ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲

مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۷۲۸    
یکشنبه،۱۸ آبان ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۹۵
نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه
شماره۱۰۳۰/۹۳/۷                                                                        ۳۱/۴/۱۳۹۳
 
۱۸۶
شماره پرونده ۲۱۲ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۳
سؤال
چنانچه درقانون سال۱۳۹۲ تغییراتی در نوع میزان و ارش یا دیه برخی از اعضاء منافع صورت گرفته و زمان وقوع حادثه نیز زمان حاکمیت قانون۷۰ و تعیین قبل از ۲۰/۳/۱۳۹۲ و زمان مهیا شدن پرونده در زمان حاکمیت قانون فعلی فرضاً سال ۱۳۹۳ باشد، قانون حاکم بر قضیه کدام قانون خواهد بود؟
نظریه شماره ۵۲۰/۹۳/۷ ـ ۷/۳/۱۳۹۳
 
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آنچه در ماده۱۰ قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ راجع به عطف‌به‌ماسبق‌نشدن قوانین جزایی آمده ناظر به مقررات و نظامات دولتی «تعزیرات به استثنای  تعزیرات منصوص شرعی و اقدام تأمینی و تربیتی» است و شامل مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود و فرض بر این است که مقنن به موجب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات شرعی مربوط به دیات یا قصاص را با لحاظ جزئیات امر و نکاتی که در قانون سابق، مسکوت بوده تصویب نموده است.
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2255

/ 0 نظر / 30 بازدید