بهینه از امکانات دارد. حال اگر این دو کشاورز بتوانند زمینی را بخرند که هر کدام در دوره ای شش ماهه مالک آن باشند، هم امکان و توانمندی هر کدام در جای خویش به کار گرفته شده است و هم هر دو مالکند تا با آن احساس «دارا شدن »، بهره وری از توان و امکانات خویش را به نهایت درجه ممکن برسانند.
سودمندی این تاسیس منحصر به زمینهای کشاورزی نیست. می توان از این تاسیس در ساختمانها نیز استفاده برد. انسان طالب تفریح و گردشگری است، می خواهد تا آن جا که می تواند رنج سفر را اندک سازد. برای این منظور گاه در برخی از مناطق ساختمانی را می خرد تا برای یک هفته یا یک ماه در سال با آسودگی خاطر در آن محل بسر برد، بقیه ایام سال یا خانه خالی است و بی استفاده و یا بهره برداری از آن در برخی موارد اندک. حال اگر چنین شخصی بتواند با این سرمایه به جای خرید یک خانه در یک نقطه برای همیشه، در چند منطقه، منازلی را خریداری کند که برای مدت زمان خاصی مالک آنها باشد، هم زمینه ای برای گردشگری بیشتر خویش مهیا ساخته است و هم به دیگران امکان خانه دار شدن را در آن مناطق می دهد. این گونه مالکیت در مناطق توریستی و تفریحی از کارآمدترین راه هاست. مهم ترین مانع پذیرش این تاسیس،دایمی انگاشتن مالکیت است; چه، در نگاه اول به نظر می رسد که موقت بودن ملکیت با صفت دوام مالکیت، در تضاد است.
با توجه به نوپایی موضوع - حداقل در کشور ایران - و محدود بودن منابع در دسترس، بسختی می توان تاریخچه ای از آن بیان کرد. 20و22/8/75 اطلاعیه ای در روزنامه ایران توجه بسیاری - بویژه آشنایان با قواعد حقوقی - را به خود جلب کرد که در آن از «مالکیت زمانی برای اولین بار در ایران » نام برده بود.در بروشور منتشر شده از سوی مؤسسه انتقال دهنده این نوع مالکیت، عنوان «تایم شر چیست؟» به چشم می خورد. اداره حقوقی قوه قضاییه از سابقه این تاسیس چنین خبر می دهد: «در بعضی از کشورهای اروپایی این قبیل معاملات تجویز شده است و اگر مصلحت باشد که در ایران هم آن روش اعمال شود نیاز به تصویب قانونی خاص دارد». در یکی از اصطلاح نامه های حقوقی خارجی زیر دو مدخل از این تاسیس یاد شده است: (3) (Interval ownership) و، ;( Timesharing) اما در شرح این دو اصطلاح اطلاعات کاملی ارائه نشده است. به گفته بعضی از حقوق دانان، برخی قوانین، تملیک موقت را قبول کرده(4) و یکی از فقیهان به ذکر ممکن بودن آن بسنده کرده است. (5)
این مقاله ضمن چهار فصل به بررسی کلیات، دیدگاههای موافقین و مخالفین، توجیه نظری و برخی نمونه های مالکیت زمانی پرداخته است. فصل نخست: تعریف، عناصر و صفات ملکیت
برای شناخت ملکیت باید از تعریف، عناصر و صفات آن سخن گفت. گفتار یکم: تعریف ملکیت
نخست به نظر می رسد که ملکیت مفهومی روشن است،اما برای آن که بتوان این مفهوم را پایه و اساس دیگر مباحث قرار داد، می بایست تعریفی از آن ارائه داد.
همان گونه که برخی از لغویین «ملک » و «مالکیت » را به آثار آن معنا کرده اند(6) ،گروهی از فقیهان نیز در تعریف مالکیت از آثار آن نام برده اند و به عبارت فنی «تعریف به اثر» کرده اند. شیخ انصاری «ره » ملکیت را نسبتی میان مالک و مملوک(7) قرار داده است که از یک حکم تکلیفی انتزاع می شود. اما در جای دیگر از ملکیت به سلطنت فعلیه(8) یاد کرده است. سید یزدی «ره » آن را عبارت از سلطنت دانسته،(9) نائینی «ره » مرتبه ای از مقوله جده(10) و آخوند«ره » آن را نوعی اضافه(11) خوانده اند. در عبارات محقق اصفهانی «ره » می توان ملکیت را به معنی واجد بودن، داشتن و دارا بودن یافت. (12) در مصباح الفقاهه همچون برخی فقیهان لکیت به احاطه و سلطنت تعریف شده است. (13) برخی فقیهان اهل سنت نیز از ملکیت به اختصاص یاد کرده اند. (14)
حقوقدانان نیز بر تعریف واحدی اتفاق نظر ندارند. گروهی آن را رابطه ای میان شخص و چیز مادی می دانند که قانون آن را معتبر شناخته است. (15) برخی افزون بر این تعریف می گویند: این رابطه به شخص مالک حق همه گونه تصرف و انتفاع را می دهد. (16) برخی نیز به جهت دشواری تعریف، از تعریف مالکیت تن زده، به شمارش عناصر آن اکتفا نموده اند. (17) در بعضی از نوشته های حقوقی آمده است: «مالکیت حقی است دایمی که به موجب آن شخص می تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و بهر طریق که مایل است از تمام منافع آن استفاده کند». (18) برخی حقوقدانان مصری با توجه به تعریف ملکیت در ماده 802 قانون مدنی مصر، ملکیت را به عناصر آن، این گونه تعریف کرده اند: «حق ملکیت شی ء عبارت است از حق بهره گیری از سه طریق: 1- استعمال 2- استغلال 3- تصرف دایمی ». (19) بعضی دیگر که با فقه اهل سنت آشنایند از ملکیت به «علاقه بین انسان و مال که به امضای شرع رسیده است » یاد می کند. (20)
قانون مدنی ایران تعریفی از ملکیت ارایه نکرده است. (21) در ماده 35 «تصرف به عنوان مالکیت » را دلیل مالکیت دانسته است،(22) اما روشن است که قانونگذار در مقام بیان «اماره قانونی » است و به هیچ وجه نمی توان تعریف ملکیت را از این ماده به دست آورد.
با توجه به مطالبی که گذشت می توان چنین نتیجه گرفت:
اولا، برخی از آثار ملکیت نام برده اند نه معنای آن، ولی برخی دیگر باتفکیک ملکیت از آثارش ،آن را به «واجدیت »، «داشتن » و «دارابودن » معناکرده اند. همین معنا را از استعمالات فصیح می توان به دست آورد.
در آیه کریمه «فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج » (23) در مورد کسی که نسبت به داشتن قربانی استطاعت ندارد و نیز در آیه کریمه «فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین » (24) نسبت به کسی که اولین عدل کفاره را دارا نیست، «عدم الوجدان » به کار رفته است . در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم آمده است : «لی الواجد بالدین یحل عرضه و عقوبته » (25) - که مقصود از آن مماطله نسبت به ادای دین با وجود «دارایی » می باشد- عبارت «وجدان » که معادل فارسی آن «داشتن » یا «دارایی » است به کار رفته است.
چنانچه معنای ملکیت را «واجدیت » که معادل فارسی آن «داشتن » یا «دارابودن » است، بدانیم بر تمامی انواع ملکیت قابل صدق است بدون آن که نیازی به قرینه باشد.
گفتنی است رابطه ای که میان «دارا بودن » و آثار ملکیت از قبیل سلطنت است، به گونه ای می باشد که اگر کسی «دارا» باشد می توان گفت بر متعلق «دارایی » سلطه دارد ولی عکس آن صادق نیست زیرا لزوما این گونه نیست که اگر شخصی بر چیزی سلطه داشت، واجد آن شی ء نیز باشد.
ثانیا، ملکیت به معنای «واجدیت »، «داشتن » و «داراشدن » بهتر است. البته تحقق این مفهوم نیاز به طرف دارد زیرا «ملکیت » یا «داشتن » از مفاهیم ذات اضافه است،(26) لذا هر گاه سخن از «داشتن » به میان می آید، بلافاصله این پرسش را به دنبال دارد که «داشتن چه چیز؟» یا «ملکیت نسبت به چه چیز؟». پس از آن که طرف ملکیت معلوم شد، آثاری متناسب با طرف ملکیت، بر چنین «دارا شدنی » بار می شود. دیگر تعریفهای ارایه شده غالبا یا تعریف به اثر است یا با مشکل دیگری مواجه می باشد. گفتار دوم: عناصر ملکیت
گروهی تعداد عناصر ملکیت را سه، بعضی چهار و برخی هفت بر شمرده اند. (27) در حقوق رم برای ملکیت سه عنصر گفته شده است(28) که حقوقدانان(29) به ارزیابی آنها پرداخته اند. 1- حق استعمال، (JUS UTENDI)
منظور از حق استعمال آن است که مالک می تواند از منافع ملک خود، شخصا استفاده نماید، بدین معنا که اگر صاحب خانه ای است، از سکونت آن و اگر مالک ماشینی است از منفعت سوار شدن آن بهره گیرد.
قاعده سلطنت(31) و ماده 30 ق.م استفاده نمود; زیرا مالک می تواند هر گونه که بخواهد از ملک خویش بهره گیرد و از ثمرات آن استفاده نماید. البته این حق همانند دیگر حقوق در محدوده شرع و قانون قابل اعمال است; لذا کسی نمی تواند از منزل مسکونی خویش برای ایجاد مراکز فساد این حق را اعمال کند و خود، از منافع ملکش در چنین راه هایی استفاده نماید. بر همین اساس است که این حق در فقه به حدیث لاضرر(32) و در قانون مدنی به ماده 132 محدود می گردد.
در این ماده عبارت «تصرف » آمده است و ممکن است با عنصر سوم که حق تصرف است، اشتباه شود، اما باید گفت منظور از حق تصرف به عنوان عنصر، حق اخراج از ملکیت است چنانچه برخی نیز همین تعبیر را از حقوق رم به دست داده اند. (33) بنابراین به نظر می رسد منظور از حق تصرف در ماده 132 ق.م، حق استعمال و حق استثمار (استغلال) باشد، با این وجود از برخی نوشته های حقوقی برداشت می شود که منظور از حق تصرف در این ماده، تنها حق استعمال باشد، زیرا تمامی مثالها به استفاده شخص از منافع ملک توسط مالک مربوط می شود. (34) 2- حق استثمار (استغلال)، (Jus Fruendi)
حقوقدانان عرب از این عنصر با عنوان «استغلال » یاد کرده اند(35) ولی در نوشته های حقوقی فارسی از آن به «استثمار» یاد می کنند. (36) منظور از این حق آن است که شخص بتواند منافع و ثمرات مال خود را به دیگری واگذارد. این عنصر همانند حق استعمال از حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم »، قاعده سلطنت و ماده 30 ق.م استفاده می شود، زیرا از جمله تصرفات در مال، تصرفات ناقله نسبت به منافع می باشد. با توجه به شرحی که در تحدید حق استعمال گفته شد، این حق نیز با توجه به حدیث لاضرر و ماده 132 ق.م محدود می شود. 3- حق تصرف (اخراج از ملکیت)، (Jus abutendi)
در رابطه با این عنصر نیز باید گفت برخی از آن با عنوان «تصرف » (37) و گروهی دیگر از آن با عنوان «اخراج از ملکیت » (38) یاد می کنند. به هر روی منظور آن است که مالک می تواند هر گونه تصرف مادی یا اعتباری در ملک خود انجام دهد. تصرفات مادی همچون تلف و از بین بردن آن و تصرفات اعتباری نظیر انتقال آن به شخص دیگر.
معنایی که از تصرف ارائه گردید، عام است. برخی عنصر تصرف را به همین عموم از عناصر ملکیت دانسته اند(39) و گروهی دیگر دایره این عنصر را به تصرفات اعتباری تحدید کرده اند و تصرفات مادی را از حق استعمال ناشی می دانند. (40) این عنصر همانند دو عنصر پیشین از قاعده سلطنت، حدیث نبوی و ماده 30 ق.م قابل اصطیاد است و به موجب ذیل همین ماده، محدود است به اینکه بر خلاف قانون نباشد.
در ماده 30 ق.م از دو عنصر «حق تصرف » و «حق انتفاع » نام برده شده است و به پیروی از فقه، در بردارنده همان سه عنصر است; زیرا حق انتفاع اعم از حق استعمال و حق استثمار است، بنابراین حق انتفاع جایگزین دو عنصر خواهد بود. عنصر سوم هم که تصرف می باشد در قانون تصریح شده است. گفتار سوم: صفات ملکیت
برخی از حقوقدانان از ذکر صفات ملکیت تن زده اند(41) و گروهی آنها را سه(42) و بعضی چهار(43) دانسته اند. در این گفتاربه ارزیابی چهار صفت پرداخته می شود. 1- جامع بودن، (totol)
منظور از جامع بودن آن است که مالک دارای تمامی حقوقی است که می توان نسبت به عین تصور کرد. این صفت را عموما حقوقدانان عرب به پیروی از حقوق فرانسه ذکر کرده اند; برخی به عنوان صفت مستقل(44) و برخی زیر عنوان «انحصاری بودن »; (45) به هر حال منظورشان از این صفت، صفتی کمی می باشد، لذا در ارجاع به واژه های خارجی از کلمه، (total) استفاده کرده اند. اما برخی دیگر از این صفت زیر عنوان مطلق بودن مالکیت(46) و گروهی دیگر زیر عنوان انحصاری بودن مالکیت(47) یاد کرده اند. به نظر می رسد که اطلاق، صفتی کیفی است، لذا در ارجاع به واژه های خارجی از کلمه، (absolute) می شود و پرواضح است که صفت کمی با صفت کیفی متفاوت و متباین است. جامع بودن مقتضای اطلاق کمی جنبه مثبت اصل تسلیط می باشد. 2- مانع بودن، (exclusive)
مقصود از مانع بودن آن است که مالکیت حق انحصاری مالک می باشد و دیگران نمی توانند به آن حق تعدی کنند، لذا ماده 31 ق.م مقرر می دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون ».
این صفت مقتضای جنبه منفی اصل تسلیط است زیرا در صورتی مالک می تواند بر مالکیت خود سلطه کامل داشته باشد که دیگران نتوانند خدشه ای بر سلطه وی وارد آورند. گرچه این صفت به ملکیت اختصاصی ندارد و هر حقی منحصر به صاحب حق است و دیگران از تعدی به آن ممنوعند، ولی آوردن این صفت برای ملکیت بدان جهت است که این صفت در ملکیت بیش از سایر حقوق بروز و تجلی دارد. 3- مطلق بودن، (absolute)
منظور از مطلق بودن ملکیت که صفتی کیفی می باشد، آن است که مالک می تواند در مایملک خود هر گونه بخواهد تصرف کند و در حقیقت این صفت بیانگر گونه های اعمال عناصر سه گانه مالکیت - یعنی حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف - می باشد.
این صفت مقتضای اطلاق کیفی جنبه مثبت اصل تسلیط می باشد. این صفت را می توان از ماده 30 ق.م نیز استفاده کرد; این ماده مقرر می دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». قانونگذار از عبارت «همه گونه » استفاده کرده است که بیانگر صفتی کیفی است.
با توجه به تاکید روزافزون بر مصالح اجتماعی، این صفت رفته رفته اهمیت خود را از دست می دهد، و در قوانین جدید برخی کشورها - در موادی که مربوط به تعریف ملکیت می باشد -، این صفت حذف شده است. (48) لیکن هنوز به عنوان یک اصل باقی است. 4- دایمی بودن perpetual
به نظر می رسد در قانون مدنی نمی توان ماده ای را یافت که از این صفت سخن گفته باشد و یا لااقل بتوان از اطلاق، عموم یا مفهوم آن ماده چنین صفتی را برای ملکیت قائل بود. اما عموم حقوقدانان این صفت را برای مالکیت مسلم دانسته اند. (49) گروهی این صفت را به مالکیت منافع نقض کرده اند که در مالکیت منافع گذشته از آنکه صفت دوام وجود ندارد، باید موقت باشد(50) و برخی با بیان اینکه چنین نظری از حقوق فرانسه است مدعی هستند که در فقه از درستی توقیت ملکیت سخن رفته است. (51)
به هر روی با توجه به این که نتیجه بحث در این صفت برای مباحث دیگر این مقاله از اهمیت خاصی برخوردار است، بناچار باید اندکی بیشتر در اطراف آن سخن گفت.
همان گونه که اشاره شد، ملکیت مفهومی ذات اضافه و قائم به طرف است. گاهی طرف ملکیت، فاعلی است که گفته می شود ملکیت فلان شخص و گاه طرف ملکیت، مفعولی است مانند آنکه گفته می شود ملکیت فلان چیز. ممکن است گفته شود چنین صفتی با توجه به طرف فاعلی معنا ندارد; چرا که ارتباط مالک با مملوک به سبب انتقال اختیاری یا قهری قابل انقطاع است،لذا مدار بحث، مملوک یعنی طرف مفعولی ملکیت می باشد.
برای دوام ملکیت سه معنی وجود دارد(52) که باید به بررسی آنها پرداخت:
الف تا وقتی که شی ء مملوک وجود داشته باشد، ملکیت باقی است. بر خلاف حقوق دیگر که با وجود موضوع حق، ممکن است از بین روند و به عبارت دیگر موقت باشند، ملکیت تنها با زوال موضوع آن یعنی مملوک، زایل شدنی است. بنابراین نتیجه گرفته می شود که ملکیت، دایمی است مادام که موضوع آن باقی است.
ب - عدم استفاده از ملک موجب زوال ملکیت نیست. مقصود از این معنا نیز روشن است; چه، زوال ملکیت نیاز به سبب دارد و عدم استفاده از ملک، یکی از موجبات زوال آن نیست. بر همین اساس است که مرور زمان نسبت به اصل ملکیت تاثیری ندارد و نهایت تاثیر آن ممکن است اسقاط حق اقامه دعوی نسبت به ملکیت باشد و فرق میان این دو پرواضح است.
ج - ملکیت نمی تواند زمان دار باشد یعنی ممکن نیست دو نفر مالک عینی باشند بدین گونه که پس از گذشت مدت معینی از تصرف شخص اول، ملکیت به نفر دوم منتقل شود بدون آنکه نیازی به سبب مملک جدید باشد. به طور مثال شخص «الف » ملکیت زمین خود را برای ده سال به شخص «ب » انتقال می دهد. حال با توجه به اینکه انتقال ملکیت به ده سال مقید است، پس از گذشت این مدت، ملکیت زمین بدون نیاز به سبب مملک به شخص «الف » برگردد.
برخی بر این عقیده اند که توقیت ملکیت به این معنا امکان پذیر نیست زیرا گفته شد، مادام که عین مملوک باقی است، ملکیت نیز باقی است و نتیجه منطقی این دوام آن است که ملکیت نتواند زمان دار باشد. (53) در مقابل گروهی دیگر بر آنند چنین نیست که دوام، مقتضای ذات ملکیت باشد بلکه صفت دوام به این معنی مقتضای اعتبارات عملی است که تاکنون بوده است. (54) به عبارت دیگر می توان گفت دوام، مقتضای ذات ملکیت نیست بلکه مقتضای اطلاق ملکیت است بدین معنی که چون قیدی برای توقیت ملکیت آورده نمی شود، عملا ملکیت، زمان دار نخواهد بود.
به نظر می رسد نسبت به معنی اول و دوم یعنی «دوام ملکیت تا زمان وجود شی ء مملوک » و «عدم زوال ملکیت به عدم استفاده از شی ء مملوک » اتفاق نظر وجود دارد. (55) اما معنای سوم، یعنی «امکان زمان دار بودن مالکیت » را برخی متعرض نشده اند(56) و گروهی به امکان توقیت(57) و بعضی به عدم امکان توقیت ملکیت(58) معتقدند. فصل دوم: دیدگاه ها در مالکیت موقت (زمانی)
در این فصل ضمن دو گفتار به بیان دیدگاه های مخالفین و موافقین مالکیت موقت (زمانی) و نقد و بررسی آنها پرداخته می شود. گفتار اول: دیدگاه های مخالفین مالکیت زمانی
آنچه در این گفتار خواهد آمد، بررسی «دوام ملکیت » است. برخی مخالفین مالکیت زمانی، موقت بودن ملکیت را ثبوتا غیرممکن می دانند و شماری از آنان اثباتا. 1- عدم امکان ثبوتی
حقوقدانان «دایمی بودن » رابه عنوان یکی از صفات ملکیت مطرح کرده اند; (59) گرچه بعضی از آنان این صفت را در زمره عناصر آورده و بررسی کرده اند. (60) برخی تنها به ذکر اوصاف مالکیت پرداخته و «دوام » را در ردیف آنها آورده اند، بی آنکه دلیلی بر لزوم اعتبار آن اقامه کنند. (61) عده ای دیگر تنها با این عنوان که «طبیعت ملکیت اقتضای دوام دارد» مساله را مسلم دانسته اند(62) و بعضی افزون بر این ادعا، ادله ای بر عدم جواز زمان دار بودن ملکیت آورده اند. (63)
دکتر سنهوری می گوید: «مدت » وصفی است که به تمامی حقوق شخصی و حقوق عینی یکسان ملحق می گردد، منشا حق هر چه باشد. بنابراین، حق منفعت از هر چه ناشی شده باشد، به «مدت » مقرون می گردد که نهایت آن، مرگ [آدمی] است. پس از آن آورده است: تنها یک حق عینی وجود دارد که نمی توان آن را به «مدت » مقرون ساخت و آن، «حق ملکیت » است که طبیعت آن اقتضای دایمی بودن را دارد. (64)
در یکی از نوشته های حقوقی به نقل از بعضی حقوقدانان غربی، عدم امکان زمان دار بودن ملکیت، نتیجه دوام ملکیت به معنای دایمی بودن مالکیت تا زمان وجود شی ء مملوک دانسته شده است(65) و به نقل از برخی دیگر عدم امکان توقیت ملکیت به جهت تنافی زمان دار بودن با طبیعت ملکیت; چرا که حق مالکیت این اقتدار را به مالک می دهد تا بتواند مملوک را از بین ببرد. (66) یکی از حقوقدانان ایرانی نیز به ذکر«تنافی مالکیت با موقت بودن » بسنده کرده است. (67)
معلوم شد مخالفین زمان دار بودن مالکیت تنها مدعی آنند که طبیعت ملکیت اقتضای دوام را دارد و به تعبیر دیگر امکان ثبوتی زمان دار بودن مالکیت را منکرند اما دلیلی بر این ادعا از سوی آنان اقامه نشده است.
به نظر می رسد صرف ادعای «اقتضای طبیعت » نمی تواند موجب عدم امکان ثبوتی تقیید مالکیت به زمان گردد. بله، اگر دوام در مفهوم ملکیت اخذ شده بود، دیگر امکان مقید نمودن مالکیت به زمان وجود نداشت اما در فصل نخست گذشت که دوام در مفهوم ملکیت اخذ نشده است. 2- عدم امکان اثباتی
مخالفین توقیت ملکیت قائلند اگر ملکیت بخواهد با «مدت » قرین شود، به بروز تالی فاسدی منجر می شود که نمی توان بدان ملتزم شد. برخی این تالی فاسد را در قالب مثالی آورده اند که به ذکر آن پرداخته می شود. ملکیتی را فرض کنیم که به مدت زمانی - مثلا یک سال - محدود شده است. چنین ملکیتی در مدت زمان یک سال تمامی عناصر ملکیت را دارا است. یکی از عناصر آن، حق تصرف است و افزون بر آن مالک می تواند مملوک را از بین برده یا تلف نماید. بنابراین باید تمامی اقتدارهای یک مالک به چنین شخصی که در مدت یک سال، مالک عینی شده است، اعطا شود. حال اگر مالک در مدت این یک سال، مملوک را از میان برده یا تلف کند، چگونه می توان تصور کرد که پس از اتمام یک سال، این مملوک به مالک اصلی برگردد برای حل مشکل دو راه بیش نیست: یا گفته شود که چنین شخصی حق از بین بردن و تلف کردن مملوک را ندارد که در این صورت ملکیت، موقت نخواهد بود بلکه حق انتفاعی است که صاحب چنین حقی نمی تواند در مملوک تصرفی کند یا آن را از بین برد. در این صورت است که پس از زوال مدت حق انتفاع مملوک به صاحب اصلی برمی گردد; یا آنکه حق تصرف، از بین بردن و اتلاف برای چنین مالکی فرض شود که در این صورت ملکیت، دایمی است نه موقت; چرا که مالک یکساله می تواند هر نوع تصرفی در مملوک انجام دهد. (68)
در کلامی که گذشت، قائل برای مالکی که ملکیت وی زمان دار است، دو راه پیش روی گذارد. هر کدام از این دو طریق را ذکر کرده، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.
الف- بگوییم چنین مالکی حق تصرف - که یکی از عناصر ملکیت است - را ندارد که در این صورت مالک دارای حق انتفاعی است که نمی تواند در مملوک تصرفی کرده، آن را از بین ببرد.
به نظر می رسد این راه دارای اشکالات زیر است:
1- حق تصرف با از بین بردن و تلف کردن مملوک یکی دانسته شده است در حالی که چنین نیست زیرا تصرف اعم از «تصرفات اعتباری » و «تصرفات مادی » می باشد و ممکن است مالک را به تصرفات اعتباری محدود کرد. گذشته از آن خود قائل هنگام بررسی عناصر ملکیت می گوید: «هر چند به نظر می رسد که «تصرف » باید به معنای وسیع خود به کار رود تا شامل «تصرف اعتباری » و «تصرفات مادی » شود، اما تصرف مادی را در قلمرو «حق استعمال » قرار دادیم و به روش معمول منظور از «تصرف » را «تصرف اعتباری » قرار می دهیم.» (69)
بنابراین مطابق گفته قائل، چنین مالکی دارای حق تصرف - سومین عنصر ملکیت - است، لذا تمامی تصرفات اعتباری اعم از بیع، اجاره، واگذاری حق انتفاع و غیره را می تواند انجام دهد و از ناحیه این عنصر هیچ محذوری پیش نمی آید.
2- حق از بین بردن و تلف کردن مال در عداد هر کدام از دو عنصر «حق استعمال » یا «حق تصرف » باشد، قابل استثناست. نمونه هایی وجود دارد که حتی مالک در صورت دوام ملکیت نیز مجاز به از بین بردن و تلف بدون اذن دیگران نیست. مثلا در مالکیت مشاع آنگاه که دو نفر با یکدیگر مالی را به نحو مشاع مالک می شوند، هر کدام که بخواهند مملوک را تلف کند باید از دیگری اذن بگیرد. حال آیا می توان به صرف آنکه مالک در ملکیت مشاع حق ازبین بردن و تلف مال ندارد،ملکیت مشاع را منکر شد؟
بنابراین تحدید مالکیت به زمان، موجب از دست رفتن یکی از عناصر ملکیت - حق استعمال یا حق تصرف - نمی گردد بلکه باعث تحدید یکی از عناصر خواهد بود و محدود ساختن یکی از عناصر نه تنها اشکالی در پی نخواهد داشت بلکه نمونه هایی نیز نزد حقوق دانان پذیرفته شده است. آری، اگر مالکی که ملکیت او مقید به زمان است بخواهد مملوک را تخریب کند باید از دیگران که در عین با وی سهیم هستند اذن بگیرد و این مطلب تنها مربوط به این تاسیس حقوقی نیست بلکه در مثال مذکور و حتی مثال های دیگر همچون ملکیت آپارتمانها چنین مطلبی صادق است.
گفتنی است اذن گرفتن مساوق با وجود حالت اشاعه نیست بلکه در جایی که حالت اشاعه هم وجود نداشته باشد، ممکن است انجام کاری نیاز به اذن داشته باشد، مانند گشودن در از دیوار اختصاصی خود به خانه همسایه. اذن گرفتن در این مثال و آنچه که مورد بحث است به جهت حفظ حقوق دیگران می باشد.
3- به نظر می رسد دلیل اخص از مدعاست. آنچه که به عنوان دلیل ذکر شد، ملازمه میان «داشتن حق تصرف » و «داشتن حق تخریب و تلف » بود. در جایی که مملوک مسکن یا مال منقولی باشد که بتوان آن را تخریب یا تلف نمود ممکن است جای این ملازمه باشد اما در موردی که اصلا تخریب و تلف مورد ندارد، این ملازمه موضوع پیدا نخواهد کرد.
برای توضیح مطلب مثالی آورده می شود: فرض کنیم دو کشاورز هر کدام دارای توان و ابزار خاصی برای کشت دو نوع محصول دارند که هر محصول را می توان در یکی از دو نیمه هر سال به دست آورد بی آنکه کشت هر یک از دو محصول آسیبی به زمین زراعی برای به دست آوردن محصول دیگر وارد آورد. افزون بر آن تمامی مراحل کشاورزی- یعنی کاشت، برداشت و داشت - در یک نیمه سال بیشتر نخواهد بود. در اینجا اصلا تخریب معنا ندارد تا موضوع برای ملازمه موجود باشد.
ب- فرض وجود «حق تصرف » برای مالکی که ملکیت او به زمان مقید است که در این صورت ملکیت وی دایمی خواهد بود. (70)
به نظر می رسد این سخن عین مدعاست که باید ثابت شود. به چه دلیل اگر برای مالکی «حق تصرف » وجود داشت، ملکیت وی دایمی خواهد بود. ممکن است فردی دارای «حق تصرف » باشد ولی در عین حال مالکیت وی دایمی نباشد. آری، اگر انتقال لکیت به گونه ای باشد که یکی از عناصر آن برای وجود نداشته باشد، در این صورت ملکیتی برای شخص منتقل الیه تحقق نمی یابد، نه ملکیت دایم و نه ملکیت زمان دار; مانند آنکه منتقل الیه نه حق تصرفات مادی را داشته باشد و نه حق تصرفات قانونی را - در صورتی که تصرف در معنای وسیع خود به کار رفته باشد - یا آنکه منتقل الیه برای همیشه «حق استعمال » نداشته باشد یعنی نه خود بتواند از آن به طور مستقیم استفاده کند و نه حق حفظ، صیانت و تخریب و اتلاف آن را داشته باشد. گفتار دوم: دیدگاه موافقین مالکیت زمانی
برخی از فقیهان و حقوقدانان از «توقیت ملکیت » سخن گفته اند. (71) گرچه کلمات آنها یکسان نیست ولی همگی در این مطلب اتفاق یا تقییدی که نتیجه آن توقیت باشد. (73) سخنانی از بعضی فقها و حقوقدانان در این باب آمده است که برخی ناظر به امکان ثبوتی است و قسمتی ناظر به امکان اثباتی. 1- امکان ثبوتی
در گفتارپیش در قسمت عدم امکان ثبوتی گذشت که برخی قائل به عدم امکان ثبوتی ملکیت موقت بودند; چرا که به عقیده آنان «طبیعت ملکیت اقتضای دوام داشت ». ولی گفته آنان به جهت عدم اقامه دلیل، مردود شناخته شد. اما موافقین امکان ثبوتی ادعا دارند «توقیت ملکیت با طبیعت آن منافات ندارد.» (74)
در ابتدای امر به نظر می رسد که هیچ کدام از طرفین دلیلی بر مدعای خود ندارند، لذا قول هیچ یک نباید پذیرفته شود. اما باید ادعای هر کدام را تحلیل کرد تا مشخص شود اولا چه کسی نیازمند اقامه دلیل است؟ و ثانیا آیا طرفی که قول او مخالف اصل است، می تواند بر اثبات مدعای خود دلیلی اقامه کند یا خیر؟
اگر در ادعای مخالفین توقیت ملکیت بخوبی دقت شود، معلوم خواهد شد که آنان به دنبال اثبات امری وجودی هستند. به عبارت دیگر مخالفین باید ثابت کنند که «دایمی بودن، مقتضای ذات ملکیت است » و به سخن دیگر آنان باید «تنافی میان ملکیت و توقیت » را اثبات کنند. این مدعا به هر دو سخن، بیانگر ادعای امری وجودی است که مدعی باید برای اثبات آن دلیل اقامه نماید. اما موافقین می گویند «میان توقیت و مفهوم ملکیت تنافی وجود ندارد.» (75) به دیگر بیان آنها به دنبال اثبات امری وجودی نیستند، لذا نباید از آنان انتظار اقامه دلیل را داشت; چرا که گفته آنان مطابق اصل عدم است.
بنا بر این پاسخ دو پرسش فوق چنین است: اولا قول مخالفین «ملکیت موقت » خلاف اصل است زیرا مدعی اثبات امری وجودی هستند و ثانیا همان گونه که در گفتارپیش گذشت نتوانستند برای ادعای خود دلیلی اقامه کنند و به عبارت دیگر خلاف اصل عدم را ثابت نمایند. اما قول موافقین «مالکیت موقت » موافق اصل عدم است زیرا آنان منکر آنند که «ملکیت، اقتضای دوام دارد». افزون بر آن در تعاریف مختلفی که از ملکیت در فصل نخست گذشت معلوم شد که «دوام » در تعریف ملکیت اخذ نشده است. و چگونه ممکن است چیزی اقتضای ملکیت باشد و در تعریف اخذ نشود؟
بر همین اساس است که صاحب جواهر در پاسخ به اشکال عده ای که «چگونه ممکن است موقوفه پس از انقراض موقوف علیهم در وقف بر «من ینقرض غالبا» به واقف و در صورت فوت به ورثه او برگردد زیرا در این فرض لازم می آید که ملکیت عین دایمی نباشد و هر گاه شی ءای از ملکیت فردی خارج شد، باز گشت آن به سبب جدید نیاز دارد»، می گوید: ادعای دوام ملکیت عین، واضحة الفساد است; چرا که سبب ناقل تنها به همین مقدار - یعنی مدت زمانی که ملکیت به آن مقید است - اقتضاء دارد نه بیش از آن، و رگشت به ملیکت مالک سابق همانند برگشت به سبب فسخ از طریق اقاله یا خیار است که سبب مملک جدید نمی باشند. (76)
به هر روی به نظر می رسد از نظر ثبوتی اشکالی در «توقیت ملکیت یا مالکیت زمانی » وجود ندارد. افزون بر عدم اشکال ثبوتی، این نوع ملکیت اثباتا هم واقع شده است که در بند دوم همین گفتار مورد بحث قرار می گیرد و در فصل چهارم از نمونه های مالکیت زمانی سخن خواهد آمد. 2- امکان اثباتی
برای پذیرش امکان اثباتی مالکیت زمانی همین مقدار کافی است که نمونه هایی از این تاسیس در خارج محقق شده باشد. ارائه این نمونه ها به فصل چهارم واگذار شده است. افزون بر آن ادله ای برای امکان اثباتی مالکیت زمانی آورده شده است: (77)
1- تردیدی نیست که می توان ملکیت را به شرطی منوط کرد که اگر پس از مدت زمان معینی این شرط تحقق نیافت، قراردادی که ملکیت براساس آن تحقق یافته است، منفسخ شده، ملکیت حاصل برگردد. حال در این فرض، ملکیت در مدت زمان انعقاد قرارداد تا زمان فسخ، موقت خواهد بود.
در اشکال به این استدلال آمده است، ملکیتی که بر شرط فاسخ معلق است با ملکیتی که مقید به زمان است، تفاوت دارد; چرا که ممکن است شرط فاسخ تحقق نیابد که در این صورت، ملکیت دایمی خواهد بود ولی اگر شرط تحقق یافت، کشف می شود که از ابتدا ملکیتی وجود نداشته است، زیرا اثر فسخ از زمان فسخ نیست بلکه از زمان انعقاد عقد است. اما در جایی که ملکیت مقید به زمان است، به سر آمدن زمان، قطعی است.
در پاسخ به این اشکال می توان گفت که این تفاوت نمی تواند فارق میان این دو باشد. اما درباره این مطلب که «فسخ از حین عقد مؤثر است نه از زمان فسخ »، باید گفت: این مساله مبنایی است، لذا بر مبنای کسانی که برای فسخ اثر رجعی قائل هستند، کشف خواهد شد که ملکیتی تحقق نیافته است ولی بر مبنای کسانی که اثر فسخ را از زمان فسخ می دانند، ملکیت، تحقق یافته است، آن هم ملکیتی موقت در صورت فسخ عقد. به طور مثال قانونگذار ایرانی به تبعیت از فقه امامیه(78) اثر فسخ را از زمان فسخ می داند نه از حین انعقاد عقد. بر همین اساس است که ماده 459 ق.م نماآت حاصل از حین عقد تا حین فسخ را از آن مشتری می داند. (79) بنابراین دست کم مطابق حقوق برخی کشورها می توان پذیرفت که در صورت فسخ قرارداد، ملکیت موقت تحقق یافته است.
2- نوع دیگری از مالکیت زمانی را می توان در برخی عقود اجاره یافت. اگر موجر زمین خود را به مستاجر اجاره دهد با این شرط که مستاجر در این زمین، بنا اقامه کند و در پایان مدت اجاره، این ساختمان ملک موجر گردد، خواه عوضی در مقابل آن باشد یا نباشد، در این صورت ملکیت مستاجر نسبت به اعیانی، موقت خواهد بود، یعنی از زمان ساخت تا پایان مدت اجاره.
اشکال وارد شده بر این استدلال آن است که مالکیت از همان ابتدای ساخت، از آن موجر است و عوض داشتن یا نداشتن هم در آن تاثیری ندارد. بنابراین مستاجر اصلا نسبت به اعیانی مالکیتی ندارد، چه از نوع دایم و چه از نوع موقت بلکه مستاجر فقط دارای حق انتفاع از این بنا می باشد. (80)
با دقت در استدلال و اشکال معلوم می شود آنچه را که ایراد کننده مورد اشکال قرار داده است با آنچه که مستدل بدان استدلال می کند، متفاوت است. زیرا استدلال کننده، اولا: مالکیت موجر را پس از پایان مدت اجاره دانسته است، و ثانیا: مستاجر را در خلال مدت اجاره مالک اعیانی می داند. اما از عباراتی که در بیان اشکال آمده است، معلوم می شود که مستشکل موضوع را غیر از آنچه که استدلا

/ 0 نظر / 14 بازدید