گزارشی تحلیلی از دلیل «عقل » در اصول فقه شیعه

 

چنین می نماید که «عقل » در روند استنباط حکم فقهی و یا در علم اصول دارای جایگاهی درخور توجه است. گواه این امرآن است که بنابر مشهور شیعه، عقل یکی از ادله اربعه شمرده شده و یا در کتابهای اصولی دسته ای از مباحث عقلی موردتوجه قرار گرفته است; مباحثی از قبیل: اعتباری و انتزاعی، عدم صدور کثیر از واحد و بالعکس، توارد علتین بر معلولواحد، اصالت وجود و ماهیت، حرکت قطعی و توسطی، عدم تغیر و عدم تعلل ذاتی، استحاله تاخر اجزای علت از معلول،بساطت مشتق، فرق میان مبدا و مشتق، تفاوت میان جنس و ماده و فعل و صورت، شوق موکد مستتبع تحریک عضلات،مبادی اراده، اتحاد حکم امثال، جعل بالذات و جعل بالعرض و بالتبع، جعل بسیط و مرکب، فقدان شی ء مادامی کهواجب نشده است، موجود به یک وجود نمی تواند بیش از یک ماهیت داشته باشد، حیثیت تعلیلی و تقییدی، طبیعت ازلحاظ ذات طبیعت چیزی جز خود طبیعت نیست، و همانند آن (1) .

افزون بر این پاره ای از مباحث مطرح در علم اصول ساختاری مرکب از دست کم یک جزء عقلی دارد، مباحثی از قبیل،اقسام وضع، معنای اسمی و حرفی دخالت یا عدم دخالت قصد در افاده معنی، اشتراک و وقوع یا عدم وقوع آن، استعماللفظ در بیشتر از یک معنی، طلب و اراده، اراده تکوینی و تشریعی، اعتبار عقلی قصد قربت در طاعت، ماهیت امر ولالت بر مره و تکرار یا فور و تراخی، اجزا، مقدمه واجب، مساله ضد، ترتب، عدم جواز امر با علم آمر به انتفای شرط آن،تضاد احکام خمسه، اجتماع امر و نهی، تداخل، عدم صحت تکلیف معدوم، مساله بدا، تجری، اجتماع حکم ظاهری وواقعی، مساله انسداد، وجوه عقلی حجیت خبر واحد، ادله حجیت مطلق ظن، ادله اصول عملیه، و سرانجام پاره ای ازمسائل طرح شده در تعارض ادله شرعی.

در کنار اینها اشتمال پاره ای از کتابهای کهن اصول فقه بر مقدماتی عمدتا کلامی (2) گواه دیگری بر این جایگاه عقل است.

اما با وجود این و به رغم همه گستردگی و پراکندگی مباحث عقلی در اصول فقه به درستی روشن نشده است که عقل تاچه اندازه می تواند «منبعی برای استنباط حکم شرعی » باشد.

علامه سید محمدتقی حکیم در الاصول العامة در این باره چنین می نگارد:

نزد اصولیان به فراوانی سخن از عقل به میان آمده و از این بحث شده است که آیا عقل می تواند به عنوان پایه ای برایاستناد مجتهدان بدان در زمینه استنباط احکام فقهی پذیرفته شود یا نه; اما مقصود از عقل به درستی نزد همه روشننیست.

سخنان اصولیان در این باره کاملا متفاوت است و در برخی از این سخنان میان عقل به عنوان منبعی برای حجیت دربسیاری از اصول نتیجه دهنده حکم شرعی فرعی و یا وظیفه شرعی، و عقل به عنوان اصلی مستقل که می تواند در ردیفکتاب و سنت و همانند آنها کبرای قیاس استنباط احکام قرار گیرد خلط شده است.

در کتابهای برخی از شیعیان و سنیان بابی به نام «دلیل عقل » گشوده شده است. با نگاهی به این باب درمی یابیم آنچهنگارندگان در پی آنند تنقیح عقل به عنوان دلیلی است که وظیفه شرعی یا حکم ظاهری را نتیجه می دهد. به دیگر سخندرمی یابیم که در این باب، عقل دلیلی بر یک «اصل و قاعده منتج » است، نه آن که خود قاعده یا اصلی باشد که حکمشرعی را نتیجه می دهد; برای نمونه، غزالی در مبحث دلیل عقل که از دیدگاه او چهارمین اصل یا قاعده استنباط احکاماست می گوید: عقل بر برائت ذمه از واجبات و سقوط حرج از مردم در حرکات و سکناتشان پیش از بعثتپیامبران علیهم السلام و پیش از تایید شدن آنان از رهگذر معجزات دلالت می کند. منتفی بودن احکام قبل از رسیدندلیل سمعی بر آنها به دلیل عقل دانسته می شود و ما همین نفی حکم را استصحاب می کنیم و استمرار می دهیم تاهنگامی که دلیل سمعی بر حکم برسد.

در این سخن از دیدگاه غزالی، عقل از ادله برائت، و برائت، خود، قاعده ای است که وظیفه شرعی (3) را نتیجه می دهد. پسعقل دلیلی است بر یک قاعده، نه آن که خود مستقیما دلیلی بر وظیفه شرعی باشد.

در الحدائق الناضرة آمده است: مقام سوم، درباره دلیل عقل: برخی آن را به برائت و استصحاب تفسیر کرده اند، برخی آنرا به مورد اخیر محدود دانسته اند، برخی آن را به لحن خطاب، فحوای خطاب و دلیل خطاب تفسیر کرده اند و سرانجام،برخی هم آن را پس از برائت اصلی و استصحاب، به تلازم میان حکمین که خود، مساله مقدمه واجب، مساله ضد وهمچنین دلالت التزامی را در برمی گیرد تفسیر کرده اند.

آنچه از این سخن به دلیل عقل به عنوان یک پایه و منبع مربوط می شود همین مساله تلازم میان حکمین است، هر چندکه این خود به تشخیص صغریات حکم برمی گردد. اما وجوه دیگر جز این، در کلام صاحب حدائق همان وضعی را داراستکه درباره سخن غزالی در مستصفی گذشت.

به هر روی، از میان همه مدرکات عقل آنچه به بحث ما مربوط می شود همین ادراکی است که مستقیما متعلق آن، «حکمشرعی » است، همان که صاحب قوانین در تعریف آن می گوید: حکمی عقلی است که از رهگذر آن به حکم شرعی می رسندو از علم به حکم عقلی، به علم به حکم شرعی راه می یابند. (4)

از مجموع اظهارات حکیم چنین برمی آید که وی «مساله عقل » به عنوان یک دلیل شرعی را تنها به «تلازم » میان حکمشرع و حکم عقل و کشف حکم شرع از رهگذر حکم عقل مربوط می داند. این در حالی است که در طرح مساله، درمجموع دیدگاههای اصولیان و اخباریان و در کشاکش گفت وگو و نقض و ابرام موافق و مخالف، نزاع در سطحی ورای این «محدوده خاص » مطرح است.

چنان که گذشت، بحرانی در حدائق چهار تفسیر از «عقل » فراروی می نهد. (5)

علامه حلی در مبادی الوصول بی آن که نامی از دلیل عقل به میان آورد تنها در مبحث چهارم از فصل دوم می گوید: چهارم، درباره حسن و قبح. آن گاه پس از تقسیم حسن و قبح و تعریف هر کدام می گوید: هر کس این [حسن و قبح] راشرعی دانسته این احکام [ احکام ضروری عقل] را ابطال کرده و لازمه سخن او ابطال شریعت است. (6)

در همین کتاب پس از مبحث خبر، فصلی با عنوان قیاس گشوده و در آن درباره یکی از عمده ترین ادله عقلی سخن بهمیان آورده است. (7)

مرحوم سید مرتضی در کتاب الذریعه، باب، «الکلام فی الافعال » افعال انسان را به لحاظ حسن و قبح به گونه هایی چندتقسیم کرده و همین تقسیم مبنای تفریع احکام به پنج حکم قرار گرفته است. (8) در همین کتاب در فصل «جواز التعبدبالقیاس » وجوهی برای صحت شناخت احکام از رهگذر قیاس بیان شده و از مجموع آنچه در مطاوی سخن سید مرتضیدر این فصل آمده و همچنین از تصریح وی به این که «هر یک از این طرق ما را به شناخت حرمت نبیذ مسکر می رساند» (9) به دست می آید که در این کتاب و به طور خاص در این مبحث، قیاس عنوانی برای دلالت بر دلیل عقل است و مقصود ازآن هم هر چیزی است که بتواند علم به احکام شرعی را در پی آورد. به دیگر سخن، در این جا عقل به عنوان «راهی برایرسیدن به حکم شرعی » و «ابزاری برای استکشاف اعتبار شرعی » مطرح است.

شیخ طوسی در عدة الاصول فصلی به نام «فی ذکر ما یعلم بالعقل و السمع » می گشاید و در آن اموری از قبیل علل واسباب احکام، ادله احکام و شروط و فروع و اوصاف احکام را از چیزهایی می داند که تنها از رهگذر شرع و سمع دانستهمی شوند. شیخ دلیل عقل را تنها به جایی که «جز از رهگذر عقل نتوان به معلوم رسید» محدود می داند و اعتقادات واثبات دلیل بودن ادله علم را از مصادیق آن برمی شمرد. (10)

محقق در کتاب معتبر در تعریف دلیل عقل چنین می آورد:

دلیل عقل بر دو قسم است: یکی آن که بر خطاب شرعی توقف دارد و آن خود سه گونه است: لحن خطاب... فحوایخطاب... و دلیل خطاب...

اما قسم دوم آن است که عقل مستقلا بر آن دلالت کند. این خود، یا وجوب است همانند برگرداندن امانت، یا قبح استهمانند [قبح] ظلم و دروغ، و یا حسن است همانند [حسن] انصاف و راستی. هر یک از اینها نیز همان گونه که ممکن استضروری باشد ممکن است کسبی هم باشد. (11)

حائری در کتاب فصول محل نزاع در مساله عقل را چنین تقریر می کند:

مقدمه سوم در باب دلیل عقل: مقصود از دلیل عقلی هر حکم عقلیی است که بتوان با استدلال و تامل درست از رهگذرآن به حکمی شرعی رسید. این خود تقسیم می شود به آنچه به قاعده حسن و قبح عقلی برمی گردد و... آنچه بدین قاعدهبرنمی گردد. (12)

صاحب فصول در ادامه توضیح هر یک از این دو قسم چنین می آورد:

مودای این قسم [ آنچه به مساله تحسین و تقبیح عقلی برمی گردد] گاه حکمی واقعی است همانند حکم عقل به وجوبشکر منعم و حرمت کفران او، و گاه حکمی ظاهری است، همانند حکم عقل به مباح بودن استفاده از چیزهایی که اماراتمفسده در آن نیست. مساله برائت نیز به همین برمی گردد و مساله استصحاب هم بنابر یک وجه همین گونه است.

اما آنچه به این قاعده [ یعنی تحسین و تقبیح عقلی] برنمی گردد همانند حکم عقل به این که تعلیق چیزی بر چیز دیگراجمالا مستلزم انتفای آن چیز در هنگام انتفای آن دیگری است، یا همانند این حکم عقل که امر به یک شی ء با نهی ازهمان شی ء، با حفظ وحدت جهت، نمی سازد; چرا که... تکلیفی محال است، یا همانند این حکم عقل که تکلیف به محالذاتی، از آن روی که بنابر ادعای حاجبی تکلیف به محال است، ممتنع است، و یا همانند این حکم عقل که به هنگاممطلوب بودن ذی المقدمه مقدمه نیز مطلوب است. (13)

در این متن، همان گونه که در سخن محقق در معتبر آشکار بود، هم دسته ای از مباحث عقلی محض مربوط به اعتقادات،هم دسته ای از مستقلات عقلیه، هم پاره ای از غیر مستقلات، هم بخشی از مباحث مفاهیم و هم مصادیقی از ذیول بحثامر در ردیف مباحث مربوط به «عقل » قرار داده شده است و این خود بر روشن نبودن ابعاد محل نزاع در مساله عقلگواهی می دهد.

در جستارهای جدیدتر نیز همین وضع دیده می شود، برای نمونه، در تقریرات اصول شهید صدر چنین می خوانیم:

درباره مشروعیت به کارگیری ادله عقلی در زمینه استنباط احکام فقهی دو نزاع و دو بحث وجود دارد:

نخست: نزاع میان امامیه و دیگران در این باره که آیا می توان به دلیل عقلی ظنیی چون قیاس، استحسان، مصالح مرسله،و همانند آن که اهل سنت بنا را بر حجیت آن نهاده اند اعتماد کرد یا نه. امامیه به پیروی از امامان خودعلیهم السلام برجایز نبودن استناد به چنین دلیلی اجماع کرده اند.

دوم: نزاع میان خود امامیه در این باره که آیا استنباط احکام شرعی از ادله عقلی قطعی مشروع است یا نه. مشهور بهدرستی چنین استنباطی گراییده و محدثان به عدم حجیت نظر داده اند. همین اخیر و همین نزاع، موضوع بحث ما درحجیت ادله عقلی است نه آن نخست. (14)

این متن بخوبی صراحت دارد که نزاع در مساله عقل فراتر از محدوده مساله تحسین و تقبیح عقلی است. مرحوم مظفر باهمه آن که بسط فراوانی به مساله عقل داده و از عقل به عنوان دلیلی مستقل در عرض کتاب و سنت یاد می کند، (15) و بهرغم آن که مفاهیم استصحاب، برائت و قیاس را از دایره نزاع بیرون می داند، اما بدین نیز اعتراف می کند که «برای منروشن نیست که علمای پیشین ما از دلیل عقل چه مقصودی داشته اند. حتی بسیاری از آنان از دلیل عقل به عنوان یکدلیل سخن به میان نیاورده یا آن را تفسیر نکرده و یا آن را به تفسیری بیان کرده اند که نمی تواند دلیلی در برابر کتاب وسنت باشد.» (16)

مرحوم مظفر سپس با نقل اقوالی چند ناظر به تفسیر دلیل عقل، ضمن اعتراف به این که «کتابهای درسی متداول حوزههمانند معالم، رسائل و کفایه نه دلیل عقل را شناخته و نه از آن بحث کرده و نه جز در اشاره هایی گذرا در مطاوی بحثها،مصادیق آن را یادآور شده اند» (17) نظر صاحب قوانین در تفسیر دلیل عقل را مردود می شمارد و خود دلیل عقل را چنینتعریف و تحدید می کند:

آنچه می تواند مقصود از دلیل عقل در برابر کتاب و سنت باشد هر حکمی عقلی است که موجب قطع به حکم شرعی شود. به دیگر سخن، مقصود از دلیل عقل هر گزاره ای عقلی است که بتوان از رهگذر آن به علم قطعی به حکم شرعی راه جست.

گروهی از محققان متاخر بدین نکته تصریح کرده اند و همین نیز طبیعی است; زیرا اگر دلیل عقل دلیلی در مقابلکتاب وسنت [و در عرض آنها] باشد لزوما تنها وقتی می تواند حجت شمرده شود که قطع را ایجاب کند; قطعی که بهخودی خود حجت است. (18)

به خوبی از این سخن و دیگر تصریحها و اشاره های مظفر پیداست که وی دلیل عقل را به «قطع » برمی گرداند و این درحالی است که قطع به خودی خود دلیل نیست، بلکه رهگذری برای رسیدن به حکم یا رسیدن به دلیل حکم شرعی است. به دیگر سخن، قطع از رهگذر عقل، تمیز و تمایزی برای عقل به عنوان یک دلیل مستقل پدید نمی آورد; چرا که چنینقطعی از هر راه دیگر نیز حاصل آید خود حجت است.

نکته دیگر آن که در اصول مظفر به رغم آن که در جایی از مستقلات و غیرمستقلات به عنوان طرق استنباط احکامشرعی - با این عنایت که مقصود از حکم شرعی همان حکم شرعی فرعی یا فقهی است - سخن به میان می آید و در جاییدلیل عقل به «قطع مستند به عقل » برمی گردد، در استدلال بر حجیت دلیل عقل ادله ای به میان می آید که حجیت واعتبار عقل را به عنوان مستندی برای باورها و اعتقادات اثبات می کند. (19)

به هر روی، محل نزاع در مساله عقل همان اندازه نامشخص و گرفتار تشتت است که دیدگاهها و نقض و ابرامها.

در این میان برخی کوشیده اند موارد نزاع را دسته بندی کنند و به آن تصویر روشنی بدهند. برای نمونه، در مقالاتحقوقی دکتر ابوالقاسم گرجی چنین آمده است:

برحسب فحصی که این جانب در کتب اصولی پیشینیان از صاحبنظران شیعه و اهل سنت کرده ام در آغاز دلیل و منبعیبرای استنباط احکام و حقوق اسلامی تحت عنوان عقل در مقابل کتاب و سنت و اجماع عنوان نمی شده است، بلکه پس ازذکر کتاب، سنت و اجماع، برخی از امارات و اصول را که به زعم همه یا برخی از اهل سنت به مقتضای آیات کتاب، سنت،اجماع و یا احیانا به موجب دلیل عقل می توانسته است منبع استنباط احکام و مسائل حقوقی واقع شود بدون این که آنهارا تحت عنوان دلیل عقل قرار دهند ذکر می کردند، از قبیل قیاس، استحسان، مصالح مرسله، ذرائع، برائت اصلی، اقل ماقیل فی المساله، استصحاب و غیره. این رویه به همین نحو در حدود چهارقرن از قرون اولیه پیدایش فقه و مبانی حقوقاسلامی رواج داشت. شاید اولین دانشمندانی که منبع چهارم حقوق اسلامی را به عنوان دلیل عقل مطرح ساختند. برحسب وقوف این جانب - در میان اهل سنت امام ابوحامد محمدبن محمد غزالی (متوفی به سال 505 ق.) در کتابمستصفی، و در میان شیعه شیخ جلیل ابوعبدالله محمد بن... ادریس عجلی حلی (متوفی به سال 598 ق.) در آغاز کتابسرائر باشند.

لیکن طرح دلیل چهارم به عنوان دلیل عقل در بین اهل سنت رواج نیافت، غالبا آن را به عنوان قیاس مطرحمی ساختند، ولی در بین شیعه به تدریج رواج کامل یافت به طوری که مطلق «ادله » را که در گذشته موضوع علم اصولمی دانسته، به قید «اربعه » تقیید کرده و مقصودشان از دلیل چهارم همان دلیل عقل است. (20)

نویسنده مقالات در ادامه پس از ذکر تقسیم مشهور مستقلات و غیرمستقلات تحت عنوان «حکم عقلی مستقل » و «حکمعقلی غیرمستقل » نزاع درباره عقل را چنین تحلیل می کند:

در هر حال، آنچه ذکر آن لازم است این است که تمام آنچه دانشمندان در این مقام ذکر کرده اند - اعم از آن که آن را دلیلعقلی بنامیم یا ننامیم - مانند اصول عملیه، قیاس، استحسان، مصالح مرسله، سدذرائع، عرف و غیره، در صورتی که یکیاز آن دو ضابطه مذکور بر آن منطبق باشد، یعنی یا موجب حصول قطع به حکم واقعی باشد و یا دلیل معتبر بر حجیتآن قائم باشد، بدون شک حجت است، مانند هر یک از اصول عملیه در مورد مخصوص خود که دلیل معتبر بر حجیت آنقائم شده باشد و مانند قیاس منصوص العله که برحسب اختلاف دلیل اصلی ممکن است مشمول یکی از دو ضابطهمذکور گردد، و قیاس اولویت که آن هم تابع دلیل اصل است، و همچنین استحسان و مصالح مرسله و غیره در صورتی کهدلیل عقلی قطعی بر حجیت آن دلالت کند، مانند ترجیح اهم بر مهم در باب تزاحم که بعضی از تعریفات استحسان بر آنمنطبق است و مصالح لزومیه ای که از نصوص و قواعد کلی حقوق و یا از حکم عقلی قطعی به دست آمده است که پاره ایاز تعبیرات در باب مصالح مرسله با آن مطابقت می کند. (21)

مؤلف در ادامه چنین نتیجه گیری می کند:

در این باب... نزاع دانشمندان در صغرای ضابطه است نه در کبرای آن; یعنی کسانی که یکی از اصول یا امارات را حجتنمی دانند آن را مصداق دو ضابطه مزبور نمی دانند، نه این که در عین آن که مصداق یکی از دو ضابطه می دانند بازحجیت آن را انکار می کنند. (22)

این یک نمونه از تصویر محل نزاع است که هم از سویی از گسستگی و ناهماهنگی دیدگاهها در تحریر محل نزاع خبرمی دهد و هم از سویی دیگر بر این گواهی می دهد که «مساله عقل » مساله ای فراتر از حد تحسین و تقبیح عقلی و یا حتییقین مستند به عقل است.

نمونه دیگری از این تلاش و این تصویر در مقالات اصولی بجنوردی فراروی نهاده شده است. در این کتاب در فصل سومکه به «عقل، یکی از ادله اربعه » اختصاص یافته است چنین می خوانیم:

طرح مساله را در چند صورت به شرح زیر مطرح می کنیم:

1 - آیا همان طور که کتاب به تنهایی دلیل است و سنت و اجماع نیز هر یک به تنهایی دلیلند، در مقام اقامه حکم عقلینسبت به یک مساله باید گفت که این حکم حجت است و می بایست مطابق آن عمل گردد تا در نتیجه اگر عمل کردنموجب ثواب باشد بتوان گفت که برخلاف این حکم عقلی عمل نمودن موجب عقاب است؟

2 - یا این که باید پذیرفت که دلیل عقلی در عرض کتاب و سنت و اجماع واقع نمی شود، بلکه در طول آنها قرار دارد; یعنی وقتی از یافتن حکم مساله در کتاب و سنت مایوس شدیم و اجماعی هم در خصوص مورد نیافتیم باید به عقلتمسک جوییم و مطابق حکم آن عمل کنیم؟

3 - عقل هنگامی حجت است که احکام موردنظر ما احکام توقیفیه و تعبدیه نباشند. در قلمرو توقیفیات و تعبدیات، بهعقل تمسک نمی شود، زیرا در این مقام باید دید شارع خود چه گفته، و میزان و مقداری که تعیین فرموده است، چیست. در واقع باید به همان مقدار و میزان عمل کرد.

اما اگر موضوع ما عقلایی بود، مساله به تعبد و توقیف برنمی گردد، زیرا در محیط عقلایی هم چنین احکامی هست و دراینجاست که می گوییم عقل حجت است.

4 - احتمال این است که اصلا عقل دلیل محسوب

/ 0 نظر / 29 بازدید